ECTS наръчник

Факултет "Международна икономика и администрация"
Катедра "Международна икономика и политика"


Специалност: Финанси и счетоводство

Магистърска програма: Финансов одит

Присъждана професионална квалификация: магистър по икономика

Ниво на квалификацията: образователно - квалификационна степен "магистър"


Конкретни изисквания за прием: Диплома за завършено висше образование и среден успех "Добър" и конкурсен изпит - тест.


Конкретен ред за признаване на предходно учене:
• Информация и насоки:
Завеждащият фронт - офис "Магистърски програми" Десислава Радева и техническия сътрудник към магистърската програма Светла Йорданова дават първоначална информация за кандидатстване и записване на студентите на тел. 052/ 359-525; 052/ 359-572; e-mail: katedra_mip_vfu@abv.bg.
• Процедури:
- диплома за висше образование и документи по образец, подадени по съответния ред и в определения срок;
- провеждане на приемен изпит – тест;
- класиране и записване на кандидатите.


Изисквания и правила за квалификация: За придобиване на квалификацията са необходими 120 кредита. От тях 93 кредита са от задължителни дисциплини, 16,5 кредита от избираеми дисциплини, 10,5 кредита от факултативни дисциплини и 15 кредита на магистърска теза/дипломна работа.


Профил на специалността: Магистърската програма е предназначена за широкопрофилна и специализирана подготовка и обучение на ръководители и експерти с професионални интереси в областта на финансово и управленско счетоводство, банковото дело и счетоводство, анализ на финансови отчети и формиране на счетоводна и оценъчна политика на предприятие и най-вече в областта на финансовия одит. Полученото образование е основа за успешна реализация в различни областти на одита.


Основни резултати от обучението: Учебният план и учебните програми осигуряват придобиване на качества за самостоятелна работа по организиране и осъществяване на финансов одит.


Професионална реализация на завършилите: Завършилите магистърската програма "Финансов одит" могат да работят на ръководни и изпълнителски длъжности по трудови, служебни и облигационни отношения във всички сектори на националната икономика и държавното устройство: търговски дружества; банки и небанкови финансови институции; застрахователни, осигурителни и с нестопанска цел предприятия и институции; специализирани одиторски предприятия; министерства, ведомства, агенции, съюзи, обществени организации, областни администрации, общини, бюджетни предприятия, фондации; в подразделенията на данъчната администрация, НОИ, НЗОК и др. Основните длъжности, които могат да заемат и да изпълняват, са от твърде широк спектър: ръководители на търговски дружества, учреждения, отдели и други структурни единици; одитори в Сметна палата, одитори във Вътрешната държавна инспекция, одитори в специалзирани одиторски предприятия в областта на независимия финансов одитг, вътрешни одитори на предприятия; главни счетоводители, счетоводители, финансови мениджъри, икономисти, финансисти, експерти, анализатори и други. При наличие на необходимите нормативни изисквания и стаж и след полагане на предвидените изпити, съгласно нормативните актове, могат да получат правоспособност на дипломирани експерт-счетоводители(ДЕС). Във връзка с последното в учебната програма на специалността са предвидени всички необходими дисциплини по Закона за независимия финансов одит, така че при евентуално кандидатстване за ДЕС не се налага полагане на приравнителни изпити.
Студентите могат да участват в национални и международни практики, в мобилност по програма "Еразъм" /при редовно обучение/, майсторски класове с международни учени и експерти от практиката


Възможности за продължаване на обучението – в образователна и научна степен "доктор".


Шифър по ECTS Учебна дисциплина Аудиторна заетост Извънаудит. заетост Кредити 
1 FIN 3215 Корпоративни финанси 60 120 6
2 ACC 3125 Основи на счетоводството 75 150 7,5
3 ECO 3187 Микроикономика 60 120 6
4 ECO 3189 Макроикономика 60 120 6
5   Избираема дисциплина 45 90 4,5
Общо за I семестър 300 600 30
6 LAW 3250 Търговско право 30 60 3
7 ACC 3118 Финансово счетоводство 60 120 6
8 ACC 3127 Управленско счетоводство 45 90 4,5
9 ACC 3121 Финансови отчети 45 90 4,5
10 LAW 3032 Трудово и осигурително право 30 60 3
11   Избираема дисциплина 45 90 4,5
12   Факултативна дисциплина 45 90 4,5
Общо за ІI семестър 300 600 30
13 ACC 3006 Данъчно облагане и данъчен контрол 45 90 4,5
14 ACC 3129 Одиторски подход и одиторска практика 45 90 4,5
15 ACC 3131 Одит на проекти и свързани с одита услуги 45 90 4,5
16 ACC 3133 Анализ на финасови отчети 45 90 4,5
17 ACC 3009 Одит в публичния сектор 45 90 4,5
18   Избираема дисциплина 45 90 4,5
19   Факултативна дисциплина 30 60 3
Общо за ІII  семестър 300 600 30
20 FIN 3229 Бизнескомбинации и консолидирани финансови отчети 45 90 4,5
21 FIN 3231 Вътрешен финансов одит 45 90 4,5
22   Избираема дисциплина 30 90 3
23   Факултативна дисциплина 30 90 3
    Защита на дипомна работа   300 15
Общо за IV семестър 150 600 30
    Общо за курса на обучение 1050 2400 120
 
Избираеми учебни дисциплини
1. MAT 3002 Финансова математика 45 90 4,5
PSY 3270 Психология в управлението 45 90 4,5
2. FIN 3217 Финанси на ЕС 45 90 4,5
INF 3135 Счетоводен софтуер 45 90 4,5
3. FIN 3223 Търговска несъстоятелност 45 90 4,5
FIN 3225 Системи за финансово управление 45 90 4,5
4. PHI 3004 Професионална етика 30 60 3
FIN 3229 Пари и банково дело 30 60 3
 
Факултативни учебни дисциплини
1. FIN 3235 Основи на финансовия контрол 45 90 4,5
2. LAW 3252 Финансово право 45 90 4,5
3. Майсторски клас 45 90 4,5
4. FIN 3227 Европейско финансово пространство 30 60 3
5. FIN 3015 Ценни книжа и борси 30 60 3
6. Майсторски клас 30 60 3
7. FIN 3221 Капиталово бюджетиране и инвестиционен избор 30 60 3
8. ACC 3007 Калкулационно счетоводство 30 60 3
9. Майсторски клас 30 60 3


Правила за семестриалните изпити, оценяването и оценките: За всяка изучавана дисиплина се провежда семестриален изпит. Текущо в процеса на обучението се подготвят и решават тестове, задачи и казуси. По някои дисциплини с изготвят курсови проекти и доклади. В учебните програми се посочват точните критерии за оценка. Обикновено се използва точкова система за оценка в процеса на обучението и за провеждане на семестриания изпит и оформяне окончателната оценка. Студентите предварително се запознават с критериите и конкретната методика за оценка по съответната дисциплина.


Изисквания за завършване: Обучението завършва с подготовка на дипломна работа. За допускане до подготовка на дипломна работа се изисква да са взети успешно всички изпити по учебния план със съответстващите на тях кредити. Темата на дипломната работа се уточнява с определения научен ръководител. На студентите се предоставят примерни заглавия на дипломни работи или дейности, насоки и предприятия, към които да се ориентират в работата си по изготвяне на дипломна работа. За допускане до защита се преценява в зависимост от мнението на рецензента и спазването на административни (плащане на такси) изисквания.


Вид обучение: редовно, задочно


Ръководител на програмата: доц. д-р Симеон Милев
тел. 052/ 359-572, 0888 561 525
e-mail: katedra_mip_vfu@abv.bg