+359 052 355 106 | info@vfu.bg

ПН Информатика и компютърни науки


English version Facebook Google + График консултации Квалификация на учители Сертификационни програми

Катедра "Информатика и икономика" е в състава на Факултет "Международна икономика и администрация". В нея работят преподаватели от две професионални направления: "Информатика и компютърни науки" и "Икономика". 

В професионално направление "Информатика и комютърни науки" работят преподаватели на първи трудов договор, хоноровани преподаватели и експерти от практиката, работещи в партниращи ИТ фирми. 

В професионално направление "Информатика и компютърни науки" катедрата обучава студенти в образователно-квалификационна степен "бакалавър" и "магистър".

Обучението във всички магистърски програми се провежда и на английски език.Специалност "Информатика" е създадена в УНК "Икономика и управление" като "Информатика и математика" с решение на Академичния съвет на ВСУ от 31.04.2001 г. Първият випуск от бакалаври по специалност "Информатика" се дипломира през 2005 г. 

БАКАЛАВЪРСКИ ПРОГРАМИ

 
Специалност: Информатика и компютърни науки
Присъждана професионална квалификация: Бакалавър по компютърни науки
Ниво на квалификацията: образователно-квалификационна степен "бакалавър"
Продължителност на програмата: 4 години
Брой кредити: 240


  МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

 


 
 
 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ / ЕКСПЕРТИ

 

проф. д-р Теодора Бакърджиева
Заместник - ректор по международна дейност, проекти и технологично развитие
e-mail: bakardjieva@vfu.bg

доц. д-р Галина Момчева
Ръководител на катедра “Информатика и икономика” @ВСУ
e-mail: galina.momcheva@vfu.bg

 
 
 
 

проф. д-р Здравко Славов
Преподавател във Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"
e-mail: zdravko.slavov@vfu.bg

доц. д-р Еди Чакъров
Преподавател във Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"
e-mail: eddy.chakarov@vfu.bg

 
 
 
 
 

доц. д-р Евгения Ракитина
Преподавател във Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"
e-mail: evgeniya.rakitina@vfu.bg

 

доц. д.т.н. Красимира Стоилова
Преподавател във Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"
e-mail: krasimira.stoilova@vfu.bg

 

 

ас. д-р Веселина Спасова
Преподавател във Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"
e-mail: vspasova@vfu.bg

ас. Антонина Иванова
Преподавател във Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"
e-mail: antonina.ivanova@vfu.bg

 

 
ас. Николай Димитров
Преподавател във Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"
e-mail: nikolay.dimitrov@vfu.bg

 
 
 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ НА ХОНОРАР

 

проф. д-р Росица Маринова
Преподавател на хонорар във ВСУ "Черноризец Храбър"

проф. д-р Владимир Димитров
Преподавател на хонорар във ВСУ "Черноризец Храбър"

 
 

доц. д-р Иван Станев
Преподавател на хонорар във ВСУ "Черноризец Храбър"

 

Иво Ракитин
Преподавател на хонорар във ВСУ "Черноризец Храбър"

 
 
Евгени Андреев
Преподавател на хонорар във ВСУ "Черноризец Храбър"

Стоян Керчев
Преподавател на хонорар във ВСУ "Черноризец Храбър"

 
 


 

Партньорства

 
 • BASSCOM
 • ИКТ Клъстер - Варна
 • ESI-CEE
 • ORACLE ACADEMY
 • SIRMA Solutions
 • Ontotext
 • ADASTRA
 • MentorMate
 • First Online Solutions
 • Sales Promotions
 • AltScale
 • ZARIBA
 • BIGMAGE STUDIO
 • 411 MARKETING
 • Институт по съвременни физични изследвания
 • Информационно обслужване, Варна


 

Проекти

В катедра "Информатика и икономика" е формиран екип за подготовка на проектни предложения по различни национални и международни програми. В резултат на работата на екипа са постигнати значителни резултати. Подготвени са самостоятелно или като партньори редица проектни предложения по различни международни програми. Преподавателите от катедрата участват в изпълнението на различни национални и международни проекти.

 

Разработени и подадени 6 проектни предложения,като водеща организация:

 • ESPRIT – LLP - Grundtvig – 2008
 • Създаване на мрежа от училищни клубове по МУЛТИМЕДИЯ - ОПРЧР към СФ "Да направим училището привлекателно за младите хора" - 2009
 • euMiLeS – Reducing the Quantity of Adult Students Droping out of EU Universities - Lifelong Learning Programe KA3 ICT многостранни проекти – 2009
 • New IT curriculum and ECTS implementation in Kazakhstan – NITKA – TEMPUS4, Joint project – 2011<
 • Implementation of automatic control system for marine vessel management – по 7-ма рамкова програма - 2011
 • "Студентско генеративно изкуство" – дирекция "Култура", община Варна - 2011

 

 

Участие в подготовката и подаването на 11 проектни предложения като партньор:

 • CAMPUS – A Virtual Campus to Support Higher Education Institutions to Share, develop and implement pedagogies, contents and services for the use of ICT in lifelong learning - Lifelong Learning Programe - 2009
 • XFER - INTERREG IVC Information Society – 2009
 • Създаване на методология за виртуализация на ИТ инфраструктурата в научно-изследователски организации – 2009
 • IEEE 09 - Intelligent Energy Experience (Интелигентни системи за експертна оценка на енергийната ефективност) – 2009
 • COMPENDIA (Communication and Promotion in Energy Data for Innovative Actions) IEEE10 – SELAP Sustainable Energy Local Action Plan – 2010
 • Energy Virtual Laboratory for optimising energy performance in collective buildings EN.V.L.O.P. - Small or medium-scale focused research project (STREP), ICT Call 7, FP7-ICT-2011-7 - 2010
 • Intelligent Energy Europe 2011 – Priority 12.4.3 (Energy efficiency and renewable energy I buildings). Building Energy Sustainable Technologies (BEST) – Разработване на виртуална лаборатория за енергийна ефективност
 • Създаване на международна магистърска програма по съвместно разработен учебен план между ВСУ и европейски партньори от Холандия, Испания и Великобритания на тема "Технологии с отворен код" по програма "Lifelong Learning Programme", Erasmus Multilateral Projects: Curriculum Development - 2011
 • European Territorial Cooperation Programme Greece-Bulgaria 2007-2013: Създаване на пространство за гръцко-български център за продължаващо обучение по медицина, чрез използване на web 2.0 (социални) и web 3.0 (семантични) технологии - 2011
 • European Territorial Cooperation Programme Greece-Bulgaria 2007-2013 Иновационна мрежа България-Гърция - 2011
 • European Territorial Cooperation Programme Greece-Bulgaria 2007-2013 Подкрепа за развитие на човешките ресурси, чрез създаването на центрове за посредничество в България и Гърция - 2011

 

 

Реализирани от катедрата 2 проекта:

 • "Адаптиране на професионалната квалификация на учениците към изискванията на бизнеса" – BG051PO001/07/3.3-01/68 – ОПРЧР – 2008–2009 г.
 • "Бизнесът – партньор в обучението на студенти от специалност Информатика" – BG051PO0001-3.3.03/46 – ОПРЧР – 2010-2011 г.

 

 

Участие в 7 проекта:

 • Трансгранично сътрудничество – обучение на лекари от отдалечени региони SOCRATE programme 114046-CP-1-2004-1-2004-1 BG Erasmus-TN "Doctоral education in Computing" – 2007-2008
 • "Техническа помощ за съдебната система", програма ФАР 2007 г.
 • BG2004016-711.11.01-2.009 ТЕМПО – Обучението по Управление на събитията - потенциална възможност за предприемачество – 2008-2009
 • INTERREG III A - RURAL DOCTORS- Повишаване на медицинското образование на докторите от граничните райони, в областите на технологиите и социалната медицина, с помощта на мултимедия и Интернет – 2007- 2008
 • 3D дигитализация на културни обекти – Ксанти, INTERREG IVC 2007-2008 г.
 • "План за действие за ИКТ – подкрепа на ученето през целия живот", LLP 2010–2011 г.
 • "Challenging the ICT qualification and innovations in Bulgaria" - SEMP – 2010–2012 г
 
Ръководител катедра: доц. д-р Галина Момчева
Тел.:052/359-573; 0888 793785
email:galina.momcheva@vfu.bg
Административна сграда на факултет МИА - стая Д9; Технологичен институт – 2 ет.

Експерт по НИД: д-р Веселина Спасова
Тел.:052/359-574
email:vspasova@vfu.bg
Технологичен институт – 2 ет.

Секретар на катедрата: Милена Вълчева
Тел.: 052/359-572
еmail:cse@vfu.bg
Административна сграда на факултет МИА - стая Д8