Докторанти

Текущи процедури за НС "доктор на науките"


Кандидат: д-р Кшиштоф Чирка

Тема: „Специфика на мениджмънта на човешкия капитал при лица с увреждания в Полша – перспектива на предприятията на свободния трудов пазар”

 

Професионално направление: 3.7. „Администрация и управление“

Докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство“.

Дата на защита: 14.10.2016 г.

Дата на публикуване: 29.09.2016 г.

Автореферат

Рецензия: проф. д.ик.н. Йосиф Илиев Илиев

Рецензия: проф. д-р Иван Величков Иванов

Рецензия:    проф. д-р Серафим Любомиров Петров

Становище: проф. д.ик.н. Христо Маринов Иванов

Становище: проф. д-р Величка Иванова Милина

Становище: проф. д.ик.н. Йоанна Рогожинска - Митрут

доц. д-р Кремена Георгиева Андонова