За ВСУ "Черноризец Храбър"

Доц. д-р инж. Дария Михалева пред вестник "Строител": Не само преподаваме, но и осигуряваме професионалната реализация на студентите си

Доц. Михалева, от интервютата с водещи учени и преподаватели, които нашият вестник взе като медиен партньор в много от мероприятията на ВСУ „Черноризец Храбър”, става ясно, че във Варна развивате академичен продукт с нови форми, гъвкав подход и съобразени с дефицитите на бизнеса специалности…


Да, така е. В катедра „Строителство на сгради и съоръжения” се стремим да бъдем в крак със съвременните потребности на бранша. Предлагаме нови магистърски програми, а обучението по съществуващите специалности се провежда по актуализирани учебни планове, които са в синхрон именно с нуждите на строителите и проектантите. Пример за работата ни в тази насока е новата магистърска програма „Строителен инженеринг”, която ще стартира от тази учебна година във Варна и Пловдив. Казвам го толкова убедително, тъй като интересът към тази наша програма е голям, и то не само от строителния, а и от икономическия сектор. Желаещите да се обучават в специалността ще повишат професионалната си квалификация в три основни направления: „Организация и управление на инвестиционните проекти и строителните процеси”; „Предприемачество, икономика и финанси”; „Ценообразуване, остойностяване и офериране на обекти”.
Относно гъвкавия подход в обучението в катедра „Строителство на сгради и съоръжения” предоставяме възможност на колегите – инженери и архитекти, да се усъвършенстват непрекъснато чрез участие в краткосрочни курсове, чиито тематики са актуални и продиктувани от съвременните изисквания на бранша. Също така създадохме специални програми за обучение на работещите в сектора и в областта на пожарната безопасност, с които им даваме възможност да превърнат натрупания професионален опит и компетенции в образователна степен.

Кои са най-актуалните тематики на краткосрочните курсове, които организирате?
Във връзка с въвеждането на европейските стандарти в проектирането на строителните конструкции (Еврокодове) един от най-широко дискутираните въпроси от колегията в бранша е приложението им при проектирането и изпълнението на сгради и съоръжения. Още повече, че съвсем скоро, от 2015 г., тези норми трябва изцяло да заменят националните ни. Това е сериозно предизвикателство най-вече за практикуващите инженери и катедра „Строителство на сгради и съоръжения” откликва с организиране на краткосрочни курсове по отделните части на Еврокодовете. Целта на тези курсове е не само запознаване със самите стандарти, но най-вече представяне на практическото им приложение и изтъкване на различията с досегашната ни практика. Бившите студенти на Архитектурния факултет се ползват с преференции при участие в тези курсове, а настоящите се обучават по актуализирани учебни програми, в които Еврокодовете вече са въведени.
През последните години катедра „Строителство на сгради и съоръжения” участва активно в популяризирането на европейските стандарти за проектиране и това е основен приоритет на преподавателския състав. Нещо повече – през 2009 г. заедно с колегата доц. д-р инж. Иван Павлов бяхме в работната група към БАН, ангажирана с разработването на Националното приложение към БДС EN 1998-3:2005 „Оценка и възстановяване/усилване на сгради”. Това е третата част от европейския стандарт за проектиране на конструкции за сеизмични въздействия. През 2012 г. със същия колега имахме удоволствието заедно със светилата в областта на сеизмичното инженерство в България – проф. д-р инж. Никола Игнатиев и проф. д-р инж. Петър Сотиров, да изготвим две практически ръководства за проектиране на конструкции за сеизмични въздействия, които са издание на КИИП – „Практическо ръководство с решени примери по прилагането на Еврокод 8 – 1 – проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия” и „Практическо ръководство с решени примери по прилагането на Еврокод 8 – 3 – оценка и усилване на сгради”.
Другата актуална тема на курсовете, организирани в нашата катедра през последните месеци, е прилагането на Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, която влезе в сила от 13.07.2014 г. Възпитаниците ни се запознават с нормативния контекст и основните положения, като се дават ценни практически указания за изготвянето на новия план за управление на строителните отпадъци като част от инвестиционното проектиране. Интересът към този семинар в момента е много висок, тъй като тази наредба касае всички участници в процеса – проектанти, строители, строителен надзор и общинска администрация.

Сериозни постижения и богат опит на университета в практическото обучение на студентите… Това е и добра възможност за разгръщане на научна и изследователска дейност.
Добър инженер не се става само чрез висока теоретична подготовка. Казвам го от собствен опит като дъщеря на строител. Необходимо е науката и практиката да вървят ръка за ръка, с което студентите да придобият по-ясна представа за реалното изпълнение на обектите, за отговорността, която носим, и не на последно място – да се провокират да мислят.
Голяма част от преподавателския ни колектив са практикуващи инженери, което е предпоставка за често обсъждане с възпитаниците на казуси и технологични практики от реални строежи. В аудиторните часове по специалните дисциплини – „Стоманобетонни конструкции“, „Стоманени конструкции“, „Стоманобетонни мостове“, „Антисеизмично строителство“ и др., студентите проследяват изграждането на реални здания или съоръжения, както и поведението им при земетръс, чрез филмови записи, които обикновено коментираме надълго и широко.
Практическата подготовка се задълбочава освен с упражненията и с отделна практика по съответните дисциплини, която се провежда на обекти и в бази на наши дългогодишни партньори в областта на строителството и пожарната безопасност. Една от най-посещаваните е традиционната есенна практика в Турция, която се организира всяка година. В програмата на тази практика се включват посещения на високи сгради в строеж, на силно сеизмични райони, пострадали от земетресения, на пожарни служби и др.
Студентите от специалност „Пожарна безопасност и защита на населението” пък имаха удоволствието да участват в състезание по пожаро-приложен спорт редом със служителите от Централната противопожарна служба на Анталия.
С други думи, стараем се да обогатяваме практическия опит на нашите възпитаници още по време на обучението им с оглед да бъдат максимално подготвени за реалността в бъдещата им работа, тъй като в практиката нещата невинаги са като по учебник. Затова се стремим студентите на катедра „Строителство на сгради и съоръжения” да придобиват опит за работа на обекти. Като пример бих посочила практиката, проведена по време на изграждането на пречиствателна станция за отпадни води в Провадия. Имахме удоволствието да бъдем инструктирани от техническия ръководител на обекта, който е възпитаник на нашата катедра и мой дипломант.

Успехите на дипломираните във вашия ВУЗ архитекти и строителни инженери ни дават основание да смятаме, че сте избрали верния път – и в теоретичното обучение, и в практическите занимания.
Действително имаме основание да се гордеем с нашите студенти, тъй като процентът на успешно реализиралите се в България е доста висок. Показателен е фактът, че болшинството от тях стартират своята кариера още по време на обучението. Преподавателите от катедрата са ангажирани не само с лекции на съвременното поколение инженери, но и с подпомагането на тяхната професионална реализация.
В последните години мнозина работодатели търсят нашето сътрудничество и препоръки при избора си на специалисти за служители в бранша.
Считаме, че сме избрали верния път в подготовката на нашите студенти и ще продължаваме да работим в посока усъвършенстване на обучението.
Ние създаваме инженери и архитекти и се грижим за тяхната професионална реализация.

 


by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия