ECTS наръчник

Факултет "Международна икономика и администрация"
Катедра "Информатика и икономика"


Шифър по ECTS Учебна дисциплина Аудиторна заетост Извънаудиторна заетост Кредити
1 INF3398 Методи за анализ на данни 60 120 6
2 INF3399 Програмиране 60 120 6
3 INF3400 Бизнес интелигентни анализи 45 90 4.5
4 INF3410 Бази данни 60 120 6
5 INF3411 Визуализация на данни 45 90 4.5
6   Избираема дисциплина 30 60 3
Общо за I семестър 300 600 30
1 INF3412 Анализи на големи масиви от данни 30 60 3
2 INF3414 Семантични данни 30 60 3
3 INF3413 Разпределени и облачни изчисления 30 60 3
4   Избираема дисциплина 30 60 3
5   Факултативна дисциплина 30 60 3
6   Разработване на магистърска теза   450 15
Общо за II семестър 150 750 30
Общо за целия курс на обучение: 450 1350 60
Студентите избират 2 избираеми и 1 факултативна дисциплина
ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ (избират се две дисциплини)
1 INF3415 Центрове за данни 30 60 3
2 INF3416 Алгоритми за извличане на данни 30 60 3
3 INF3417 Машинно учене 30 60 3
4 INF3418 Системи за управление на информацията 30 60 3
5 INF3419 Криптография 30 60 3
6 MAN3362 Управление на риска 30 60 3
7 INF3420 Социално мрежови анализ 30 60 3
ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ (избира се една дисциплина)
1 INF3421 ИТ сигурност 30 60 3
2 INF3422 Свързани данни - практикум 30 60 3
3 INF3423 Обработка на естествен език 30 60 3
4 INF3424 Качество на данните 30 60 3