За ВСУ "Черноризец Храбър"

Преподаватели и експерти си партнират в обучението на студентите във Варненския свободен университет

Кръгла маса за представяне на резултатите от проект BG051PO001-3.1.07-0029 „Актуализиране на учебната документация и учебния процес във ВСУ „Черноризец Храбър” в съответствие с изискванията на пазара на труда” се проведе във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър”.

 

 

Участниците в кръглата маса представиха обобщен анализ, получен в резултат на проведените срещи и семинари с представители от различни сфери на бизнеса. Направените проучвания дават прогнозна картина на необходимостта от специалисти в различни сектори на икономиката в периода до 2025 г.

 

Благодарение на съвместните усилия на академичната общност и бизнеса са актуализирани 166 програми за обучени на студенти в бакалавърски и магистърски програми, разработени са 54 нови програми. Сред утвърдените добри практики - резултат от проекта, е методиката за включване на експерти от бизнеса в учебния процес.

 

Ректорът на Варненския свободен университет проф. д.пс.н. Галя Герчева подчерта, че един от най–важните резултати от сътрудничеството е трансферът на знания от бизнеса към университета и обратно.

 

В процеса на съвместната работа са разработени различни концепции, които касаят не само академичното обучение, но и работата с ученици от първи до 12-ти клас, особено в областта на информационните технологии и иновациите. Разработва се програма за обучение по програмиране чрез игра, която да бъде предоставена на преподавателите от началния и среден курс в училищата.

 

Като резултат от проекта е въведено практическо обучение в две посоки – привличане на лектори - практици и провеждане на занятия в реална работна среда.

 

Участниците във форума се обединиха около идеята, че сътрудничеството между университетите и бизнеса е от полза за младите хора и трябва да продължи да се развива и в бъдеще.

 

Проектът „Актуализиране на учебната документация и учебния процес във ВСУ „Черноризец Храбър” в съответствие с изискванията на пазара на труда” се изпълнява от Варненския свободен университет като водеща организация в партньорство с Националната асоциация на фирми за търговска сигурност и охрана (НАФТСО), Сдружение „Българска асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ) и Стопанска камара – Варна.

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия