За ВСУ "Черноризец Храбър"

Варненският свободен университет получи акредитация за професионално направление 3.2 "Психология"

Варненският свободен университет "Черноризец Храбър" получи поредното общонационално експертно признание за ръководството, колектива и студентите - Националната агенция по оценяване и акредитация (НАОА) обяви резултатите от проведената процедура за програмна акредитация на Професионално направление 3.2 "Психология". Получената акредитационна оценка за обучението в  образователно-квалификационните степени "бакалавър" и "магистър" по психология е 9.06 (при максимално възможна 10) със срок на валидност от шест години. В обхвата и срока на валидност на оценяването попадат и трите предлагани от професионалното направление магистърски програми - "Приложна психология", "Психология и психопатология на развитието" и "Психологическо консултиране".

Високо са оценени и докторските програми, представени от направлението - акредитационна оценка 9.12 и срок на валидност шест години за докторска програма "Педагогическа и възрастова психология", акредитационна оценка 9.10 и срок на валидност шест години за докторска програма "Обща психология" и акредитационна оценка 8.74 със срок на валидност пет години за новооткритата докторска програма "Социална, организационна и консултативна психология".

Получените високи резултати са заслужена оценка за усилията на преподавателския и административен екипи на катедра "Психология" по усвояване на иновативните световни тенденции в обучението по психология и създаване на качествена и конкурентна на съвременните академични изисквания образователна среда.

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия