За ВСУ "Черноризец Храбър"

Продължава приемът на документи за кандидатстване във Варненския свободен университет

Приключи първото класиране на приетите за учебната 2014/2015 г. във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“. Срокът за записване на студентите, приети на първо класиране е 14 август. Продължава приемът на документи за следващото класиране. Изпитната сесия за кандидат студентите ще се проведе от 19 до 22 август 2014 г.

Кандидатите трябва да представят диплома за завършено средно или висше образование и по желание - сертификат за чужд език и/или компютърни умения за определяне нивото им на компетентност.

Приемните изпити са по избор: есе на общозначима тема, участие в он-лайн конкурси, общ технически или природонаучен тест, изпит по чужд език или събеседване с комисия в зависимост от избраната специалност.

За кандидатстудентски изпит се признават оценките от държавните зрелостни изпити, положени в периода 2008–2014 г., резултатите от международни сертификати за езикови и компютърни умения, резултати от национални и международни конкурси и олимпиади или положени изпити в други университети.

Двадесет и една са специалностите с прием след средно образование на ВСУ „Черноризец Храбър”. Те са разделени в 3-те факултета – Международна икономика и администрация, Юридически и Архитектурен. За някои от тях се прилага обучение „на две скорости”, където, вместо за 4 академични години студентите завършват за три.

Целта е обучението да бъде адаптирано към динамичната икономическа и социална среда и да отговори на променените изисквания на европейските пазар на труда. Във Варненския свободен университет се обучават близо 10 000 студенти в 85 широко профилни и специализирани бакалавърски и магистърски програми и 23 докторски програми.

Университетът предлага обучение в бакалавърски програми в редовна, задочна и дистанционна форма. Приемът в тях е отворен до 30 септември, като дипломата за завършено висше образование се признава в цяла Европа.

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия