Защита на данните
За ВСУ "Черноризец Храбър"

Официална визита на доц. д-р Алексей Панфилов – зам.-ректор по учебната дейност на Владимирския държавен университет „Ал. и Н. Столетови” и доц. д-р Олга Сенаторова – ръководител катедра „Руски език като чужд”

На 15.11.2016 г. на официална визита във ВСУ „Черноризец Храбър” бяха доц. д-р Алексей Панфилов – зам.-ректор по учебната дейност на Владимирския държавен университет „Ал. и Н. Столетови” и доц. д-р Олга Сенаторова – ръководител катедра „Руски език като чужд” в същия университет.Съпровождаха ги Константин Пеев и Кирил Воронков от представителството на Россотрудничество в Република България.

 

 

От страна на ВСУ, гостите бяха посрещнати от проф. д-р Теодора Бакърджиева – зам.-ректор по международна дейност, проекти и технологично развитие, проф. д-р Павел Павлов – зам.-ректор по научна дейност, проф. д-р Валери Стоянов – зам.-ректор по учебната дейност, проф. д-р Галина Шамонина – директор на Департамент „Чуждоезиково обучение” и директор на Руски център, и доц. д-р Росица Петкова-Слипец – научен секретар на Архитектурен факултет.

 

 

Владимирският държавен университет „Ал. и Н. Столетови” (ВлДУ) е лицензиран и акредитиран да провежда обучение в сферата на висшето образование по 316 образователни програмив ОКС „бакалавър”, ОКС „магистър”, за ОНС „доктор”, както и за придобиване на висше професионално и средно професионално образование. В университета се обучават повече от 20 000 студенти в редовна, задочна и дистанционна форми на обучение.

Гостите бяха запознати с всички програми за обучение в ОКС „бакалавър”, ОКС „магистър” и ОНС „доктор”, които се предлагат във ВСУ на български, руски и английски език.

 

 

Сътрудничеството на ВСУ с ВлДУ е вече дългогодишно и има реални резултати – подписан рамков договор, партньорство по програма „Еразъм+”, обмен на преподаватели и студенти, съвместни научноизследователски проекти.

На срещата бяха обсъдени нови възможности за продължаване на сътрудничеството като:

- обучение с издаване на двойни дипломи;

- краткосрочни и дългосрочни курсове, модулно обучение и школи, както специализирани, така и езикови;

- съвместни проекти, както по програма Хоризонт 2020, така и по грантови програми в Русия.

Проф. Бакърджиева обобщи резултатите от работната среща като натрупан опит, осигуряващ потенциал за разгръщане на плодотворното сътрудничество.
by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия