Защита на данните
За ВСУ "Черноризец Храбър"

Проф. д.ик.н. Анна Недялкова: Отчитаме успешни две години за сдружение "Тур-2013"

 

Общо събрание на сдружение "Тур-2013" се проведе на 20 ноември 2015 г. в Туристическия информационен център на гр. Доспат. Сдружението е основано преди  две години със седалище в Доспат. Негов управител е доц. д-р Станислав Коев, а сред членовете са Президентът на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ проф. д.ик.н. Анна Недялкова, вицепрезидентът на университета - доц. д-р Красимир Недялков и декана на Юридическия факултет - проф. д-р Петър Христов. Сред присъстващите бе и председателят на Общински съвет - Доспат Адалберт Ферев.

Целите на сдружение "Тур-2013" са: подпомагане и развитие на гражданското общество, образованието, науката и физическата култура; разработването на проекти, свързани с развитието на община Доспат и Смолянска област; защита на околната среда; консултации по проблемите на развитие на община Доспат и региона; формиране на положително обществено мнение на посочените проблеми.

"Има какво да отчетем днес и особено ми е приятно да споделя, че ние успешно реализирахме проект "Изграждане на туристическа пътека и необходимите съоръжения и атракции за посетители по маршрут Доспат-Кожари и разработване на туристическа маркетингова стратегия на местно ниво и информационни материали" по Програмата за развитие на селските райони, посочи проф. Недялкова.

Изградената туристическа пътека е разположена на територията на общините Доспат и Борино и преминава през няколко населени места. Началната точка е гр. Доспат, следват селата Барутин, Чавдар и Буйново и крайният й пункт е с. Кожари, община Борино. С пътеката се подобри значително туристическата инфраструктура и се даде възможност, както на живеещите в района, така и на туристите, да се отдадат на краткотраен отдих и разходка като посетят красивите местности и опознаят местната флора и фауна.

По проекта е изработена маркетингова стратегия, която е основа за анализ на възможностите за развитието на туризма в района и за набелязване на конкретни мерки за подобряване на неговата привлекателност и атрактивност.

Изработихме и много рекламни материали, сподели още проф. Недялкова. Определено считам, че те ще допринесат за популяризирането на района сред българските и чуждестранните туристи.

Президентът на Варненския свободен университет обявя, че построената пътека на стойност близо 185 хил. лева в известна степен подпомага и дейността на ВСУ "Черноризец Храбър", защото тук се организират спортни занимания за студентите и се провеждат стажове, а възпитаниците на университета са силно впечатлени от природните дадености на Западните Родопи.

Проф. Недялкова сподели, че предстои разширяване състава на сдружението, чрез привличането на повече участници от региона, предстои и работа по нови проекти. Идеята е да се обединят усилията на местните власти, на бизнеса и Варненския свободен университет "Черноризец Храбър" в посоката участие в проекти, отговарящи на потребностите на Доспат и региона, коментира още проф. Недялкова.


by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия