ECTS наръчник

Факултет "Международна икономика и администрация"
Катедра "Международна икономика и политика"


Специалност: Финанси и счетоводство

Магистърска програма: Финанси и счетоводство

Присъждана професионална квалификация: магистър по икономика

Ниво на квалификацията: образователно - квалификационна степен "магистър"


Конкретни изисквания за прием: Диплома за завършено висше образование и среден успех "Добър" и конкурсен изпит.


Конкретен ред за признаване на предходно учене:
• Информация и насоки:
Завеждащият фронт офис "Магистърски програми" Десислава Радева и техническия сътрудник към магистърската програма Светла Йорданова дават първоначална информация за кандидатстване и записване на студентите на тел. 052/ 359-525; 052/ 359-572; e-mail: katedra_mip_vfu@abv.bg.
• Процедури:
- диплома за висше образование и документи по образец, подадени по съответния ред и в определения срок;
- провеждане на приемен изпит – тест;
- класиране и записване на кандидатите.


Изисквания и правила за квалификация: За придобиване на квалификацията са необходими 90 кредита. От тях 69 кредита са от задължителни дисциплини, 13,5 кредита от избираеми дисциплини, 7,5 кредита от факултативни дисциплини и 15 кредита на магистърска теза/дипломна работа.


Профил на специалността: Магистърската програма е предназначена за широкопрофилна и специализирана подготовка и обучение на ръководители и експерти с професионални интереси в областта на финансово и управленско счетоводство, банковото дело и счетоводство, анализ на финансови отчети и формиране на счетоводна и оценъчна политика на предприятие. Полученото образование е стабилна основа за успешна реализация във финансовия и фирмения бизнес и администрацията.


Основни резултати от обучението: Учебният план и учебните програми осигуряват придобиване на качества за самостоятелна работа по организиране и осъществяване на текущия счетоводен процес, съставянето и анализа на финансови отчети по международните счетоводни стандарти, упражняване на данъчен и вътрешен финансов контрол , счетоводно отразяване на бизнескомбинации, сделки с финансови инструменти, осъществяване на счетоводни експертизи и др. планови и отчетни дейности.


Професионална реализация на завършилите: Студентите завършили магистърската програма "Финанси и счетоводство" могат да работят като ръководители и специалисти в стопански предприятия, банки и застрахователни институции, държавната и местната администрация, финансови и др. организации, тъй като тази специалност предлага широк профил на знанията и уменията, подходящи за съвременната стопанска и финансова дейност, националните и чужди банкови и други финансови институции.


Възможности за продължаване на обучението – в образователна и научна степен "доктор".


Шифър по ECTS Учебна дисциплина Аудиторна заетост Извънаудит. заетост Кредити 
1. LAW 3250 Търговско право 45 90 4,5
2. ACC 3118 Финансово счетоводство 60 120 6
3. FIN 3215 Корпоративни финанси 60 120 6
4. ACC 3121 Финансови отчети 45 90 4,5
5. FIN 3229 Пари и банково дело 45 90 4,5
6.   Избираема дисциплина 45 90 4,5
Общо за I семестър 300 600 30
7. FIN 3217 Финанси на Eвропейския съюз 45 90 4,5
8. ECO 3185 Системи и инструментариум за стиму-лиране на икономическото развитие 60 120 6
9. ACC 3006 Данъчно облагане и данъчен контрол 45 90 4,5
10. FIN 3221 Капиталово бюджетиране и инвестиционен избор 30 60 3
11. FIN 3241 Независим финансов одит 45 90 4,5
12.   Избираема дисциплина 45 90 4,5
13.   Факултативна дисциплина 30 60 3
Общо за II  семестър 300 600 30
14. FIN 3229 Бизнескомбинации, инвестиции и консолидирани отчети 60 120 6
15.   Избираема дисциплина 45 90 4,5
16.   Факултативна дисциплина 45 90 4,5
    Защита на дипомна работа   300 15
Общо за III  семестър 150 600 30
Общо за курса на обучение 750 1800 90
 
Избираеми учебни дисциплини
1. MAT 3002 Финансова математика 45 90 4,5
PSY 3270 Психология в управлението 45 90 4,5
2. LAW 3032 Трудово и осигурително право 45 90 4,5
ACC 3007 Калкулационно счетоводство 45 90 4,5
3. ACC 3135 Бюджетно счетоводство 45 90 4,5
FIN 3227 Европейско финансово пространство 45 90 4,5
 
Факултативни учебни дисциплини
1. PHI 3004 Професионална етика 30 60 3
2. LAW 3252 Финансово право 30 60 3
3. ACC 3006 Глобализация на счетоводството 30 60 3
4. Майсторски клас 30 60 3
5. ACC 3001 Анализ и оценка на финансови отчети 30 60 3
6. ACC 3137 Банково счетоводство 30 60 3
7. FIN 3223 Търговска несъстоятелност 30 60 3
8. Майсторски клас 30 60 3
 
Приравнителен модул за бакалаври неикономисти
1. FIN 3035 Публични финанси 75 150 7,5
2. ACC 3125 Основи на счетоводството 75 150 7,5
3. ECO 3187 Микроикономика 75 150 7,5
4. ECO 3189 Макроикономика 75 150 7,5
Общо за приравнителен модул 300 600 30


Правила за семестриалните изпити, оценяването и оценките: За всяка изучавана дисиплина се провежда семестриален изпит. Текущо в процеса на обучението се подготвят и решават тестове, задачи и казуси. По някои дисциплини с изготвят курсови проекти и доклади. В учебните програми се посочват точните критерии за оценка. Обикновено се използва точкова система за оценка в процеса на обучението и за провеждане на семестриания изит и оформяне окончателната оценка. Студентите предварително се запознават с критериите и конкретната методика за оценка по съответната дисциплина.


Изисквания за завършване: Обучението завършва с подготовка на дипломна работа. За допускане до подготовка на дипломна работа се изисква да са взети успешно всички изпити по учебния план със съответстващите на тях кредити. Темата на дипломната работа се уточнява с определения научен ръководител. На студентите се предоставят примерни заглавия на дипломни работи или дейности, насоки и предприятия, към които да се ориентират в работата си по изготвяне на дипломна работа. За допускане до защита се преценява в зависимост от мнението на рецензента и спазването на административни (плащане на такси) изисквания.


Вид обучение: редовно, задочно


Ръководител на програмата: доц. д-р Симеон Милев
тел. 052/ 359-572, 0888 561 525
e-mail: katedra_mip_vfu@abv.bg