гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 052 355 106

Информация за провеждане на учебния процес през зимния семестър на академичната 2021/2022 година

30 Август 2021

На вниманието на студентите, докторантите, преподавателите и служителите
на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър"


 
Уважаеми колеги,

За да сведем до минимум рисковете за здравето на нашето академично семейство в динамичната пандемична обстановка, учебният процес през летния семестър на академична 2021 / 2022 година ще продължава да се провежда в смесена среда, комбинираща присъствено и онлайн обучение от разстояние (вижте по-долу заповедта на Ректора на ВСУ "Черноризец Храбър").

Актуална информация за занятията и другите дейности във вашия курс и специалност може да намерите в учебното разписание. Предвиждат се регулярни онлайн срещи по катедри за въпроси от студенти и преподаватели относно организацията на учебния процес през следващия семестър.

Служителите от администрацията и обслужващите звена на Университета също са на разположение за възникнали въпроси.

За всички изучавани през годината дисциплини са създадени курсове в Classroom @vfu.bg и виртуални учебни зали в Meet @vfu.bg. Кодовете за курсовете в Classroom @vfu.bg ще бъдат публикувани в учебното разписание, а преди занятията ще получите и покани на електронната си поща в @vfu.bg от преподавателите да се присъедините към техните курсове. Достъпът до виртуалните учебни зали ще бъде чрез курсовете в Classroom @vfu.bg, както и чрез покани от преподавателите, които ще получите в своите календари @vfu.bg.


Във връзка с епидемичната обстановка и спецификата на обучение по специалностите в нашия университет, със заповед на Ректора на ВСУ "Черноризец Храбър" от 20.12.2021 г. се нарежда следното:
 
 1. Учебният процес през летния семестър на учебната 2021/2022 г. да се осъществява присъствено при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени с действаща към момента на провеждане на обучението заповед на Министъра на здравеопазването, и/или в електронна среда съгласно Инструкция № 10 за организацията, провеждането и развитието на дистанционната форма на обучение и електронното обучение при ВСУ “Черноризец Храбър” при обезпечаване на пълния хорариум на учебните дисциплини.

 2. Всеки участник в учебна или извънучебна дейност на територията на университета следва да притежава и при поискване да предоставя за проверка от оторизираните длъжностни лица валиден документ за ваксинация, преболедуване или изследване за COVID-19, посочен в актуалната заповед на министъра на здравеопазването на Република България.

 3. В задочна форма на обучение занятията в основните звена в гр. Варна да се провеждат в електронна среда, а във филиал Смолян да се провеждат присъствено.

 4. В редовна форма на обучение занятията да се провеждат присъствено. При планиране в поток с други форми на обучение или обявен кафяв код, да се провеждат в електронна среда. Присъствено обучение при кафяв код се допуска за семинарни и практически занятия при едновременно спазване на следните условия:
  1. Преподавателят притежава валиден документ за ваксинация, преболедуване или изследване за COVID-19, посочен в Раздел ІІ на Заповед № РД-01-890/03.11.2021 г. на министъра на здравеопазването на Република България.
  2. Изразена готовност на преподавателя да провежда присъствено обучение.
  3. Проведена анкета, която установява, че повече от 50% от обучаемите изразяват готовност да се включат в присъствен учебен процес и притежават валиден документ за ваксинация, преболедуване или изследване за COVID-19, посочен актуалната заповед на министъра на здравеопазването на Република България.
  4. Съгласуване със сектор “Планиране”, че преминаването в присъствена форма не пречи на останалите учебни занятия на студентите.

 5. Семестриалните изпити в редовна и задочна форма на обучение да се провеждат присъствено при обявен зелен и жълт код. По предложение на преподавателя и решение на ръководителя на обучаващото звено, както и при червен и кафяв код, да се провеждат в електронна среда съгласно Инструкция № 6 за правилата за дистанционно провеждане на семестриални и държавни изпити и видеоконферентна защита на дипломни работи.

 6. Учебната практика, преддипломният стаж, държавните изпити и защитите на дипломни работи да се провеждат присъствено съобразно възможностите и спецификата на съответната специалност. При въведени противоепидемични мерки, с които се ограничава възможността за свободно влизане/придвижване/пребиваване на територията на страната, както и при кафяв код, провеждането на учебна практика, преддипломен стаж и/или на държавен изпит и защита на дипломна работа може да бъде отложено или проведено в електронна среда, след решение на ръководителя на съответното основно звено / директора на филиала.

 7. Практическото обучение и изпити на курсистите в Центъра за професионално обучение да се провеждат присъствено, съобразно възможностите и при съобразяване на спецификата на съответната дисциплина, при спазване на всички противоепидемични мерки.

 8. Заседанията на научните журита за присъждане на степени и за заемане на академични длъжности да се извършва от разстояние в електронна среда, чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии.

 9. Работата на колективните органи на управление да се извършва в хибридна среда (присъствено и с осигурен достъп от разстояние в електронна среда) при зелен и жълт код и в изцяло електронна среда при червен и кафяв код.

 10. При червен и кафяв код да се преустанови провеждането на закрито на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, обучения, изложения и други публични мероприятия в присъствена форма. Вече обявено публично мероприятие на закрито може да се проведе след обосновка от организатора и разрешение на Ректора.

 11. При червен код спортната зала на Университета да е отворена само за индивидуално ползване, а при кафяв код да не се ползва.

 12. Всички административни звена да продължат работа с установеното работно време при спазване на действащите противоепидемични мерки.

 13. Главният секретар на Университета да утвърждава месечни графици за работа от разстояние най-малко на 50% от персонала на административните звена, освен ако в зависимост от характера на работата това не е възможно. Графиците да се представят за утвърждаване от ръководителите на звена до 25-то число на предходния месец. При кафяв код работа на място е допустима само за ключови служители от администрацията и управлението на Университета, чиято работа не позволява да се работи от разстояние. Служителите да изпълняват задълженията си от разстояние съгласно т. 7 на моя Заповед № 450 от 16.07.2020 г.

 14. Звено „Поддръжка на МТБ” да продължи осигуряването на материали за дезинфекция и хигиенни материали съгласно План-програмата за превенция на риска за здравето и безопасността във връзка с нов биологичен агент, причиняващ заболяване COVID-19 във ВСУ „Черноризец Храбър“. Отговорниците за хигиенизирането да организират проветряване на помещенията на всеки час и дезинфекциране на подовете и повърхностите.

 15. При присъствено обучение и изпитни процедури преподавателите да контролират носенето на маски за лице съгласно изискванията на здравните власти и да не допускат в помещенията нарушители на правилата. Изключения могат да се правят за хронично болни студенти.

 16. До началото на учебните занятия сектор “Планиране” и канцеларията на филиал Смолян да оповестят в учебния разпис учебните зали при присъствено обучение и кодовете за курсовете в Classroom @vfu.bg при електронно обучение. В същия срок преподавателите да изпратят на обучаемите покани за своите курсове в Classroom @vfu.bg, както и покани за учебните занятия чрез календарите на съответните дисциплини @vfu.bg.

 17. Цветният код, упоменат в настоящата заповед, се определя на ниво териториална област, в която се осъществява дейността, съгласно цветовите зони на Националния план за справяне с пандемията от SARS-CoV-2:
  1. зелен (ниво на риск 1) - по-малко от 100 новозаразени на 100 000 души за последните 14 дни;
  2. жълт (ниво на риск 2) - м-у 100 и 250 новозаразени на 100 000 души за последните 14 дни;
  3. червен (ниво на риск 3) - м-у 250 и 500 новозаразени на 100 000 души за последните 14 дни;
  4. кафяв (ниво на риск 4) - над 500 новозаразени на 100 000 души за последните 14 дни.

 18. За неупоменати в настоящата заповед случаи да се спазват заповедите на Министъра на здравеопазването.Бъдете здрави!
Успех през новата академична година!