гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 052 355 106

Информация за провеждане на учебния процес през зимния семестър на академичната 2021/2022 година

30 Август 2021

На вниманието на студентите, докторантите, преподавателите и служителите
на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър"Уважаеми колеги,

За да сведем до минимум рисковете за здравето на нашето академично семейство в динамичната пандемична обстановка, бе взето решение учебният процес през зимния семестър на новата академична 2021 / 2022 година да се провежда в смесена среда, комбинираща присъствено и онлайн обучение от разстояние (вижте по-долу заповедта на Ректора на ВСУ "Черноризец Храбър").

Актуална информация за занятията и другите дейности във вашия курс и специалност може да намерите в учебното разписание. Предвиждат се регулярни онлайн срещи по катедри за въпроси от студенти и преподаватели относно организацията на учебния процес през следващия семестър. 

Служителите от администрацията и обслужващите звена на Университета също са на разположение за възникнали въпроси.

За всички изучавани през годината дисциплини са създадени курсове в Classroom @vfu.bg и виртуални учебни зали в Meet @vfu.bg. Кодовете за курсовете в Classroom @vfu.bg ще бъдат публикувани в учебното разписание, а преди занятията ще получите и покани на електронната си поща в @vfu.bg от преподавателите да се присъедините към техните курсове. Достъпът до виртуалните учебни зали ще бъде чрез курсовете в Classroom @vfu.bg, както и чрез покани от преподавателите, които ще получите в своите календари @vfu.bg.

Във връзка с подготовката за стартиране на академичната 2021/2022 година, при отчитане на епидемичната обстановка и спецификата на обучение по специалностите в нашия университет, със заповед на Ректора на ВСУ "Черноризец Храбър" от 30.08.2021 г. беше решено следното:


1. Учебният процес през зимния семестър на учебната 2021/2022 г. да се осъществява присъствено при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени с действаща към момента на провеждане на обучението заповед на Министъра на здравеопазването, и в електронна среда, чрез използване на средства на информационните и комуникационни технологии.

2. В редовна форма на обучение лекционните занятия да бъдат провеждани само в електронна среда съгласно Инструкция № 10 за организацията, провеждането и развитието на дистанционната форма на обучение и електронното обучение при ВСУ “Черноризец Храбър” при обезпечаване на пълния хорариум на учебните дисциплини.

3. В редовна форма на обучение практическите и семинарните учебни занятия  да бъдат провеждани присъствено. По предложение на съвета на обучаващото звено, след утвърждаване от ръководителя на водещото специалността основно звено / филиала практически и семинарни занятия могат да бъдат провеждани в електронна среда по дисциплини, по които това е възможно при гарантиране на качествен учебен процес. При обявен кафяв код, практическите и семинарните занятия да се провеждат само в електронна среда.

4. В задочна форма на обучение лекционните занятия, семинарните и практическите упражнения, водени в основните звена в гр. Варна, да се провеждат само в електронна среда. 

5. Във филиал Смолян лекционните занятия, семинарните и практическите упражнения да се провеждат присъствено или в електронна среда по предложение на Директора на филиала и с разрешение на зам.-ректора. 

6. Семестриалните изпити в редовна и задочна форма на обучение да се провеждат присъствено при обявен зелен и жълт код. По предложение на преподавателя и решение на ръководителя на обучаващото звено, както и при червен и кафяв код, да се провеждат в електронна среда съгласно Инструкция № 6 за правилата за дистанционно провеждане на семестриални и държавни изпити и видеоконферентна защита на дипломни работи.

7. Учебната практика, преддипломният стаж, държавните изпити и защитите на дипломни работи да се провеждат присъствено съобразно възможностите и спецификата на съответната специалност. При въведени противоепидемични мерки, с които се ограничава възможността за свободно влизане/придвижване/пребиваване на територията на страната, както и при кафяв код, провеждането на учебна практика, преддипломен стаж и/или на държавен изпит и защита на дипломна работа може да бъде отложено или проведено в електронна среда, след решение на ръководителя на съответното основно звено / директора на филиала.

8. Практическото обучение и изпити на курсистите в Центъра за професионално обучение да се провеждат присъствено, съобразно възможностите и при съобразяване на спецификата на съответната дисциплина, при спазване на всички противоепидемични мерки.

9. Заседанията на научните журита за присъждане на степени и за заемане на академични длъжности да се извършва от разстояние в електронна среда, чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии.

