гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

Поредна висока оценка за Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“

01 Март 2019

Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ беше ресертифициран за шести пореден път по стандартите на ISO – управление на качеството. Успешно приключи процедурата по оценка от международната организация Bureau Veritas Certification и висшето училище получи сертификат с акредитация от UKAS (Великобритания) за срок от 3 години – до 2022 г.


Първата сертификация на ВСУ „Черноризец Храбър“ бе през 2001 година. Университетът има шест успешно преминали сертификационни цикъла, всеки от които за период от три години. От 1 март 2019 г. ВСУ е с втора ресертификация по изискванията на стандарта ISO 9001:2015.


Системата за управление на качеството на ВСУ „Черноризец Храбър" доказва устойчиво развитие във времето. В България няма друго висше училище, което да е с 18-годишен непрекъсваем цикъл на сертифицирана система за управление на качеството.


Областта на сертификация на Варненския свободен университет по ISO 9001:2015 за периода 2019 – 2022 г. включва:

- Предлагане на акредитирано висше образование, провеждане на следдипломна квалификация и специализация, преквалификация и обучение през целия живот.
- Извършване на научноизследователска и експертно-консултантска дейност.
- Разработване и участие в международни и национални научно-приложни проекти и инициативи.
- Осигуряване на междууниверситетско сътрудничество и академична мобилност на студенти, преподаватели и административен състав.


ISO е Международна организация по стандартизация, в която участват организации от над 100 страни в света.Тя разработва различни стандарти за управление на качеството в редица сфери на деловия живот. Стандартите на ISO са приети от Европейския комитет по стандартизация (CEN) и заместват националните с общоприети международни стандарти. Те служат за подобряване на комуникацията и развитието на международната кооперация в световен мащаб.