гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

Следдипломна квалификация - ОРГАНИЗАЦИОННА ДИАГНОСТИКА И КОНСУЛТИРАНЕ

 
Език на преподаване: български
 
Продължителност на обучението:
 
– 2 семестъра – за магистри и обучаващи се в магистърски програми.
 
Профил на програмата:
 
Курсът за следдипломна квалификация по «Организационна диагностика и консултиране» има за цел подготовката на специалисти, които да са в състояние да осъществяват изследване на организационната среда, да диагностицират отделни нейни страни, да дават прогнози и експертни оценки за възможни посоки на развитие и подходите за осъществяване на мениджмънта на организационното развитие.
Курсът включва в съдържателно отношение различните аспекти на организационното функциониране, като:
подбора, обучението и развитието на персонала в организацията;
изграждането на екипи и разрешаването на противоречия и конфликти;
организационната култура и развитието на организациите;
възможностите за консултиране в организационна среда
диагностика на различни аспекти на организационното поведение;
проблемите на организационния стрес, неговото диагностициране и управление;
изграждане и развитие на лидерите в организацията;
комуникациите в организацията.
 
 Като резултат от обучението в курса за следдипломна квалификация, завършилите го следва да могат:
 • да осъществяват диагностика на различни аспекти на организационните феномени;
 • да разработват програми за преодоляване на различни организационни проблеми, отнасящи се до организационното поведение, човешките взаимоотношения и комуникациите в организацията;
 • да организират и осъществяват подбор и обучение на персонала;
 • да диагностицират различни страни на организационния стрес и разработват адекватни програми за управление на стреса;
 • да разработват програми за подобряване на мотивация на служителите и тяхното психично благополучие в организацията;
 • да консултират организационна промяна и развитие;
 • да обучават различни категории служители от организацията в "меки умения", чрез използване на тренингови форми;
 • да извършват индивидуално и групово консултиране при необходимост.
 
Завършилите курса могат да се реализират като:
 • организационни психолози (за магистри по психология);
 • сътрудници в отделите по човешки ресурси;
 • експерти в консултантски фирми по организационно развитие и подбор на кадри;
 • експерти (психолози за магистрите по психология) в бюрата по труда;
 • експерти в публичната администрация;
 • експерти в кариерни центрове и центрове за кариерно ориентиране и развитие;
 • звената по трудова медицина.
 
Изисквания за завършено образование: кандидатите трябва да имат висше образование – образователно-квалификационна степен "бакалавър"/"магистър".
 
Необходими документи:
 • Молба по образец;
 • Копие от диплом за степен на висше образование.
 
Цена на курса 1040 лв., които могат да се плащат на четири  равни вноски.
 
 Срок за подаване на заявления – до 31.01.2019 г.
 
Завършилите програмата получават свидетелство за професионална квалификация съгласно нормативните изисквания.
 
За връзка:
Научен ръководител на специализацията – проф. д.пс.н. Валери Стоянов
Организационно и администкративно обслужване - Светозара Маринова.
Тел.: 052/359 569
За заявки и запитвания: psychology@vfu.bg