Защита на данните
За ВСУ "Черноризец Храбър"

ИНТЕЛИГЕНТНИ ГРАДОВЕ - ГОТОВИ ЛИ СМЕ ДА ГИ СЪЗДАДЕМ И УПРАВЛЯВАМЕ?

Член-кореспондент на БАН,  д.арх.н. АТАНАС КОВАЧЕВ

Декан на Архитектурния факултет

на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“

и директор на Института за интегрирано управление на общините.

 

 

В началото на новото хилядолетие и особено през второто десетилетие на XXI в. се наблюдава тенденция за нарастване броя, ролята и големината на градовете в световен мащаб. Това води, както до увеличаване на относителния дял на градското население, така и до промяна функциите на градовете и разпространяване на градския начин на живот. Днес общините и градовете са изправени пред редица предизвикателства. Глобализацията и бързото развитие на новите технологии предпоставят множество промени, както в развитието на икономиката, така и в организацията на обществения живот. Времето и динамиката на промените извеждат човешкия капитал като основен ресурс в управлението на съвременните процеси на развитие. Основен проблем на общините на съвременния етап е обезлюдяването на едни и пренаселването на други. Тези тенденции са характерни и за България.

            Нарастващата роля на градовете в съвременното развитие на обществото налага необходимостта от създаване и управление на „интелигентния град“. Това поставя общините в ситуация, в която те трябва да се справят едновременно с икономическото развитие, урбанизацията и създаването на комунални услуги, намаляването на бедността, на неравенството в обществото и опазването на околната среда. 

            Изграждането и функционирането на интелигентни градовете създава възможности за прилагане на ефективни решения за оптимално използване и спестяване на енергията, намаляване на консумацията на невъзобновимите ресурси, контрол върху екологичните отпадъци, осигуряване на устойчиво развитие, което води до повишаване качеството на живот.

            Темата за интелигентните градове е в основата на различни инициативи, програми и проекти, като Европейско партньорство за иновации „Интелигентни градове и общества“, европейска мрежа EUROCITIES, европейска мрежа за управление на знания за градско развитие (European Urban Knowledge Network - EUKN), Европейска инициатива за съвместно програмиране „Градска Европа“ (JPI Urban Europe), програма за развитие на градовете (Urban Agenda, ‘Pact of Amsterdam’, 2016), Европейски форум за политики в архитектурата (EFAP) и др.

            Днес светът работи за интелигентно управление, интелигентна икономика, интелигентна мобилност, технологична среда, интелигентни хора, мобилна среда….

 

 

Интелигентното управление възприемаграда, като рамка за цялостно градско управление, включително услуги и взаимодействия, които се свързват и интегрират публични, частни, държавни и европейски обществени организации. Така градът може да функционира ефективно като единен организъм. Основен инструмент за това са информационно-комуникационните технологии  (ИКТ) - инфраструктура, хардуер и софтуер.

            Интелигентната икономика включва електронния бизнес и електронната търговия, интелигентни стратегии за повишаване на производителността, иновативни продукти, услуги и бизнес модели. Тя създава благоприятна среда за развитие на интелигентни клъстери и предприемачески екосистеми и предполага местна и глобална взаимосвързаност на физически и виртуални потоци на стоки, услуги и знания.

            Интелигентната мобилност („Smart Mobility“) обхваща интегрирани транспортни и логистични системи. Това са устойчиви, безопасни и взаимосвързани транспортни системи, които могат да включват трамваи, автобуси, влакове, метро, автомобили, велосипеди и пешеходци в ситуации с помощта на един или повече видове транспорт. Предоставената информация  може да бъде достъпна в реално време, за да доведе до намаляване на разходите, на вредните емисии /CO2/, да спести време за пътуване, да подобри услугите и да осигури обратна връзка с потребителите.

            Технологичната среда включва възобновяемите енергийни източници, енергийните мрежи, контрола на замърсяването, обновяването и създаването на устойчиви сгради, измерване ефективността, повторна употреба и заместване на ресурси. Тук се включват услуги като улично осветление; управление на отпадъците; отводнителни системи и ресурсни водни системи, с цел намаляване на замърсяването и подобряване на  качеството на водата и др.

