гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

Клуб на докторанта

Клубът на докторанта във ВСУ "Черноризец Храбър" е общност от млади изследователи, взели решението да се потопят в океана на сериозната наука.

Един от основните стратегически приоритети на Варненски свободен университет е научното израстване на асистентския състав на който е предоставена възможност, съобразно проблематиката на дисертационния труд в научното направление, което сме избрали, да навлезем в спецификата на изследователската работа и да получим умения в съвременните методи и похвати на научното изследване.

Мястото и ролята на Клуба на докторанта е важно за осъществяването на добра комуникация между Ректорското ръководство и структурите в университета (Университетски център за подготовка на докторанти, Проекти, ДЧО, Кариерен център, Библиотека, Технологичен институт) и младите учени.

В своите срещи в благоприятна среда докторантите провеждат вдъхновяващи (творчески) разговори, дискусии върху възникнали проблеми в процеса на научното изследване - структуриране на дисертационния труд, избор на подходяща методика, възможности за публикации и тяхното оформяне и др. В своите дискусии докторантите синтезират своите проблеми и ги представят пред Университетският център за подготовка на докторанти. Ръководството на ВСУ предоставя всички необходими образователни форми свързани с възникналите изследователски въпроси. Това са лекционни курсове, семинари, майсторски класове, кръгли маси и др.

Предоставя се възможност, докторантите да участват и в учебни курсове свързани с покриването на отделните образователни модули, включени в индивидуалния план в периода на обучение, финансирани от университета.

Активността на клуба на докторанта се възнаграждава с нови възможности за получаване на знания, умения и компетенции до достигане на експертно ниво в областта на научното изследване и кариерно развитие.

В плана за НИХТД на ВСУ за академичната 2012/2013 учебна година са включени форуми от различен характер в които ние докторантите имаме възможност да се включим.

 

Нашите цели:

  • Организиране на срещи
  • Осъществяване на контакти с ръководство, администрация и структури на ВСУ
  • Трансфер на идеи
 
 

Мария Кърджиева

Отговорник на клуба за докторантите във ВСУ "Черноризец Храбър"

e-mail: m_kardjieva@abv.bg 

Клуб на докторанта във Facebook: http://www.facebook.com/pages/Vfudoctors/499361563428082