България, 9007, Варна, к.к. Чайка
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

ЖУРНАЛИСТИ, РОБОТИ И КАПИТАЛИ - КОЙ ПРЕВЗЕМА МЕДИИТЕ?

27 Юни 2018

Медиите – виновни  или не?“ Тази тема събра на кръгла масавъв   Варненския   свободен   университет   „Черноризец   Храбър“преподаватели   и   студенти   от   катедри   по   журналистика,ръководители   на   регионални   електронни   медии,водещи   нателевизионни и радиопредавания, журналисти от печатни медиии информационни сайтове. Дискусията се организира от комисията за „Научно практически изследвания и анализи на съвременните медии“ при  Съюза на българските журналисти и ВСУ“Черноризец Храбър“.

 

 

Участниците в дискусията бяха поздравени от доц.Елеонора Танкова, декан на факултет „Международна икономика и администрация“, която сподели, че проявата, свързана с медиите, е логично продължение на основните теми, които се обсъждат на международната конференция „Наука и бизнес за интелигентно бъдеще“, която факултета провежда в продължение на два дни.

 

 

            Дискусията   беше открита   от доц.   Георги Калагларски,който направи анализна най-значимите позитивни и негативнитенденции   в   развитието   на   съвременните   медии.   Сред   тях   сеоткрояват все по-могъщата концентрация на медиите и мощнотозавладява на редакциите от финансови и информационни гиганти–   „новите   конници“   на   деформациите   в   професията.   В   свояанализ проф. Маргарита Пешева акцентира върху динамичнотонавлизане   на   съвременните   технологии   при   подготовката   иразпространението на медийни продукти. Тя поднесе поредица отданни за най-новата характеристика –използването на роботите,които последователно  изместват   „живата“  журналистика.  Катоапостроф   на   тази   теза   беше   изградено   изложението   на   проф.Илиана   Павлова,   която   доказателствено    оповестинеизбежното и вечно присъствие на журналистите в    информационните   и   публицистичните   предавания   ипубликации. Доц.Стефан Серезлиев потърси развитието на тезитечрез прилагане на интегрираните маркетингови комуникации, адоц.Иво   Стамболийски   припомни   пророчеството   на   световнилитературни   класици   за   паралелното   развитие   на   двецивилизации – човешката и на роботите.

 

 Свои тези развиха изащитиха   журналисти   от   електронни   и   печатни   медии,   отинформационни   агенции   и   сайтове.     Журналистите   от   БНТДобрина   Чешмеджиева   и   Емил   Розов   анализирана   конкретнипрактики, чрез които личният талант  и откривателското търсенене   могат   да   бъдат   заменени   дори   от   най-съвременнитетехнически   постижения.   Студентите   също   анализираха   своиаргументирани тези за развитието на професията.В   следобедните   часове   кръглата   маса   продължи   съсстудентски хепънинг с работното заглавие „Стани ТВ звезда заедин ден“.   Студентите   получиха конкретни съвети и добихаумения  за поведение пред телевизионна камера и в радиостудио,възползваха   се  от  препоръките   на   Ася   Стефанова,   логопедРадио Варна.

 

 Професионалните срещи на студенти и журналистище продължат през новата учебна година.