10. Работата на колективните органи на управление да се извършва в хибридна среда (присъствено и с осигурен достъп от разстояние в електронна среда) при зелен и жълт код и в изцяло електронна среда при червен и кафяв код.

11. При червен и кафяв код да се преустанови провеждането на закрито на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, обучения, изложения и други публични мероприятия в присъствена форма. Вече обявено публично мероприятие на закрито може да се проведе след обосновка от организатора и разрешение на Ректора, само ако участващите лица са ваксинирани или преболедували COVID-19, или имат отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в обекта/началото на мероприятието изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19, удостоверено с валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване по смисъла на Заповед № РД-01-645 от 28.07.2021 г. на Министъра на здравеопазването.

12. При червен код спортната зала на Университета да е отворена само за индивидуално ползване, а при кафяв код да не се ползва. 

13. Настаняване в общежитието ще се извършва, ако лицата са ваксинирани или преболедували COVID-19, или имат отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в обекта/началото на мероприятието изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19, удостоверено с валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване по смисъла на Заповед № РД-01-645 от 28.07.2021 г. на Министъра на здравеопазването.

14. Всички административни звена да продължат работа с установеното работно време при спазване на действащите противоепидемични мерки.

15. Главният секретар на Университета да утвърждава месечни графици за работа от разстояние най-малко на 50% от персонала на административните звена, освен ако в зависимост от характера на работата това не е възможно. Графиците да се представят за утвърждаване от ръководителите на звена до 25-то число на предходния месец. При кафяв код работа на място е допустима само за ключови служители от администрацията и управлението на Университета, чиято работа не позволява да се работи от разстояние. Служителите да изпълняват задълженията си от разстояние съгласно т. 7 на Заповед на Ректора на ВСУ "Черноризец Храбър" № 450 от 16.07.2020 г.

16. Звено „Поддръжка на МТБ” да продължи осигуряването на материали за дезинфекция и хигиенни материали съгласно План-програмата за превенция на риска за здравето и безопасността във връзка с нов биологичен агент, причиняващ заболяване COVID-19 във ВСУ „Черноризец Храбър“. Отговорниците за хигиенизирането да организират проветряване на помещенията на всеки час и дезинфекциране на подовете и повърхностите.

17. При присъствено обучение и изпитни процедури преподавателите да контролират носенето на маски за лице съгласно изискванията на здравните власти и да не допускат в помещенията нарушители на правилата. Изключения могат да се правят за ваксинираните и преболедувалите през последните шест месеца преподаватели, както и за хронично болни студенти.

18. До началото на учебните занятия сектор “Планиране” и канцеларията на филиал Смолян да оповестят в учебния разпис учебните зали при присъствено обучение и кодовете за курсовете в Classroom @vfu.bg при електронно обучение. В същия срок преподавателите да изпратят на обучаемите покани за своите курсове в Classroom @vfu.bg, както и покани за учебните занятия чрез календарите на съответните дисциплини @vfu.bg.

19. До края на м. септември 2021 г. ръководителят на катедра “Информатика” да организира обучение в електронна среда на преподавателите и администрацията в умения за комуникация в дигитална среда, генериране и обработка на дигитална информация, киберсигурност и разбиране на това как технологичните инструменти могат да подобрят процеса на преподаване и административните услуги. Участието на всички преподаватели на ОТД и административни служители, които не са в отпуск и нямат заетост във времето на обучението, е задължително. Лекторите в обучението да отчетат заетостта си към аудиторната си заетост за 2021-2022 г.

20. Цветният код, упоменат в настоящата заповед, се определя на ниво териториална област, в която се осъществява дейността, съгласно цветовите зони на Националния план за справяне с пандемията от SARS-CoV-2:
зелен (ниво на риск 1) - по-малко от 100 новозаразени на 100 000 души за последните 14 дни;
жълт (ниво на риск 2) - между 100 и 250 новозаразени на 100 000 души за последните 14 дни;
червен (ниво на риск 3) - между 250 и 500 новозаразени на 100 000 души за последните 14 дни;
кафяв (ниво на риск 4) - над 500 новозаразени на 100 000 души за последните 14 дни.

21. За неупоменати в настоящата заповед случаи да се спазват заповедите на Министъра на здравеопазването.


Бъдете здрави!
Успех през новата академична година!