Защита на данните
За ВСУ "Черноризец Храбър"

Над 400 студенти се обучават дистанционно във Варненския свободен университет

Над 400 студенти са избрали дистанционната форма на обучение във ВСУ “Черноризец Храбър”, 50 от тях са чуждестранни студенти. Това стана ясно на пресконференция, на която бяха отчетени резултатитепо проекта BG051PO001-4.3.04-0012 „Нови технологии за развитие на електронни форми и дистанционно обучение“, реализиран в рамките на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Проектът е на обща стойност 628 000 лв. С негова помощ е модернизирана системата за дистанционното обучение и се разширяват електронните форми на обучение.

Проектът, който е с продължителност 2 години, е реализиран по приоритетна ос „Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието”. В него са включени 900 студенти в различни курсове и програми, както и преподаватели, административен и технически персонал. С помощта на проекта в университета са въведени съвременни стандарти за дистанционно обучение и са обновени платформите за дистанционно и електронно обучение. Това привлича все повече млади хора, които се възползват от приложението на модерните технологии в академична среда. Проект доказва, че взаимодействието между традиционните и дистанционните форми на обучение дава добър път за развитие и привлича студенти не само от България но и от чужбина, заради гъвкавите модели, които предлага.

Друг важен резултат е въведената професионална система за видео-конферентна връзка, чието качеството бе демонстрирано и пред журналистите. Тя дава възможност в палитрата от майсторски класове на Варненския свободен университет чрез виртуални сесии да се включват учени и експерти от всички точки на света. Като част от дейностите по проекта са разработени 40 електронни учебни помагала и е изградено дигитално хранилище за електронни учебни ресурси. В резултат на работата по проекта във Варненския свободен университет са акредитирани дистанционни форми на обучение в бакалавърски и магистърски програми.

"Ние дълго се въздържахме от въвеждането на дистанционното обучение, не заради самото него, а заради многото опити да му бъде даден старт преди всичко да е подготвено, както трябва, призна ръководителят на проекта проф. д.ик.н. Анна Недялкова, президент на университета.

Дистанционното обучение изисква сериозна подготовка. Но ползите са много, тъй като то елиминира фактора време и пространство в общуването на студентите с признати величини от целия свят. Този проект е значим и във връзката си с другите три проекта – за кариерно израстване на преподавателите в университета, за актуализиране на учебните планове в съответствие с изискванията на бизнеса и за трансфер на знание и иновации между Варненския свободен университет и Университета в Ковънтри., добави проф. Недялкова.  

Над 40 са европейските проекти, по които Варненският свободен университет работи в различни направления. Целта е да бъдат създадени устойчиви модели, които да се развиват.

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия