Защита на данните
За ВСУ "Черноризец Храбър"

Допълнителна квалификация

Варненският свободен университет "Черноризец Храбър" разполага с висококвалифициран екип от специалисти, готов да осигури съвременно, гъвкаво, продължаващо обучение, ориентирано към потребностите на пазара на труда.

Обучението се провежда в дългосрочни и краткосрочни курсове, които разкриват неограничени възможности за придобиване на нова квалификация, повишаване на получената и актуализиране на професионалните знания и умения. Успешно завършилите курсовете получават удостоверение за допълнително обучение/специализация, или сертификат.


Курсове


Център за професионално обучение към ВСУ

ЦПО към ВСУ провежда професионална подготовка и обучение в съответствие с държавните образователни изисквания за придобиване на професионална квалификация.

Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) за извършване и удостоверяване на професионално обучение по девет професии и десет специалности.