Защита на данните
За ВСУ "Черноризец Храбър"

Информационен семинар по Хоризонт 2020 във ВСУ

Дирекция „Наука“ в Министерство на образованието и науката (МОН) организира национален семинар - рали с основна тема „Подготовка на проектни предложения по Рамковата програма на Европейския съюз (ЕС) за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“.

Чрез модерирана дискусия ще се акцентира върху възможностите за кандидатстване по основните направления на „Хоризонт 2020“, както и ще бъдат предоставени конкретни практически съвети за насърчаване на взаимодействието между научната общност и бизнеса при подготовката на проектни предложения в направления:

  • „Здравеопазване, демографски промени и благосъстояние“;
  • „Предизвикателства пред европейската биоикономика: продоволствена сигурност, устойчиво земеделие и горско стопанство, мореплавателски, морски и вътрешноводни изследвания“.

 

Семинарът ще се проведе на 10.10.2016 г. от 13,30 до 16,30 ч. в УСК 2 във ВСУ "Ч. Храбър".

 

ПРОГРАМА

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия