Защита на данните
За ВСУ "Черноризец Храбър"

„Психологично консултиране и въведение в психотерапията” 2017 (НОВА ПРОГРАМА)

 

Следдипломна квалификация
„Психологично консултиране и въведение в психотерапията”

 

Език на преподаване: български

 

Продължителност на обучението:
– 2 семестъра – за магистри и обучаващи се в магистърски програми по психология, медицина и социални дейности

 

Профил на програмата:
Съвременната консултативна и психотерапевтична практика предлага възможност за работа в интердисциплинарни полета: полето на консултативната и терапевтична работа с пациента, полето на психосоматиката - пресечна точка между медицина и психология, полето на психосоциалната рехабилитация – пресечна точка между психология и социална работа.


Умението за работа в тази сложна и многообразна среда изисква от консултанта добра практическа подготовка и солидни теоретични познания за спецификата на отделните области.


Тази нова програма за следдипломна квалификацияе предназначена за психолози, лекари и социални работници с афинитет към консултативната и терапевтична практика, която е част от модерната, структурирана, краткотрайна и насочена към конкретен проблем психотерапия. Обучението се базира на съвременните теории в психологията, медицината, социалната медиация, консултирането и психотерапията. Тя е подчинена на принципа, че всяко проблемно човешко поведение може да се оцени, като се изследват произходът, развитието и промяната му в био-психо-социален контекст. Всеки индивид може да бъде подпомогнат чрез консултиране да постигне нова гледна точка за света, за другите, за проблемите на своята личност и да придобие умения за по-ефективно справяне и по-добро качество на живот.


Учебният план е изготвен според изискванията на Европейската федерация на психологичните асоциации за придобиване на психологична правоспособност, основата на която са специализираните професионални знания и умения. 


Професията на психолога консултант се развива в тясно сътрудничество с другите сродни професии – клинична, училищна и организационна психология, психиатрия, обща медицинска практика, педагогика и социална работа. 

 

Цел на програмата е да подготвя професионалисти за практическо психологично консултиране на клиенти, индивиди, семейства и групи при решаване на житейски проблеми, затруднения и кризи в личностовото развитие, психични и соматични заболявания, конфликти, нарушения на социалната адаптация и функциониране, проблемно поведение.

 

Акценти в обучението:
Програмата дава възможност за изграждане на специализирани знания в областта на:

 • Психопатологията на психичните процеси и нарушенията на поведението при психичните и соматични заболявания
 • Психодиагностичните методи и оценки
 • Съвременните направления в психологичното консултиране и психотерапията – психодинамично, когнитивно - поведенческо, позитивно, системно
 • Модерните изследвания за личностовото развитие, транскулутуралните различия и взаимовръзките между стандарт и качество на живот.

 

Обучващите се придобиват специализирани професионални умения и компетенции за:

 • Структурно-динамични подходи за интервюиране, изграждане на формулировка по случай и стратегии за психологични интервенции
 • Изследване с психологичните тестове и изготвяне на оценки за разстройствата на когнитивните процеси, интелекта и личността
 • Прилагане на техники за психотерапевтична и консултативна работа при индивиди и групи
 • Прилагане на техники за психотерапевтична и консултативна работа при деца и семейства
 • Прилагане на кризисна интервенция
 • Психологична подкрепа, съветване и социална адаптация
 • Работа в мултидисциплинарен екип.

Тези специализирани професионални умения и компетенции психологът консултант може да прилага при работа на свободна практика, в медико-психологични практики, в институции за психологична и социална дейност, практики, свързани с лечението на соматични и психични заболявания, центрове за психо-социални дейности и кризисна интервенция.

 

Условия за прием:

  • Конкурсен изпит: събеседване
  • Изисквания за завършено образование:

Кандидатите трябва да имат висше образование – образователно-квалификационна степен „бакалавър”/„магистър”.

 

Програмата дава възможност за формиране на обучителни групи в градовете Варна и София.

 

Кандидатите се регистрират чрез електронната заявка, посочена по-долу.

 

Срок за подаване на заявления – до 24.01.2017 г.Завършилите  програмата  получават  свидетелство за професионална квалификация  съгласно нормативните изисквания.
За връзка: доц. д-р Кр. Иванов – 0887/ 26 94 02
Медико-психологичен комплекс на  ВСУ "Черноризец Храбър"

 

 

Регистрационна форма

* Име:
* Фамилия:
* Email:
* Телефон:
Фак. номер: