За ВСУ "Черноризец Храбър"

MП “Управление на международни бизнес проекти” в гр. Монтана

          В събота 19.12. Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ стартира обучение в магистърска програма „Управление на международни бизнес проекти“ в гр. Монтана.

 

 

          Чрез програмата учебното заведение ще изгражда специалисти за разработване на необходимите компоненти на Стратегия за интелигентна специализация (СИС), с които Северозападен регион да открои ключовите си приоритети на специализация, подходящи за разгръщане на иновационен потенциал.

          Ще се отдели внимание на приложението на интелигентните технологии в процесите на управление и финансиране на регионални, национални и международни проекти.

Mодулите от магистърската програма съдържат практическа част, съобразена с действащите грантови схеми у нас и по време на обучението ще се разработват конкретни проектни предложения за кандидатстване за финансиране.

          Предвижда се да се проведе стаж в централните европейски институции в Брюксел – Европейска комисия, Съвет на ЕС и Европейски парламент, за който студентите ще получат допълнителен сертификат заедно с образователно-квалификационна степен „магистър по бизнес администрация“.

          Магистърската програма се реализира с активната подкрепа на Областна администрация, гр. Монтана.

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия