гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84

​Неприсъственият електронно базиран учебен процес продължава до края на извънредното положение

26 Март 2020

Със свои заповеди от днес – 26 март 2020 г., Президентът и Ректорът на ВСУ „Черноризец Храбър“ разпоредиха:

1. До края на въведеното в страната извънредно положение продължава неприсъственият електронно базиран учебен процес за всички образователно-квалификационни степени и форми на обучение.

2. Семестриалните и държавните изпити, защити на дипломни работи и заседания на научни журита, се отлагат до второ нареждане.

3. Отменят се всички масови мероприятия – конференции, дискусии, публични лекции, катедрени и факултетни съвети. Ограничават се командировките на академичния състав, служителите и студентите, включително мобилност или стажове.

4. Отменят се всички мобилности, стажове, работни посещения и други на чуждестранни преподаватели, изследователи, учени, студенти и гости, а завръщащите се от чужбина членове на академичния състав, служители от администрацията и студенти, както и чуждестранните преподаватели, изследователи и студенти, пристигнали от чужбина след 13.03.2020 г., се задължават да се подложат на 14-дневен карантинен период.

5. Кандидатстудентската кампания се провежда online – в сайта www.vfu.bg и в информационните канали на университета. Подаването на заявления за участие в кандидатстудентски изпити да се извършва само по електронен път.

Съгласно параграф 24 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение „сроковете, установени в Закона за развитието на академичния състав в Република България и в Закона за висшето образование, които са започнали да текат преди влизането в сила на този закон, спират да текат до отмяна на извънредното положение.“