Защита на данните
За ВСУ "Черноризец Храбър"

Дискусия за плаващите структури, като една от тенденциите в развитието на бреговото инженерство инициираха Варненския свободен университет „Черноризец Храбър” Технологичния университет в Делфт

Дни на бреговото инженерство и архитектурното многообразие на водния фронт в урбанизираните териториисе проведоха във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ от 25 септември до 3 октомври 2015 г. Проявата е част от инициативите на Архитектурния факултет под мотото „Устойчиво строителство за устойчиво бъдеще”. Основни партньори на събитието, което се провежда за четвърта поредна година са Технологическия университет в Делфт, Нидерландия и фирма Van Оord, Констанца, Румъния.

 

 

Дните на бреговото инженерство стартираха с публична лекция на тема „Плаващи структури - опит от Нидерландия” на проф. Хенк Ян Ферхаген, преподавател от Технологическия университет в Делфт. Инж. Боян Савов,ръководител на инженерния отдел на офиса в Констанца на фирма Ван Оорд представи презентация на тема „Удължаване на вълнолома и рехабилитация на плажовете на Констанца, Румъния – III етап.”  

Двамата лектори са добре познати на академичната общност на Варненския свободен университет и на експертите от практиката от станалите вече традиционни публични лекции, провеждани през последните четири години. 

Във форума се включиха и представители на „Корабно машиностроене АД“, Варна с презентация на тема: „Производство на плаващи съоръжения на стоманобетонни корпуси по специфична технология“.

Наред със споделения професионален опит и академично знание от водещи специалисти форумът даде възможност на студентски екипа да представят свои разработки. Първият екип на студенти по ландшафтна архитектура от Технологичния университет в Делфт, представи две дипломни работи на техните колеги по теми, свързани с Варненското крайбрежие: „Ревитализация на градската отводнителна инфраструктура на Варна - деретата на Варна и Аспарухово“.

Втората презентация на тема: „Ревитализация на зоната около хотел „Делфин Марина“, курортен комплекс „Св. св. Константин и Елена“, Варна“ беше на студенти от Архитектурния факултет на ВСУ „Черноризец Храбър“, участвали в учебната практика по брегово инженерство на проф. Ферхаген през 2014 година.

Представените теми предизвикаха голям интерес от страна на присъстващите представители на местната власт, бизнес партньори на факултета, студенти и преподаватели. В рамките на форума се проведе дискусия по актуалните проблеми на крайбрежните зони на Варна и свързаните с това възможности за използване на плаващи структури.

Гости на Дните на бреговото инженерство бяха арх. Виктор Бузев - главен архитект на община Варна, представители на Асоциацията на българските черноморски общини, Института по корабна хидродинамика, архитекти и строителни инженери.

Наред с дискусиите традиционна част от събитието е и майсторският клас по брегово инженерство на проф. Ферхаген,в който се включиха 23 участници -   студенти и възпитаници на Архитектурния факултет, както и специалисти от практиката.

Майсторските класове, провеждани от Варненския свободен университет са успешна и вече утвърдена форма за повишаване квалификацията на студенти и специалисти. Те дават възможност за допълване на знанията и придобиване на компетенции в области близки до изучаваните в основния курс, което подпомага правилната ориентация на младите специалисти за следдиппломна специализация и повишава възможностите за тяхната успешна реализация.

В рамките на дните на бреговото инженерство бе проведена и студентска практика по брегово инженерство, която е традиционна в сътрудничеството между Архитектурния факултет на Варненския свободен университет и Технологичния университет в Делфт. Практиката дава възможност на българските студенти да работят съвместно с холандските си колеги по конкретни практически задачи, свързани със събиране на информация за крайбрежната среда и интерпретирането на данните с оглед използването им в реални проекти. Студентската практика е ориентирана към придобиване на практически умения в областта на проучване и проектиране на морски брегозащитни съоръжения, както и умения в областта на морфологията и морфодинамиката на плажовете. Извършваната практическа дейност е свързана с определяне характеристиките на скалния материал, добиван от кариерите, използван за производство на брегозащитни съоръжения; хидрографски работи по бреговата ивица; измерване параметрите на вълнението; изследване морфологичното изменение на плажната ивица, събиране и анализиране на данни за устойчивостта на откосната защита от тетраподи и др. По време на практиката студентите имаха възможност да посетят строителната площадка на фирма Van Оord, където се изготвят основните елементи от брегоукрепителната конструкция на последния участък от вълнолома в Констанца, Румъния.

В продължение на 6 дни участниците в практиката работиха по поставените им задачи за конкретни обекти – марината и плажната ивица пред хотелите „Делфин“ и „Рубин“ в курортен комплекс „Св. св. Константин и Елена“. В последния ден те обобщиха и представиха получените до този момент резултати пред своите ръководители и представители на заинтересовани инвеститори. Обработването, систематизирането и анализирането на получените данни ще продължи до месец декември, когато трябва да се оформи и предаде окончателния доклад с резултатите и констатациите от извършеното по време на студентската практика.

От тази година студенти по архитектура във Варненския свободен университет могат да изберат теми за дипломни работи от предоставения Каталог на лабораторията за дипломанти по ландшафтна архитектура в Технологичния университет в Делфт през учебната 2015/16 г. и да получат допълнителни консултации от холандските преподаватели. Избраната тази година основна тема на публичното събитие "Плаващи структури", актуална в световен мащаб и фокусираща вниманието на различни специалисти - архитекти, ландшафтни архитекти, строителни и хидроинженери е добра възможност за индивидуални и екипни проекти на студентите от катедри "Архитектура и урбанистика" и "Строителство на сгради и съоръжения" към Архитектурния факултет.

Проведените дни на бреговото инженерство и съпътстващите ги прояви доказват за пореден път стремежа на Архитектурния факултет на ВСУ да фокусира вниманието на учени, специалисти, представители на местната власт и бизнеса към проблемите на крайбрежните зони на Варна за намиране на решения на проблемите и реализиране на целите за устойчиво развитие на района в съответствие със съвременните тенденции в строителството и архитектурата.

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия