гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84

ПН Информатика и компютърни науки


English version  Facebook   График консултации  Квалификация на учители  Сертификационни програми


Катедра "Информатика" е в състава на Факултет "Международна икономика и администрация". В нея работят преподаватели от професионално направление: "Информатика и компютърни науки". 

В професионално направление "Информатика и комютърни науки" работят преподаватели на първи трудов договор, хоноровани преподаватели и експерти от практиката, работещи в партниращи ИТ фирми. 

В професионално направление "Информатика и компютърни науки" катедрата обучава студенти в образователно-квалификационна степен "бакалавър" и "магистър".

Обучението във всички магистърски програми се провежда и на английски език.Специалност "Информатика" е създадена в УНК "Икономика и управление" като "Информатика и математика" с решение на Академичния съвет на ВСУ от 31.04.2001 г. Първият випуск от бакалаври по специалност "Информатика" се дипломира през 2005 г.
 

SMART CONF 2020 is LIVE!
 

Гледайте конференцията на живо тук: https://fb.watch/28mas2t6RN/ 
Допълнителна информация и програма на конференцията, можете да видите тук: https://events.vfu.bg/smartconf_2020/
 

БАКАЛАВЪРСКИ ПРОГРАМИ

 
Специалност: Информатика и компютърни науки
Присъждана професионална квалификация: Бакалавър по компютърни науки
Ниво на квалификацията: образователно-квалификационна степен "бакалавър"
Продължителност на програмата: 4 години
Брой кредити: 240


  МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

 


 
 
 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ / ЕКСПЕРТИ

 
доц. д-р Галина Момчева
Ръководител на катедра “Информатика” @ВСУ
e-mail: galina.momcheva@vfu.bg

 

проф. д-р Теодора Бакърджиева
Преподавател във ВСУ
e-mail: bakardjieva@vfu.bg

 
 

проф. д-р Росица Маринова
Преподавател във ВСУ
e-mail: rossitza.marinova@vfu.bg


 

проф. д.н. Борислав Стоянов
Преподавател във ВСУ
e-mail: borislav.stoyanov@vfu.bg


 
 
 
 
 

доц. д-р Евгения Ракитина
Преподавател във ВСУ
e-mail: evgeniya.rakitina@vfu.bg

 

доц. д.т.н. Красимира Стоилова
Преподавател във ВСУ
e-mail: krasimira.stoilova@vfu.bg

 

 

доц. д-р Веселина Спасова
Преподавател във ВСУ
e-mail: vspasova@vfu.bg


доц. д-р Еди Чакъров
Преподавател във ВСУ
e-mail: eddy.chakarov@vfu.bg

 

 
ас. Николай Димитров
Преподавател във ВСУ
e-mail: nikolay.dimitrov@vfu.bg

ас. Антонина Иванова
Преподавател във ВСУ
e-mail: krumova@vfu.bg

 
 
 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ НА ХОНОРАР

 
проф. д-р Владимир Димитров
Преподавател на хонорар във ВСУ

 
доц. д-р Иван Станев
Преподавател на хонорар във ВСУ

 
 
 
 

Иво Ракитин
Преподавател на хонорар във ВСУ 

Евгени Андреев
Преподавател на хонорар във ВСУ 

 
 
 
 
 

Предстоящо

 
 

Партньорства

 
 • BASSCOM
 • ИКТ Клъстер - Варна
 • ESI-CEE
 • ORACLE ACADEMY
 • SIRMA Solutions
 • Ontotext
 • ADASTRA
 • MentorMate
 • Sales Promotions
 • AltScale
 • ZARIBA
 • 411 MARKETING
 • Институт по съвременни физични изследвания
 • Информационно обслужване, Варна
 • Umni
 • The Taxback Group
 • ScaleFocus
 • Quanterall
 • Mimirium
 • Nemetschek
 • TEMPUS.BG


 

Проекти

В катедра "Информатика" е формиран екип за подготовка на проектни предложения по различни национални и международни програми. В резултат на работата на екипа са постигнати значителни резултати. Подготвени са самостоятелно или като партньори редица проектни предложения по различни международни програми. Преподавателите от катедрата участват в изпълнението на различни национални и международни проекти.НАСЪЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО СРЕД МЛАДИТЕ ЖЕНИ В ДУНАВСКИЯ РЕГИОН


Проект съфинансиран от фондове на Европейския съюз (ЕФРР, ИПП, ЕИС). Проект DTP2-048-1.2. WOMEN IN BUSINESS „Насърчаване на предприемачеството сред младите жени в Дунавския регион”  има за цел да стимулира млади жени с иновативни идеи за стартиране и развиване на собствен бизнес да реализират пазарен успех, като се повишат техните компетенции за бизнес и социални иновации чрез създаване на центрове за женско предприемачество и разработване на иновативни модели на обучение.

 
ДОСТЪПНО ОБУЧЕНИЕ ПО WEB СЪДЪРЖАНИЕ – AWCAT

Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" участва като партньор в проект „Достъпно обучение по Web съдържание – AWCAT“ №2017-1-PL01-KA203-038820 по Програма Еразъм+, КД2 „Стратегически партньорства“ на ЕС.
 CULTOUR+

Иновации и изграждане на капацитета във висшето образование за културно управление и устойчив туризъм в европейските културни маршрути.

 

 
Ръководител катедра: доц. д-р Галина Момчева
Тел.:052/359-574; 0888 793785
email:galina.momcheva@vfu.bg
Административна сграда на факултет МИА - стая Д9; Технологичен институт – 2 ет.

Експерт по НИД: доц. д-р Веселина Спасова
Тел.:052/359-574
email:vspasova@vfu.bg
Технологичен институт – 2 ет.

Секретар на катедрата: Галина Пенева
Тел.: 052/359-574
еmail:cse@vfu.bg
Технологичен институт - 2 ет.