За ВСУ "Черноризец Храбър"

„Актуализиране на учебната документация и учебния процес във ВСУ „Черноризец Храбър” BG051PO001-3.1.07-0029

На 05.06.2015 от 13.30 часа, в зала УСК 3 на Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ ще се проведе кръгла маса и пресконференция за представяне на резултатите от изпълнението на проект BG051PO001-3.1.07-0029 „Актуализиране на учебната документация и учебния процес във ВСУ „Черноризец Храбър” в съответствие с изискванията на пазара на труда”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

 

Проектът се изпълнява от водеща организация Варненски свободен университет „Черноризец Храбър” в партньорство с Националната асоциация на фирми за търговска сигурност и охрана (НАФТСО), Сдружение „Българска асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ) и Стопанска камара – Варна.

 

Кръглата маса и пресконференцията ще се проведат с участието на представители от практиката за насърчаване на партньорството между висшето образование, научните изследвания и бизнеса, за постигане на върхови постижения и регионално развитие.


by ВСУ Черноризец Храбър