Защита на данните
За ВСУ "Черноризец Храбър"

Важно за кандидат-студентите!

За учебната 2018/2019 година Варненският свободен университет приема студенти в специалност „Право“, както в редовна, така и в задочна форма на обучение.

Задочното обучение по „Право“ остава и през следващата учебна година. Влизането в сила на Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Право" и професионална квалификация "юрист", която предвижда отпадане на задочната форма на обучение, въвеждане на допълнителни хорариуми за определени дисциплини и откриване на специализирани магистърски програми, се отлага за учебната 2019-2020 година.

 

 

Протичащият в момента процес на преструктуриране на учебния процес във всички юридически факултети е причина за приетото решение от Министерския съвет. Новият срок ще даде достатъчно време висшите училища да се подготвят и при необходимост да променят учебните си програми, за да са в съответствие с новите изисквания.

Националната агенция за оценяване и акредитация също ще има възможност да актуализира критериите за оценяване и акредитация на специалността „Право“. Ще се създадат и необходимите условия за оценка и акредитация на специализирани магистърски програми в рамките на професионално направление „Право“.

Удължаването на срока ще позволи и на Министерството на правосъдието да сформира работна група, която да прегледа нормативната уредба в сферата на обучението по специалността от регулираните професии „Право“.

 

Междувременно Комисията за защита от дискриминация да излезе със задължително предписание за връщане на задочното обучение по „Право“. В края на март комисията прие, че новата наредба, която регламентира, че юристите следват само редовно, въвежда непряка дискриминация по признаци „лично положение”, „имуществено състояние“, „възраст“ и „увреждане“.

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия