България, 9007, Варна, к.к. Чайка
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

ПН Информатика и компютърни науки


English version Facebook Google + График консултации Квалификация на учители Сертификационни програми


Катедра "Информатика и икономика" е в състава на Факултет "Международна икономика и администрация". В нея работят преподаватели от две професионални направления: "Информатика и компютърни науки" и "Икономика". 

В професионално направление "Информатика и комютърни науки" работят преподаватели на първи трудов договор, хоноровани преподаватели и експерти от практиката, работещи в партниращи ИТ фирми. 

В професионално направление "Информатика и компютърни науки" катедрата обучава студенти в образователно-квалификационна степен "бакалавър" и "магистър".

Обучението във всички магистърски програми се провежда и на английски език.Специалност "Информатика" е създадена в УНК "Икономика и управление" като "Информатика и математика" с решение на Академичния съвет на ВСУ от 31.04.2001 г. Първият випуск от бакалаври по специалност "Информатика" се дипломира през 2005 г. 

БАКАЛАВЪРСКИ ПРОГРАМИ

 
Специалност: Информатика и компютърни науки
Присъждана професионална квалификация: Бакалавър по компютърни науки
Ниво на квалификацията: образователно-квалификационна степен "бакалавър"
Продължителност на програмата: 4 години
Брой кредити: 240


  МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

 


 
 
 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ / ЕКСПЕРТИ

 

проф. д-р Теодора Бакърджиева
Заместник - ректор по международна дейност, проекти и технологично развитие
e-mail: bakardjieva@vfu.bg

доц. д-р Галина Момчева
Ръководител на катедра “Информатика и икономика” @ВСУ
e-mail: galina.momcheva@vfu.bg

 
 
 
 

проф. д-р Здравко Славов
Преподавател във Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"
e-mail: zdravko.slavov@vfu.bg

доц. д-р Еди Чакъров
Преподавател във Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"
e-mail: eddy.chakarov@vfu.bg

 
 
 
 
 

доц. д-р Евгения Ракитина
Преподавател във Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"
e-mail: evgeniya.rakitina@vfu.bg

 

доц. д.т.н. Красимира Стоилова
Преподавател във Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"
e-mail: krasimira.stoilova@vfu.bg

 

 

ас. д-р Веселина Спасова
Преподавател във Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"
e-mail: vspasova@vfu.bg

ас. Антонина Иванова
Преподавател във Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"
e-mail: antonina.ivanova@vfu.bg

 

 
ас. Николай Димитров
Преподавател във Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"
e-mail: nikolay.dimitrov@vfu.bg

 
 
 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ НА ХОНОРАР

 

проф. д-р Росица Маринова
Преподавател на хонорар във ВСУ "Черноризец Храбър"

проф. д-р Владимир Димитров
Преподавател на хонорар във ВСУ "Черноризец Храбър"

 
 

доц. д-р Иван Станев
Преподавател на хонорар във ВСУ "Черноризец Храбър"

 

Иво Ракитин
Преподавател на хонорар във ВСУ "Черноризец Храбър"

 
 
Евгени Андреев
Преподавател на хонорар във ВСУ "Черноризец Храбър"

Стоян Керчев
Преподавател на хонорар във ВСУ "Черноризец Храбър"

 
 
 

Предстоящо

 
 

ОБУЧЕНИЕ
STE(A)M – СТРАТЕГИИ. ПОЛИТИКИ. МЕТОДИКИ. ПРАКТИКИ

ОРГАНИЗИРАНО ОТ

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“
ФАКУЛТЕТ „МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И АДМИНИСТРАЦИЯ“
КАТЕДРА „ИНФОРМАТИКА И ИКОНОМИКА“

ОБУЧЕНИЕТО ВКЛЮЧВА:
МОДУЛ 1 STEM СТРАТЕГИИ И ПОЛИТИКИ
МОДУЛ 2 STEM МЕТОДИКИ
МОДУЛ 3 STEM ПРАКТИКИ

Място на провеждане: Хотел Естрея Резиденс, кк Св.св.Константин и Елена, гр. Варна

Подробна информация за програмата на обучението можете да видите от ТУК

 

Партньорства

 
 • BASSCOM
 • ИКТ Клъстер - Варна
 • ESI-CEE
 • ORACLE ACADEMY
 • SIRMA Solutions
 • Ontotext
 • ADASTRA
 • MentorMate
 • First Online Solutions
 • Sales Promotions
 • AltScale
 • ZARIBA
 • BIGMAGE STUDIO
 • 411 MARKETING
 • Институт по съвременни физични изследвания
 • Информационно обслужване, Варна


 

Проекти

В катедра "Информатика и икономика" е формиран екип за подготовка на проектни предложения по различни национални и международни програми. В резултат на работата на екипа са постигнати значителни резултати. Подготвени са самостоятелно или като партньори редица проектни предложения по различни международни програми. Преподавателите от катедрата участват в изпълнението на различни национални и международни проекти.НАСЪЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО СРЕД МЛАДИТЕ ЖЕНИ В ДУНАВСКИЯ РЕГИОН


Проект съфинансиран от фондове на Европейския съюз (ЕФРР, ИПП, ЕИС). Проект DTP2-048-1.2. WOMEN IN BUSINESS „Насърчаване на предприемачеството сред младите жени в Дунавския регион”  има за цел да стимулира млади жени с иновативни идеи за стартиране и развиване на собствен бизнес да реализират пазарен успех, като се повишат техните компетенции за бизнес и социални иновации чрез създаване на центрове за женско предприемачество и разработване на иновативни модели на обучение.

 
ДОСТЪПНО ОБУЧЕНИЕ ПО WEB СЪДЪРЖАНИЕ – AWCAT

Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" участва като партньор в проект „Достъпно обучение по Web съдържание – AWCAT“ №2017-1-PL01-KA203-038820 по Програма Еразъм+, КД2 „Стратегически партньорства“ на ЕС.
 CULTOUR+

Иновации и изграждане на капацитета във висшето образование за културно управление и устойчив туризъм в европейските културни маршрути.

 

 
Ръководител катедра: доц. д-р Галина Момчева
Тел.:052/359-573; 0888 793785
email:galina.momcheva@vfu.bg
Административна сграда на факултет МИА - стая Д9; Технологичен институт – 2 ет.

Експерт по НИД: д-р Веселина Спасова
Тел.:052/359-574
email:vspasova@vfu.bg
Технологичен институт – 2 ет.

Секретар на катедрата: Милена Вълчева
Тел.: 052/359-572
еmail:cse@vfu.bg
Административна сграда на факултет МИА - стая Д8

Партньорства