За ВСУ "Черноризец Храбър"

"Психологично консултиране при рисково и девиантно поведение" 2017 (НОВА ПРОГРАМА)

 

  "Психологично консултиране при рисково и девиантно поведение"2017

 

Стартира нова следдипломна квалификационна програма предназначена за практикуващи психолози ,юристи , медици и социални работници. с насоченост към работещите в  центровете за превенция на агресивно поведение и домашно насилие.

Кратка анотация на програмата "Психологично консултиране при рисково и девиантно поведение"

 

Съвременната консултативна и терапевтична практика предлага възможност за работа във все по-широк спектър от интердисциплинарни полета, като:

 • психология в съдебната практика – пресечна точка между право и психология
 • психосоциалната рехабилитация – пресечна точка между психология и социална работа;
 • психосоматиката, което е пресечна точка между медицина и психология;

 

Един нов аспект от функциите на консултанта, терапевт в тази трета група интердисциплинарни полета е ролята му на посредник в ситуациите на конфликти в семейните системи и партнирането й по време на съдебен процес;
Умението за работа в тази сложна и многообразна среда изисква от консултанта добра практическа подготовка и солидни теоретични познания за спецификата на отделните области.
Следдипломната квалификацияе предназначена за психолози, юристи, лекари, педагогически съветници и социални работници с афинитет към интердисциплинарната консултативната практика, която е част от модерната, структурирана, краткотрайна и насочена към конкретен проблем психотерапия.
Обучението се базира на съвременните теории в психологията, системни теории, семейно право, детско развитие и добро родителстване, консултиране и психотерапията, посредничество,  кризисни интервенции и овладяване на конфликт, домашно насилие
Тя е подчинена на принципа, че всяка проблемна комуникация  може да се оцени, като се изследват произходът, развитието и промяната му в био-психо-социален контекст. Всеки индивид може да бъде подпомогнат чрез консултиране да постигне нова гледна точка за света, за другите, за проблемите на своята личност и да придобие умения за по-ефективно справяне и по-добро качество на живот.
Учебният план е изготвен според изискванията на Европейската федерация на психологичните асоциации за придобиване на психологична правоспособност, основата на която са специализираните професионални знания и умения. 

 

                                        Цел на програмата:

 Да  подготвя професионалисти за практическо консултиране на клиенти, индивиди, семейства и групи при решаване на житейски проблеми, затруднения и кризи в личностовото развитие и междуличностните отношения, решаване на конфликти с рисково и девиантно поведение, умения за оценка на детско развитие и добро родителстване.

 

                                  Знания, умения и компетенции:

 

Програмата дава възможност за изграждане на специализирани знания в областта на:

