гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

Ръководство

Ръководство

доц. д-р Красимир Недялков

Президент

Кабинет: 214
Email: nedyalkov@vfu.bg
Тел.: 052-356-088

Яни Янев

Вицепрезидент


Кабинет: А 408
Email: yanev@vfu.bg
Тел.: 052-359-507

 

проф. д-р Петър Христов

Ректор на ВСУ "Черноризец Храбър"

Приемен ден: вторник от 14 до 16 часа
Кабинет: 212
Email: rector_vfu@vfu.bg
Тел.: 052-359-620

 
проф. д.ик.н. Димитър Канев

Зам.-ректор на ВСУ "Черноризец Храбър"

Кабинет: 210
Email: 
dimitar.kanev@vfu.bg
Тел.: 052-359-504
 

 
проф. д-р Галина Шамонина

Главен секретар на ВСУ "Черноризец Храбър"

Кабинет: 208
Email: shamonina@vfu.bg
Тел.: 052-359-503, 052-359-592

 

Академичният съвет

Академичният съвет е орган за ръководство на учебната и научноизследователската дейност на ВСУ. Той се състои от 25 членове, представители на академичния състав.

Академичният съвет определя образователната и научната политика на ВСУ. Приема произтичащите от Правилника наредби и други вътрешни нормативни актове, регламентиращи дейността на ВСУ. Приема бюджета на ВСУ и упражнява контрол върху неговото изпълнение. Определя броя, условията и реда за прием на студенти, докторанти и специализанти по предложение на факултетните съвети. Определя размера на таксите за обучение по предложение на ФС и др.

 

Академичен борд

Академичният борд(АБ) е оперативен орган за подпомагане дейността на Ректора, на АС и на деканите по провеждане политиката на ВСУ и за решаване на възникващите във връзка с това проблеми. Ректорът по своя инициатива или по предложение на някой от членовете на борда определя въпросите, които следва да се поставят на обсъждане в него.

В състава на АБ се включват: зам.-ректорите, пом.-ректорът, деканите, ръководителят на Фронт-офиса, главният счетоводител, както и ръководители на други звена, имащи отношение към разглежданите на заседанията въпроси.

 

Академична асамблея

Академичната асамблея е консултативен орган на ВСУ. Тя се състои от представители на академичния състав, на студентите и докторантите и на администрацията на ВСУ. Представителите на академичния състав се определят от факултетните съвети, а представителите на студентите и докторантите и на служителите – от делегатски събрания.

Академичната асамблея обсъжда проблеми на учебната и научноизследователската дейност и на технологичното развитие на Университета. Прави предложения за разглеждане в Академичния съвет и Настоятелството на актуални въпроси, свързани с дейността на ВСУ.