За ВСУ "Черноризец Храбър"

Варненският свободен университет получи акредитация за професионално направление 3.8. Икономика

 

В писмо с вх. № 2033 от 04.07.2014 г., адресирано до Ректора на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“, Националната агенция за оценяване и акредитация /НАОА/ уведомява висшето училище за следното:

 

  1. Дава програмна акредитация с обща оценка 9.01 /от максимална 10 / за срок от шест години на професионално направление 3.8. Икономика във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър”
  • за ОКС „Бакалавър” по специалности:

Финанси и счетоводство” – редовно, задочно и дистанционно;

Международни икономически отношения” – редовно, задочно и дистанционно;

 

  • За ОКС „Магистър” по програмите:

Финанси и счетоводство”, в т. ч. и на магистърска програма „Финансов одит” – редовно и задочно;

„Международни икономически отношения” – редовно, задочно и дистанционно;

Финансов и банков мениджмънт и маркетинг” - редовно, задочно и дистанционно;

Международен маркетинг” - редовно, задочно и дистанционно;

„Международни финанси” - редовно, задочно и дистанционно;

"Маркетинг и връзки с обществеността в образованието, науката и културата".

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия