За ВСУ "Черноризец Храбър"

Във Варненския свободен университет отвори врати уникален за региона офис за технологичен трансфер на енергийно ефективни материали и технологии

Офисът за технологичен трансфер за енергийно ефективни  материали и технологии беше открит на 5 септември 2014 г. във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър”. Офисът е реализиран в изпълнение на проект BG161PO003-1.2.02-0039-C0001, финансиран с подкрепата на оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие“  и с пълната подкрепа на ръководството на университета.

Офисът за технологичен трансфер (ОТТ) бе официално открит от президента на Варненския свободен университет проф. д.ик.н. Анна Недялкова – ръководител на проекта. В приветствените си думи при откриването на офиса проф. Недялкова сподели: „Днес ние прерязваме лентата на един широк път към превръщането на университета във важно място за подкрепа и развитие на икономиката на знанието. Благодарение на проекта разполагаме с внушителна в технологично отношение модерна апаратура, която дава възможност да бъдем по-добри от другите и като строители и като архитекти, и като работещи в сферата на сигурността и икономиката, именно защото ще се позовем на новите технологии и техните възможности за повишаване на ефективността на всеки един отрасъл. Мисля, че най-ценното на този офис е, че той работи по една изключително актуална тема в развитието на обществото, а именно енергийната ефективност. Много ми се иска именно проблематиката на енергийната ефективност да стане основната дейност върху която всички наши потребители заедно с нашите колеги – учени, изследователи и студенти, да създадем онзи клъстер на интелигентната специализация на варненския регион, във който ще покажем, че точно тук в създаването на технологии и управлението на проблемите на енергийната ефективност сме по-добри от всички останали.“.

Основен участник в събитието бяха представителите на бизнеса, към които е насочена дейността на офиса. Сред фирмите потенциални потребители на технологичния продукт са „Девня Цимент” АД, „Сен Гобен Констракшън Продъктс България” ЕООД, „Рехау” ЕООД, „Газ Флоу Контрол” АД, „Ксела България” ЕООД, КИИП – РК Варна, Българска асоциация за изолации в строителството,  Териториалната организация на научно-техническите съюзи във Варна и др. Високотехнологичните лаборатории и бъдещите проекти на офиса за технологичен трансфер бяха представени в присъствието на ръководството на университета, представители на администрацията и научно-преподавателския състав, студенти от специалностите „Строителство на сгради и съоръжения” и „Пожарна безопасност и защита на населението”, както и  представители на варненски университети, с които ВСУ „Черноризец Храбър“ работи в партньорство.

Новият офис за технологичен трансфер към ВСУ „Черноризец Храбър” разполага със зала за семинари и три специализирани лаборатории, оборудвани със съвременна високотехнологична апаратура.

Лабораторията по структурен анализ на материалите е напълно оборудвана за подготовка и изследване на структурата на плътни и порести метални и неметални материали.

Лабораторията за топлофизични изследвания е основен акцент на офиса. Тя разполага с единствения по рода си за Варна и региона апарат за измерване на коефициента на топлопроводност, чрез който могат да се осъществяват безразрушителни изпитвания на широк спектър от материали и системи. Анализаторът на топлопроводност е последно поколение уред на патентованата технология на C-Therm, който дава възможност за бързо и точно измерване в широк диапазон (0 до 220W/mK) в температурния интервал от -50 до 200°С. Уредът е предназначен за изпитване на твърди, течни, прахообразни и пастообразни материали. Технологията C-Therme носител на престижните награди „ ManningInnovationPrincipleAward“ и R&D 100 Award. Апаратът се ползва от водещи световни компании и научни институти.

Лабораторията разполага и с инфрачервена камера, анализатор на влага и шум.

Лабораторията за механични изпитвания е екипирана за провеждане на разрушителни механични изпитвания на натиск, огъване и разцепване при максимален товар 2 000 kN и  безразрушителен контрол на якостта на натиск на бетон.

Дейността на новооткрития офис за технологичен трансфер е насочена в няколко направления: научно-приложни изследвания, които ще се провеждат в лабораториите на офиса и ще бъдат насочени към предприятия и фирми; експертна дейност и консултантски услуги, които ще се осъщестяват багодарение на високотехнологичното оборудване и с привлечените висококвалифицирани специалисти и обучителни срещи и семинари, насочени към студентския и научноизследователския състав на университета, специалистите в областта на проектирането, строителството и енергийното обследване, производството и внедряването на енергийно ефективни материали и системи в сградите и съоръженията.

Офисът за технологичен трансфер ще участва активно в учебния процес преди всичко в специалностите от професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“ към Архитектурния факултет. Това е още една стъпка в богатия опит на университета в практическото обучение на студентите, както и добра възможност за разгръщане на научна и изследователска дейност.

Съвременната високотехнологична изследователска база вече привлича и първите си чуждестранни стажанти. През месец октомври офисът за технологичен трансфер и катедра „Строителство на сгради и съоръжения” приемат за едногодишен научен стаж студента от Владимирския държавен университет „Александър и Николай Столетови” - Максим Корабов. Той пристига във Варна като стипендиант на Президента на Руската Федерация.

Всички желаещи да се запознаят с възможностите и дейностите, които офисът за технологичен трнсфер при ВСУ „Черноризец Храбър” предлага, могат да го посетят в обявените дни на отворените врати - 25 септември (четвъртък) от 9.00 до 17.00 ч., 4 октомври (събота) от 10.00 до 16.00 ч. и 14 ноември (петък) от 9.00 до 17.00 ч.

Информация за офиса за технологичен трансфер, можете да получите и на http://ott.vfu.bg

 

Настоящият документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ВСУ “Черноризец Храбър” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

 

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия