За ВСУ "Черноризец Храбър"

Глобалната културна политика на ЮНЕСКО в обсега на вниманието на дипломати и представители на академичните среди

Премиерно представяне на книгата на проф. д-р Росица Йорданова „Глобалната културна политика на ЮНЕСКО”, издадена от Варненския свободен университет „Черноризец Храбър” и посветена на 70 – годишнината от основаването на Световната организация за наука, образование и култура - ЮНЕСКО, се проведе в Библиотеката на Дипломатическия институт към Министерството на външните работи, София.

На събитието присъстваха служители от отдел „ЮНЕСКО” на Дирекция „Права на човека” към МВнР, както и представители на академичните среди в България.

 Авторката – преподавател по реторика във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“, демонстрира графично изображение на основните културно-политически дейности на ЮНЕСКО и проследи тенденциите в развитието на културната политика и нейните профили, специфични за десетилетията от 1945 до 2010 година. Тя постави акцент върху ролята на университетите за създаването на флуидна изследователска мрежа по проблемите на културните права, както и върху възможностите за обучение на студенти и привличане на докторанти за проучвания на различните аспекти на глобалната културна политика.

 Проф. дфн Иванка Мавродиева – преподавател по реторика в СУ „Свети Климент Охридски” определи книгата като „резултат от задълбочено и цялостно изследване на глобалната културна политика на ЮНЕСКО за периода от 1945 до 2010 година”, заради систематизираното представяне на огромния обем информация; тематичния обхват; прецизната терминология;  оригиналното графично и художествено оформление на Виктор Петков.

Специално внимание проф. Мавродиева отдели на представянето на четирите идеи в културноизследователската дейност на ЮНЕСКО. В заключение  тя  добави свое виждане относно аудиторията, към която е адресирана книгата като включи в нея професионалното обучение и специализация на културната дипломация.

Проф. дфн Донка Александрова подчерта прецизността в систематизирането и нюансираното представяне на понятийния апарат, който съдържат подбраните документи, в които се обосновава  глобалната културна политика на ЮНЕСКО.

 Доц. д-р Иван Кабаков от катедра „История и теория на културата“ на Софийския университет определи книгата като ценна и навременна. „Нейните текстове непрекъснато търсят диалога със студентите не само от посочените специалности „Културология”, „Право”, „Публична администрация”, „Психология”, „Информатика”, каза той, което е най-добрата гаранция за опазване и насърчаване на културното многообразие като централна и ключова тема за дейността на ЮНЕСКО. Той оцени приложените в последната част за първи път преведени на български език документи „Препоръка относно статуса на артиста” (1980) и „Декларация от Мексико по въпросите на културната политика” (1982) като особено полезни за дебатите в областта на политиките за култура както в миналото, така и сега.

Поздравително писмо до авторката на книгата – проф. д-р Росица Йорданова изпрати лично генералният директор на ЮНЕСКО г-жа Ирина Бокова.

 

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия