Защита на данните
ECTS наръчник

Архитектурен факултет
Катедра "Изкуства"


Магистърска програма: Моден дизайн и арт мениджмънт

Присъждана професионална квалификация: магистър по мода и мениджмънт в модата

Ниво на квалификацията: образователно-квалификационна степен "магистър"


Конкретни изисквания за прием: Бакалаври по специалност "Мода", "Текстил" и всички други специалности от изобразителни и приложни изкуства кандидатстват с конкурсен изпит събеседване.


Конкретен ред за признаване на предходно учене:
Информация и насоки:
ECTS - координаторът доц. Савка Казаларска, e-mail: savkakazalarska@abv.bg , на Катедра "Изкуства" дава първоначална информация и насоки за възможностите за признаване и присъждане на кредити от предходно обучение – формално, неформално и неофициално.
Процедури:
- академична справка или диплома от предишно обучение;
- международни дипломи и сертификати за компютърни умения, отговарящи на ECDL (The European Computer Driving License).
Присъждане на кредити:
Катедра "Изкуства" присъжда адекватни за учебния план кредити на специалността, въз основа на резултатите от сертифицирането на знанията и уменията.


Изисквания и правила за квалификация:За придобиване на квалификацията са необходими 60 кредита, от тях 30 кредита от задължителни дисциплини, 12 кредита от избираеми дисциплини, 3 кредита от факултативни дисциплини и 15 кредита за защита на магистърска теза.


Профил на специалността: Стъпвайки на базата на една добра обща и художествена култура и на придобитите в бакалавърската степен технически и творческо-артистични умения, да подготви конкурентоспособни във всяко отношение специалисти по дизайн на облекло.


Основни резултати от обучението
Магистрите получават знания и умения по авторска интерпретация на натурата, обработка и работа с текстил, проектиране на сезонни и сценични олекла, проектиране на сцена и ситуиране на манекените на моден подиум, модна фотография и компютърна графика. Магистрите ще могат да анализират сезонните модни тенденции, да организират и управляват процесите в модната индустрия, да правят предприемачески, маркетингови, стратегически и бизнес планове.


Професионална реализация на завършилите
Студентите, завършили тази магистърска програма, могат успешно да се реализират в проектиране на серийни и бутикови модни облекла, авторски колекции, работни и униформени облекла, сценични костюми, както и такива предназначени за развлечение или бизнес срещи.


Възможности за продължаване на обучението: Магистрите могат да продължат обучението си в образователна и научна степен доктор както в модни, така и в мениджърски насочени програми.


Шифър по ECTS Учебна дисциплина Аудиторна
заетост
Извънаудиторна
заетост
Кредити
1 FAR 3014 Моден проект и колаж 45 90 4,5
2 FAR 3027 Текстилен дизайн и уникални текстилни техники 45 90 4,5
3 FAR 3005 Дизайн-студио 45 90 4,5
4 MAN 3029 Управление на малкия бизнес 30 60 3
5 INF 3026 Компютърно проектиране 75 150 7,5
6   Избираема 1 30 60 3
7   Избираема 2  30 60 3
Общо за I семестър 300 600 30
1 MAN 3022 Организация и управление на бизнеса с облекла 45 90 4,5
2 FAR 3031 Модни колекции с уникални текстилни техники 45 90 4,5
3 FAR 3012 Културни политики и арт-мениджмънт 30 60 3
4   Факултативна  30 60 3
Общо за II семестър 150 300 15
Общо за целия курс на обучение: 450 1350 60
Форма на дипломиране: Защита на магистърска теза   450 15
Избираеми дисциплини
1 FAR 3016 Модна фотография 30 60 3
2 MAR 3010 Маркетинг и реклама 30 60 3
3 FAR 3018 Модно шоу и сценично поведение 30 60 3
4 FAR 3032 Култура и мода 30 60 3
Факултативни дисциплини
1 LAW 3031 Авторско право 30 60 3
2 FAR 3015 Модна илюстрация 30 60 3


Правила за семестриалните изпити, оценяването и оценките: Магистрите полагат изпити (тестове или курсови работи) в края на всеки семестър. Финалната оценка се оформя от 20% от курсови работи, 50% от проекти, 30% от изпита.


Изисквания за завършване: Магистърска теза, която включва папка и ревю.


Вид обучение: Редовно


Ръководител на магистърската програма: доц. Любка Иванова
тел.: + 359 088 895 14 67
e-mail: lubka.1950@abv.bg