 • Съвременните направления в психологията и психотерапията – психодинамично, когнитивно, поведенческо,  системно и съвременните модели на интегративния консултантски и психотерапевтичен подход, модерните изследвания за личностовото развитие, транскултуралните различия и взаимовръзките между стандарт и качество на живот.
 • Психопатологията на психичните процеси и нарушенията на поведението при психичните и соматични заболявания, психодиагностични методи и оценки, развитие и психодиагностика на личностовите особености и разстройства при подрастващи, психодиагностика на семейни отношения и родителски капацитет.
 • Системни теории - теории на комуникацията, включително циркулярна комуникация, симетрична и комплементарна комуникация, ескалация, хомеостатични системи, парадокс и двойна връзка, терапевтичен парадокс, деескалация и т.н.; структурни теории: междупоколенческо и други семейни граници, родителски, съпружески и детски подсистеми, ригидна и пропускливи граници; структурни интервенции; циркулярно и рефлексивно интервюиране; емоционално удържане; фази на развитие на семейството; фази на емоционално справяне със загуба и раздяла.
 • Семейно право - законово регулиране на брака, развода, свиждане с децата, родителски права, домашно насилие, права на децата, релевантно криминално право, и т.н.; роля на адвокатурата и съда в бракоразводните дела и уреждане на споразумения за децата; общуване с адвокати и съд, конфиденциалност, стил на общуване и записки, стил на писма, поведение на експертен свидетел; познание в областта на посредничеството и предсъдебното споразумения, които едва сега започват да навлизат в България но се очаква да са от голямо значение.
 • Детско (психологическо и физическо), юношеско и в млада възраст  развитие при добро родителстване - фази на психологическо развитие на децата – вкл. реч, социално общуване, памет и мислене, емоционално развитие, и т.н.; норми на физическо развитие в ранна възраст; теории на привъразността, стилове на привързаност, разтройства в привързаността, интервенции с деца по отношение на привързаността, базисно родителстване вкл. стимулиране на развитието, емоционална топлота, стабилност, установяване на граници, посрещане на базисни физически нужди и т.н..
 • Насилие в семейството - ефект на домашното насилие над децата; видове домашно насилие, динамика между насилника и жертвата, поведение на принуда и контрол, интервенции при домашно насилие – за жертви на насилие и за насилници; познание какви услуги се предлагат в страната и в региона, базисни умения за работа с жертви на насилие и насилници, базисни познания за психологическа травма при деца и при възрастни жертви на насилие и базисни умения за работа с тези категории клиенти, специализирана оценка на риска за формиране на девиантно и правонарушително поведение насилие над възрастни  и деца.
 • Посредничество в семейната система – умения за комуникация с двамата родители която е при нужда неутрална или мулти-партиална, с цел помагане на двете страни да постигнат взаимно приемливо споразумение. Посредничеството е част от цялостната работа, но е особено важно в следните моменти: в началото, когато страните договарят контакта, в случаи на криза, когато едната от страните или двете нарушават споразумението, при преход на контакта от едно ниво на друго, при подпомагане на родителите да напуснат услугата и започнат да осъществяват независим детски контакт, оценка на нуждите на дете, оценка на родителски капацитет, супервизиран контакт и форми на психологично консултиране и социално подпомагане.

 

Обучващите се придобиват специализирани професионални умения и компетенции за:

 • Структурно-динамични подходи за интервюиране, изграждане на формулировка по случай и стратегии за психологични интервенции
 • Изследване с психологичните тестове и изготвяне на психодиагностични оценки за разстройствата на когнитивните процеси, интелекта и личността, оценка на детско развитие;
 • Оценка на нуждите на детето и оценка на родителски капацитет
 • Прилагане на техники за психотерапевтична и консултативна работа при индивиди и групи
 • Прилагане на техники за психотерапевтична и консултативна работа при деца и семейства
 • Прилагане на кризисна интервенция
 • Психологична подкрепа, съветване и социална адаптация
 • Работа в мултидисциплинарен екип
 • Умения за супервизиране на контакт след конфликт и насилие
 • Комуникативни умения за психологично консултиране при рисково поведение
 • Медиация

 

Ръководители на курса: доц д-р Павлина Петкова / доц д-р Красимир Иванов
Координатор за  Варна , София ,Бургас и Русе – Диана Видева.
Програмата дава възможност за формиране на обучителни групи в градовете Варна и София.

Завършилите  програмата  получават  свидетелство за професионална квалификация  съгласно нормативните изисквания и сертификат за   „Изготвяне на съдебен доклад за оценка на нуждите на дете и родителски капацитет“

Език на преподаване: български
 
Продължителност на обучението:
– 2 семестъра – за магистри и обучаващи се в магистърски програми по психология, медицина, право и социални дейности
Условия за прием:
Конкурсен изпит: събеседване
Изисквания за завършено образование:
Кандидатите трябва да имат висше образование – образователно-квалификационна степен „бакалавър”/„магистър”.

За връзка: доц. д-р Кр. Иванов – 0887/ 26 94 02
Медико-психологичен комплекс на  ВСУ "Черноризец Храбър"

Кандидатите се регистрират чрез електронната заявка, посочена по-долу.
 
Срок за подаване на заявления – до 24.05.2017 г.

 

 

 

Регистрационна форма

* Име:
* Презиме:
* Фамилия:
* Email:
* Телефон: