Защита на данните
Проекти

Проект LLP-LdV/TOI/2013/RO/032 "Bread Intern".
Секторна програма "Леонардо да Винчи", дейност "Трансфер на иновации"

Бюлетин бр. 1 Бюлетин бр. 2 Бюлетин бр. 3 Информация за проекта Координатор на проекта преп. Милен Димов Счетоводител на проекта Юлия Йорданова Стойност на проекта 246 879.00 € Срок на проекта 1.11.2013 - 31.10.2015

Партньори
  • ROMPAN, Румъния;
  • IFI, Испания;
  • IREKS, Германия;
  • ATEML, Турция.

Варненският свободен университет е партньор в двугодишен проект за стимулиране на професионалното образование.

Проектът "Bread Intern" или "Стажант в хранително-вкусовата промишленост" ще даде възможност на младежи от професионални гимназии да придобият квалификация в областта на мелничарството и хлебопроизводството. С подкрепата на представителите на хлебопреработвателната промишленост за тях ще бъдат осигурени работни места и ще бъде намален броят на младите хора, които отпадат от образователната система.

Хранително-вкусовата промишленост, е най-голямата индустрия в ЕС с 4,2 милиона работни места, от които 62.8% са в малки и средни предприятия (МСП). Акцентът на проекта е превенция на отпадането от училище, явление наблюдавано във всички образователни системи в Европа. Проблемът с отпадането на младите хора от образователната система дава отражение върху различни аспекти на икономическия, културния и социалния живот на общество.

Основната цел на проекта "Bread Intern" е да изведе на преден план проблемите, които учениците от професионалните гимназии трябва да преодолеят, за да останат в училище. Използването на разработената в рамките на проекта Eurosea-методика и прилагането й в секторите мелничарство и хлебопекарство, има за цел да идентифицира възможностите, предлагани от тази индустрия като бъдещ работодател и да повиши интереса на учениците към тази професионална сфера.


Водещата организация по проекта е румънската Асоциация на работодателите в мелничарската и хлебопекарна промишленост - ROMPAN в партньорство с Института за интегрирано обучение (Instituto de Formación Integral, S.L.U.- IFI) в Испания, Варненския свободен университет "Черноризец Храбър", Националния изследователски институт за развитие и за храните биоресурсите (National Research& Development Institute for Food Bio-Resources), Румъния, и Техническа индустриална професионална гимназия Ататюрк (Ataturk Technical and Industrial Vocational High School- ATEML), Турция.


Сред дейностите на двугодишния проект са предвидени реализиране на мащабно проучване "Твоето бъдеще в мелничарска промишленост и хлебопроизводството" и организиране на конкурс "Младите в мелничарската промишленост и хлебопроизводството". Основната цел на конкурса е да мотивира учениците от професионалните училища, при които има риск за по-ранно напускане, да развият своя потенциал и да увеличат шансовете си за професионална реализация в областта на хлебопроизводството. Дейностите по проекта ще обхванат ученици и представители на бизнеса от редица европейски страни.


Конкретните цели на проекта са идентифициране на възможностите, предлагани от мелничарската и хлебопреработвателната промишленост като бъдещ работодател, за да се повиши интереса на учениците към тази професионална сфера; изследване на причините за преждевременното напускане на училище и ниската степен на участие в образователния процес; насърчаване и подкрепа на развитието на партньорства от типа образователна институция - индустрия; повишаване на информираността и мотивацията на учениците с цел намаляване броя на преждевременно напусналите училище.


Реализирането на проекта ще изгради партньорски връзките между образователните институции и индустрията и ще подобри качеството и адаптирането на обучението към потребностите на бизнеса и възможностите за професионална реализация на младите хора.


Партньорска среща - Букурещ

Мадрид

Варна

Партньорска среща - гр.Ескишехир,Турция