гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 052 355 106

Курс: Управление на екипи в хибридна среда

Лектори:
доц. Галина Момчева
доц. Калоян Смилков
ас. Марин Железов
 
16 – 25 юли 2021 г.
 
Курсът ще се проведе онлайн с продължителност 34 часа
Линк: https://meet.google.com/jrk-vtin-dqe

 
Целта на курса е да даде възможност на участниците да дискутират текущите си практики по работа и учене във виртуална среда и да получат знания и умения за подобряване на ефективността си.
Особено съществена цел е подготовката за  ефективно изграждане и управление на виртуални екипи. 
По време на курса обучаемите ще се запознаят с методологии и съответните им ИТ инструменти за управление на времето (индивидуално и в екип) за лични и служебни цели, а също и инструменти за планиране, проследяване и изпълнение на задачи от виртуални екипи.
Интердисциплинарният екип от лекторите в курса (експерти в областта на компютърните науки, медицината, културологията и антропологията и лидерство на екипи) ще даде идеи, факти, мотивация и практики по комбинирането им за ефективно работно място във виртуална и хибридна среда, като се вземе предвид и потребността от осигуряването на качество на живот чрез анализ на вниманието, концентрацията, продуктивността и креативността на всеки участник в екипа. Специално внимание ще се отдели и на ефективното хранене и влиянието му върху продуктивността.
Работата на виртуални и хибридни екипи все повече изисква работа в междудисциплинарни и международни екипи, поради което специално внимание се обръща на крос-секторния диалог между отделните специалисти, междукултурния диалог, културната символика и ритуалните действия.
 
периоди на провеждане
ГРАФИК на курса
16.07.2021  18:00 - 20:00 3 ч
17.07.2021    9:00 - 14:00 7 ч
18.07.2021    9:00 - 14:00 7 ч
23.07.2021  18:00 - 20:00 3 ч
24.07.2021    9:00 - 14:00 7 ч
25.07.2021    9:00 - 14:00 7 ч
 
Такса за участие: 120.00 лв.
 
Регистрационен формуляр:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_wxAAGGNFMwV2jjJue4IGp5cD5tCENASn1MuK9JHuXOWGTQ/viewform
 
Информация за лекторите:
доц. д-р Галина Момчева (ВСУ „Черноризец Храбър“)
доцент по компютърни науки, ръководител на катедра във ВСУ, ръководител на множество екипи, съ-създател и съ-управляващ на  изследователска и предприемаческа екосистема BioMed-Varna
 
доц. д-р Калоян Смилков (ВСУ „Черноризец Храбър“)
политическа и юридическа антропология
 
ас. Марин Железов (Медицински университет - Варна)
д-р Марин Железов е лекар, специалист по анатомия и невронауки. От години изследва как да оптимизираме човешкия мозък, за да постигнем резултати отвъд общоприетите норми. Методите на д-р Железов повишават умствения тонус, повишават ежедневната работоспособност и развиват желязна концентрация и свръхпамет. Клиентите му са хората, които искат и успяват.