Стратегия за интелигентна специализация

Стратегия за интелигентна специализация

ЕК сключи споразумение за партньорство с България на 07.08.2014 г., определящо стратегията за оптимално използване на европейските структурни и инвестиционни фондове в обем 7,6 млрд. евро. България също така получава 2,3 млрд. евро за развитие на селските райони и 88 млн. евро за рибарство и морско дело. За да е възможно кандидатстване за това финансиране е необходимо всяка община и регион да разполагат с разработена Стратегия за интелигентна специализация.


Европейската комисия въведе директива, която изисква да се изработи подобна стратегия като предварително задължително условие за достъп до финансиране. Този нов подход ще помогне на регионите да оценят своя реален потенциал за иновации и да пренасочат капацитета си към ключови развиващи се сектори. Интелигентната специализация е иновативна стратегия за регионална икономическа трансформация, при която фондовете следва да се концентрират върху определен брой селектирани от общините приоритети с най-голям потенциал за развитие.


Европейската комисия препоръчва стратегиите за интелигентното специализиране да се разработват съвместно от общински и университетски структури, в партньорство с бизнеса на базата на утвърдена Платформа (Smart Specialisation Platform).


Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ разполагат със специалисти и екпертиза да партнират при разработването на необходимите регламенти, с които всяка община да открои ключовите си области на специализация, подходящи за разгръщане на иновационен потенциал. Във ВСУ са изградени т. нар. клъстери на компетентност, провеждат се практикуми в основните институции на Европейския съюз в Брюксел - Европейската комисия, Европейския парламент, Съвета на Европа, Комитета на регионите и др.


    ВСУ е готов да предложи партньорство на общините, което включва:
  • специализирано обучение, което да им помогне да посрещнат новите изисквания за финансиране, в т. ч. ускорени магистърски програми;
  • експертиза за разработване на стратегии за интелигентна специализация;
  • подкрепа при тяхното внедряване.


Записване в образователните форми на ВСУ


За информация и въпроси: smartVFU@vfu.bg