            Интелигентните хора са неразделна част от философията на интелигентния град. Тук критерии за „интелигентност“ са електронните и информационно-комуникационните умения, образованието и обучението, гъвкавите модели за управление и подобряване на капацитета на човешките ресурси и създаване на среда за развитие на креативността и насърчаване на иновациите.

            Пълноценният живот в контекста на интелигентите градове е активен начин на живот, поведение и потребление. В него се включва здравословната и безопасна среда и осигуряващите високо качество на живот жилища.

            Какво е бъдещето на българските градовете в контекста на глобалните предизвикателства като неконтролируемата миграция и асиметрията на развитие на регионите?

            Едно от възможните решения е използването на ресурсите на знанието на общините. Необходими са знания и подготвени кадри. През последните години все по-ясно се очертава необходимостта от специализирано образование и допълнителна квалификация на кадрите, свързани с управлението на общините у нас.

            Това се отнася както за кадрите на средно равнище - специалисти в областните и общинските администрации, така и за висшия управленски състав – кметове, заместник кметове, директори на дирекции, началници на отдели, главни архитекти. Представителите на политическото управление на общините – общинските съветници – също трябва да притежават знания и квалификация, които да са на равнището на високите отговорности на решенията, които взимат. Всичко това налага специализирано обучение, осигурено от квалифицирани експерти и университетски преподаватели.

 

Ето защо в края на миналата година една утвърдена образователна и научна институция, с 25-годишна история, като  Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ създаде Институт за интегрирано управление на общините. Неговата мисия е да съдейства за устойчивото и интелигентно развитие на общините и включените в състава им населени места, като обучава и подготвя кадри за тяхното управление, развива научните изследвания, предприемачеството и иновациите в съответствие с концепцията за интелигентните градове.

            Институтът предлага обучение в специализирани модули, като специално внимание е отделено на инструментите за общинско управление, общината като единна екосистема, устройственото планиране, създаването и управлението на устойчива градска среда, опазването на културно-историческото наследство, формирането на общинските бюджети, данъчната и жилищната политика и стратегиите за интелигентна специализация.

            В Научно-изследователската, консултантската и обучителната дейност на Института участват преподаватели от академичния състав на Варненския свободен университет, български и чуждестранни учени и специалисти от практиката.

            Факт е и първият успешно реализиран форум в работата на новия Институт за интегрирано управление на общините. Курс за допълнително обучение на кметове и представители на общините от Южен централен район „Инструменти за общинско управление“ се проведе от 8-ми до 10-ти декември в курортен комплекс „Пампорово““. В него взеха участие 75 представители на 15 общини от Смолянска, Пловдивска, Софийска и Старозагорска област.

            В програмата на форумабяха включени 3 панела по актуални за общините теми, свързани с предизвикателствата пред интегрираното общинско управление, неговите ключови компоненти и новите инструменти за подпомагането му.

            Лектори в обучението бяха представители на трите факултета на Варненския свободен университет, както и авторитетни експерти от практиката. В рамките на обучението във видео обръщение към участниците проф. Джордж Вредевелд, директор на Икономическия център за обучение и изследвания към Университета в Синсинати, коментира ролята на приложната икономиката в разбирането на местната среда, за оценка на конкурентните предимства и стимулиране на икономическия растеж на региона.

            Заключителната дискусия обобщи работата на форума, като направи анализ и оценка на съществуващите практики и очерта значението на устойчивостта на проектите за създаване на ръст на икономиката, трайно откриване на работни места, стимулиране на нови предприемачески инициативи и обвързването на проектните дейности с плана за интегрирано градско развитие и стратегията за интелигентна специализация.

            Проведената анкета показа високата оценка, дадена от участниците и потвърди необходимостта и полезността на подобен род обучения.            Тя показа, че инициативата на ВСУ „Черноризец Храбър“ и на новия Институт за интегрирано управление на общините е навременна, нужна и полезна форма на среща и дискусия между учени и участниците в общинското управление на различни нива.    

            Стартът е даден. Предстоят нови срещи, обучения и обмяна на идеи и в други региони на България, за да дадем отговор на въпроса как да се изправим пред предизвикателствата за развитие и управление на интелигентните градове.

 


by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия