гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84

Онлайн семинар „НАДЗОР НА ПАЗАРА” И „ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ”

Факултет „Международна икономика и администрация“
 
Лектор: Пламен Парушев
 
15 МАЙ  2021 г.
14.00 – 17.00 ч. в  Google Meet
Такса за участие: 25.00 лв.
Срок за записване: до 10 май 2021г.
Регистрация: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeg-s-a6g1EuVWiBQtz-t3fwoyBnslI_Dm0YrMO9AL57PBTQQ/viewform  
 
 
В семинара “НАДЗОР НА ПАЗАРА И ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ” лекторът Пламен Парушев ще разгледа:
 1. Същността, особеностите и значението на Надзора на пазара и тясната взаимовръзка с Електронната търговия в съвременния модерен, електронизиран свят;
 2. Нормативни изисквания при предлагането на продукти във физически и онлайн търговски обекти, попадащи в обхвата на консултирането по надзор на пазара и електронна търговия;
 3. Техническа документация (Технически досиета, Декларации за съответствие, Декларации за експлоатационни показатели), стандартизация;
 4. Отношението на надзора на пазара и електронната търговия при производството, реализацията, вноса, дистрибуцията и търговията на стоки във физически и онлайн - търговски обекти;
 5. Административно-наказателна дейност по надзор на пазара и електронната търговия, осъществявана при стриктно спазване на нормативната уредба (ЗТИП, ЗАНН, НПК, АПК, ЗОДОВ и други подзаконови нормативни актове);
 6. Съставяне и издаване на констативни протоколи за установени нарушения по продукти;
  • Без оценено съответствие;
  • Без удостоверено съответствие;
 7. Съставяне и издаване на заповеди за спиране разпространението на продукти;
  • Без оценено съответствие;
  • Без удостоверено съответствие;
 8. Особености при съставяне на АУАН на фирми (ЮЛ);
 9. Особености при съставяне на АУАН на физически лица (ФЛ);
 10. Представяне/разискване на казуси от практиката.
 
Лектор е Пламен Парушев – управител на „Парушев-Консулт” ЕООД; Магистър - инженер и Магистър по икономика, с богат практически опит в държавната администрация. Основател на първата и единствена в България компания за консултиране по надзор на пазара и електронна търговия. Kонсултирал е както български, така и европейски и световни компании.
 
Завършилите курса получават сертификат.
 
За контакти:
Проф. д-р инж. Сн. Овчарова,
ovcharova@vfu.bg
 
Таксата се заплаща по банкова сметка на ВСУ „Черноризец Храбър“:
ТБ „Общинска банка“ АД
BIC: SOMBBGSF
IBAN код: BG40SOMB91301016075801
курс „Надзор на пазара“