Защита на данните
За ВСУ "Черноризец Храбър"

Курсове за придобиване на допълнителна  професионална квалификация „Учител по …”

 

Професионална квалификация „учител" може да се придобива от:

 

1. Лица, които се обучават за придобиване на висше образование в образователно-квалификационна степен по специалности от професионални направления съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления;

 

2. Лица, които са придобили степен на висше образование и съответната  професионална квалификация.

 

Придобиване на допълнителна  професионална квалификация

Изисквания  - лица, които са придобили степен на висше образование и съответната професионална квалификация или които се обучават за придобиване на висше образование, в образователно-квалификационна степен по специалности от професионални направления

Учител по…

Срок на обучение

Форма

Област / Проф. направление

Специалност

Проф. квалификация

Контакти

Учител по психология и логика, философия, етика и право

1 година,
2 семестъра

Задочна

Психология

Психология

Психолог

Светозара Маринова
052 / 359 569

Учител по информатика и  информационни технологии

1 година,
2 семестъра

Задочна

Информатика и компютърни науки

Всички специалности

Информатик

Павлета Кръстева
052 / 359 572

Технически науки

Всички специалности

Инженер и др.

                       Учител  по икономика

1 година,
2 семестъра

Задочна

Икономика

Всички специалности

Икономист и др.

Павлета Кръстева
052 / 359 572

Учител по изобразително изкуство

1 година,
2 семестъра

Задочна

Изобразително изкуство

Всички специалности

Художник и др.

доц. Капка Манасиева
088 / 685 90 39

 

Теоретична подготовка:

 

Задължителни учебни дисциплини: педагогика; психология; методика на обучението по...; приобщаващо образование; информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда.

 

Избираеми учебни дисциплини се разпределят в две групи, както следва:

 

1. първа група - педагогически, психологически и частно-дидактически;
2. втора група - интердисциплинарни и приложно-експериментални дисциплини, ориентирани към ключови компетентности и свързани с професионално-педагогическата реализация на учителите.

 

Обучаващите се задължително изучават една факултативна дисциплина.

 

Практическата подготовка се провежда в детски градини и училища от системата на предучилищното и училищното образование и се осъществява в следните форми на обучение: хоспитиране; текуща педагогическа практика; стажантска практика.

 

Семестриална такса: 550 лв.