За ВСУ "Черноризец Храбър"

Студенти по Право от Варненски свободен университет заеха второ място на XVI-та Конференция за студентско научно творчество в Бургас

За шестнадесета година Бургаския свободен университет организира Национална конференция за студентско научно творчество, в която участват студенти и докторанти от цялата страна. Тази година конференцията се проведе в края на месец март.  Сред участниците от висши учебни заведения в страната направи впечатление представянето на студентите от Варненския свободен университет. В направление „Право и политика“ и „Администрация и управление“ след представяне и защита на своите научни доклади на второ място бяха класирани: Симона Радославова Шангова, V-ти курс, Пламена Панчева Нанкова, IV-ти курс и Кристина Юлианова Филипова,  IV-ти курс, всички от специалност „Право“.

Докладът на възпитаничките на Варненския свободен университет бе на тема: „Сравнителноправен анализ на трите вида право на задържане“.

В конференцията свои индивидуални доклади представиха: Симона Шангова -„Отражение на спецификата на оперативния лизинг по отношение на гражданскоправния наемен договор“, Кристина Филипова- „Порокът на договор, сключен от представител когато пълномощното е унищожаемо поради грешка или измама“ и Пламена Нанкова- „Необходимо съдържание на пълномощното при разпоредително сделки с имуществото на упълномощителя“.

Най-добрите разработки, представени на конференцията, ще бъдат публикувани в специално научно издание.

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия