ECTS наръчник

Факултет "Международна икономика и администрация"

Катедра "Информатика и икономика"

Професионално направление: Информатика и компютърни науки

 

Специалност: Компютърни науки

 

Магистърска програма: Data Science (Наука за данните)

 

Присъждана професионална квалификация: Анализатор на данни

 

Ниво на квалификацията: образователно-квалификационна степен "магистър"

 

Продължителност на програмата: една година (за завършили същото професионално направление) и година и половина за останлите.

Брой кредити: 60 кредита за бакалаври от специалности по копютърни науки
90 кредита за завършили други бакалавърски и магистърски специалности

Поле на изучаване (ISCED-F): 0613: Software and applications development and analysis (11.3, 11.4 - 481)

Конкретни изисквания за прием
Кандидатите трябва да са завършили висше образование в областта на компютърните науки. Желаещите да се обучават в специалността полагат изпит (тест) по компютърни науки.
Завършено средно образование и успешно положени конкурсни изпити.


Конкретен ред за признаване на предходно учене:
• Информация и насоки:
Кандидатите представят документите си за разглеждане от катедрата, вкл. по ел.поща. ECTS координатора и представители на катедрата изготвят предложение за признаване. Избран представител от катедрата изготвя индивидуален план на студента.
• Процедури:

 

Изисквания и правила за квалификация:
За придобиване на квалификацията са необходими 60 кредита (90 кредита).
Всички студентизавършват със защита на дипломна работа, по време на подготовката на която студентът работи с научен ръководител. Допускането до дипломна защита става след успешно полагане на всички семестриални изпити.

 

Профил на специалността:
В магистърската програма „Наука за данните“ (“Data Science”) се предлага специализирано обучение по актуални проблеми на компютърните науки в съответствие с международните, европейски и национални критерии и изисквания и нуждите от кадри в областта на Data Science.
Обучението на студентите в тази програма се провежда само на английски език в редовна или задочна форма на обучение. Дисциплините в учебният план са разделени на: задължителни, избираеми и факултативни и се осигуряват от съвместни екипи от  Катедрата и на фирмите: ADASTRA, Ontotext, AltScale и Институт за съвременни физични изследвания и др.

Основни резултати от обучението:

На студентите непрекъснато се дава възможност да допълват професионалния си профил чрез участие в семинари и майсторски класове за нови технологии, с експерти от практиката и за развитие на лидерски умения включително във виртуална среда. По време на обучението си студентите ще комбинират дейности от аудиторна и извънаудиторна заетост с участие на водещи български и чуждестранни лектори.

 

Структурна схема на курсовете на специалността с кредити*:


Шифър по ECTS

Учебна дисциплина

Аудиторна заетост

Извънаудитор-на заетост

Кредити

1

 

Вероятности и статистика

45

90

4,5

2

 

Компютърни архитектури и операционни системи

45

90

4,5

3

 

Компютърни мрежи и комуникации

45

90

4,5

4

 

Бази данни

45

90

4,5

5

 

Програмиране (C/C++)

60

120

6

6

 

Структури от данни и алгоритми

60

120

6

Общо за приравнителен семестър

300

600

30

1

INF3398

Методи за анализ на данни

60

120

6

2

INF3399

Програмиране за Data Science

60

120

6

3

INF3400

Бизнес интелигентни анализи

45

90

4,5

4

INF3410

Бази данни

60

120

6

5

INF3411

Визуализация на данни

45

90

4,5

6

 

Избираема дисциплина

30

60

3

Общо за I семестър

300

600

30

1

INF3412

Анализи на големи масиви от данни

30

60

3

2

INF3414

Семантични данни

30

60

3

3

INF3413

Разпределени и облачни изчисления

30

60

3

4

 

Избираема дисциплина

30

60

3

5

 

Факултативна дисциплина

30

60

3

6

 

Разработка на магистърска теза

 

450

15

Общо за II семестър

150

750

30

Общо за целия курс на обучение:

450

1350

60

ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ (избират се 2 дисциплини от 7)

1

INF3415

Центрове за данни

15

30

1,5

2

INF3416

Алгоритми за извличане на данни

30

60

3

3

INF3417

Машинно учене

30

60

3

4

INF3418

Информационен мениджмънт

30

60

3

5

INF3419

Криптография

30

60

3

6

MAN3362

Управление на риска

30

60

3

7

INF3420

Социално мрежови анализ

30

60

3

ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ (избира се 1 дисциплина от 4)

1

INF3421

ИТ сигурност

30

60

3

2

INF3422

Свързани данни

30

60

3

3

INF3423

Обработка на естествен език

30

60

3

4

INF3424

Качество на данните

30

60

3

 

* Във Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" един кредит съответства на 30 часа студентска натовареност, което включва 10 часа аудиторна заетост (лекции и семинарни занятия) и 20 часа извънаудиторна заетост.

 

Вид обучение: редовно, задочно редовно ре редовно, задочно редовно довно/задочно/дистанционно.

 

Правила за семестриалните изпити, оценяването и оценките: Общи
Оценяването на семестриалните изпити се извършва на основата на писмени изпити (тестове, задачи, проекти), провеждани в аудитория или онлайн среда и покриващ целия учебен материал. При стартиране на обучението във всяка отделна дисциплина сe предоставят и разясняват критериите за оценка. В крайната семестриална оценка се отчитат и резултатите от текущо оценяване през семестъра и активното участие на студентите в него.
изискя към обучаемите:

 

Факултативни или задължителни прозорци за мобилност:
Студентите могат да участват в мобилност по секторна програма “Еразъм”, което им дава възможност да опознаят европейските практики и да получат подготовка за успешна реализация в международни екипи.

 

Стаж:  симулационен по време на обучението; частичен във фирмите партньори

 

Обучение в работна среда:
Могат да се включат в ежегодно организираните допълнителни стажове, майсторски класове и практики във фирми и организации в страната и чужбина, както и в безплатни курсове, семинари, срещи със софтуерни фирми, академии и летни училища по актуални теми в професионалното направление „Информатика и компютърни науки“. Това спомага за задълбочаването на връзките на катедрата с представителите на фирми и за изграждането на професионални контакти на студентите на ВСУ с експерти от практиката. Успешно завършилите тези форми получават признаване на кредити по дисциплини от учебния план и сертификати (вкл. фирмени), формиращи професионалното им CV.

 

Професионални профили на завършилите:
Успешно завършилите магистри могат да работят ефективно като data scientist, анализатор на данни, администратор на бази данни, визуализатор на данни, интегратор на данни, архитект на бази данни, експерти по качеството на данни, експерти по информационен мениджмънт, експерти по бизнес интелигентни анализи, мениджъри в центрове за данни или ИТ отдели и др.

 

Възможности за продължаване на обучението:
Успешно завършилите специалността могат да продължат обучението си в други магистърски програми или специализации в същото или в други професионални направления, а също и да се обучават в докторски програми. 
Завършилите магистърската програма „Наука за данните” (Data Science) могат успешно да полагат сертификационни изпити в областта.

 

Ръководител катедра:
Ръководител на магистърската програма „Data Science”:
доц. д-р Галина Момчева
приемен ден: сряда, Технологичен институт
Тел.:  +359 52 359574; +359 888 793785
e-mail: galina.momcheva@vfu.bg, gmomcheva@gmail.com

 

Катедра „Информатика и икономика“:
Секретар: инж. Павлета Кръстева
Тел.: +359-52 359572; +359 878 417494
е-mail: cse@vfu.bg, pavleta.krasteva@vfu.bg, pavleta.krasteva@gmail.com

 

Еразъм и ECTS координатор:
Доц. д-р Мария Брусева
Tel.: +359 52 359575
e-mail: mariya.bruseva@vfu.bg,  mariya.bruseva@gmail.com