Защита на данните
За ВСУ "Черноризец Храбър"

Стартира обучението в новата магистърска програма „Данъчен и митнически контрол”

С лекции за данъчната и митническата политика на ЕС стартира обучението в новата магистърска програма на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър” – Данъчен и митнически контрол”.

 

 

Продължителността на обучението е 2 семестъра за бакалаври по икономика и 3 семестъра за бакалаври от други професионални направления. Кариерните възможности пред завършилите магистърската програма са позиции, свързани с дейността на Националната агенция по приходите, Агенция „Митници“, митнически и застрахователни агенции, както и в сферата на консултантската дейност. В обучението на студентите ще се включат експерти от митница - Варна и териториалната дирекция на НАП-Варна.

 

 

Ръководителят на магистърската програма доц. д-р Ива Монева поздрави студентите за избора и заедно с Кирияки Чоху – експерт международни проекти във Варненски свободен университет, представи два от проектите, по които университетът работи - проект BG05M2OP001-2.002 „Студентски практики – фаза 1" по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и проект WIN-WIN „Бизнес уроци, ориентиране към международно действие” по програма Еразъм +, КА2.

 

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия