гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 052 355 106

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Преподаватели
Бакалавърска степен
Магистърска степен
Докторска степен

 

Настоящи преподаватели 


IMG_6533 GG
Галя Герчева
 е професор, доктор на психологическите науки и преподавател във ВСУ „Черноризец Храбър” от момента на създаването му. Тя е първият ръководител на катедра „Психология” във ВСУ „Черноризец Храбър“ от 2010 г. до    2013 г., след което последователно е зам.-ректор и ректор на университета и научен ръководител на магистърска програма „Психология и психо-патология на развитието”. Преподавател е по „Увод в психологията”, „Когнитивна психология” и „Педагогическа психология”. Научните и интереси са в областта на когнитивната и педагогическата психология, както и в областта на психологията на междуличностните комуникации. Автор е на монографии, сред които „Комуникативно безпокойство” (2009), „Личност и общуване” (2010) и „Социални комуникации” (2012), учебници по психология, научни статии и доклади от участия в национални и международни конференции. Специализирала е във Финландия, Великобритания

 

 


 

 

Павел Александров е професор, доктор на психологическите науки. Научните му интереси са в областта на теоретичната психология, история на психологията, психология на личността и диференциална психология. Преподавател е по „История на психологията” и „Диференциална психология” във ВСУ „Черноризец Храбър”, катедра „Психология”. Автор е на научни трудове, сред които 4 монографии, 1 учебник, 15 студии, повече от 80 статии, до-клади на научни конференции. По-значимите му трудове са „Професионално самоопределение на личността” (1987), „Интелект и обучение” (1990), „Българската интроспективна психология” (1993), „История на психологията. Част първа” (2005). Член е на Съюза на учените в България и на Дружеството на психолозите в България. Носител на орден „Кирил и Методий“,  Орден на труда и други отличия.

 

 


 

 

Photograph_ProfВалери Стоянов е професор, доктор по психология. Научните му интереси са в областта на експерименталната психология, психологията на стреса и личностните промени и организационната психология. Преподавател е по “Експериментална психология” и по “Организационна психология” във ВСУ “Черноризец Храбър”, катедра “Психология”. Автор е на над 130 научни публикации, сред които монографични трудове, студии, статии, доклади и учебници по експериментална психология и по организационна психология. По-значимите му научни трудове са “Управление на стреса в организацията. Социалнопсихологични аспекти” (2000), “Експериментална психология” в съавторство (2003), “Човекът в организацията. Психологичен анализ” (2008), “Психичен стрес в организацията. Системен модел за изследване” (2011), “Орга-низационна психология. Съвременни ракурси” (2015), “Теория и практика на емпиричното психологично изследване” (2015). Член е на Дружеството на психолозите в България. Носител е на награда „Варна” за обществени науки през 2012 г.

 

 


 

 

Борис Минчев е професор, доктор по психология. Научните му интереси са в областта на общата психология, на педагогическата и възрастовата психология. Преподавател е по „Психология на развитието в детска и юношеска възраст” и „Психология на развитието на възрастните” във ВСУ „Черноризец Храбър”, катедра „Психология”. Води лекционни курсове в магистърските програми „Психология и психопатология на развитието” и "Приложна психология (Психология на сигурността)". Автор е на 121 публикации – 2 научни монографии, 6 учебника, 4 учебни пособия, 5 популярни книги, 11 студии, 51 статии, 42 доклада на конференции. По-значимите му произведения са монографиите „Психология. Еволюционно-феноменологичен подход” (2013), „Ситуации и умения” (1991) и учебниците „Обща и възрастова психология” (2014), „Психология на развитието. Второ до-пълнено издание” (2011), „Обща психология. Трето допълнено издание” (2009), „Психология на човешкото развитие” (2008), „Проблеми на общата психология” (1998). Член е на Съюза на учените в България.

 

 


 

 

Slavov_2015Здравко Славов е професор, доктор по математика. Научните му интереси са свързани с математическото моделиране и приложението на математиката в икономиката, финансите, застраховането и политиката. Преподавател е по „Методи за набиране и анализ на данни в психологическите изследвания”, „Статистически програми за обработка на емпи-рична информация в психологията” и „Статистика” във ВСУ „Черноризец Храбър”, катедра „Психология”. Автор е на повече от 210 научни публикации в страната и в чужбина. По-значимите му научни трудове са „Математически методи и модели във финансите, застраховането и политиката” (2012), „Анализ на пазари и вземане на икономически решения в условия на неопределеност” (2012) в съавторство, „Анализ на риска при вземане на финансови решения” (2011) в съавторство. Председател е на Съюза на математиците в България – секция Варна. 

 

 


 

 

Petar_Neshev_15_septemvri_jpgПетър Нешев е доцент, доктор по психология. Научните му интереси са в областта на социалната и юридическата психология. Преподавател е по „Социална психология”, „Политическа психология” и „Юридическа психология” във ВСУ „Черноризец Храбър”, катедра “Психология”. Научен ръководи-тел е на магистърска програма "Приложна психология (Психология на сигурността)". Автор е на 57 научни труда, сред които 2 монографии – „Социалнопсихологическото позна-ние” (2014) и „Политическа психология” (2004),         5 учебника – „Юридическа психология” (2014), „Полови роли и полова идентичност” (2013), „Политическа психология” (2013), „Социална психология” (2012), „Експериментална психология” (2003) в съавторство, 8 студии и множество статии и доклади на научни конференции. Член е на Съюза на учените в България и на Дружеството на психолозите в България.  Награден е със златна значка и грамота на ВСУ „Черноризец Храбър”.

 

 


 

 

IMG_2655-2Бойчо Бойчев е доцент, доктор по философия.  Научните му интереси са в областта на екзистенциалната философия, философската антропология и православната етика. Преподавател е по „Философия”, „Логика” и „Етика” във ВСУ „Черноризец Храбър”, катедра „Психология”. Води лекционни курсове в магистърските програми „Психология и психопатология на развитието” и "Приложна психология (Психология на сигурността)". Автор е на множество статии, на студии, доклади, интервюта и текстове, популя-ризиращи философската проблемност. По-значи-мите му научни трудове са „Очерци по философия” (1995) и по границите на комуникативността” (2004). Носител е на литературни награди.

 

 


 

 

PolyПавлина Петкова е доцент по психология, доктор по медицина. Научните и интереси са в областта на консултативната психология, клиничната психология и когнитивно-поведенческата психотерапия. Преподавател е по „Клинична психология” във ВСУ „Черноризец Храбър“, катедра „Психология”. Научен ръководител е на магистърска програма „Психологично консултиране”, където води лекции, практика и супервизия за консултиране, психодиагностика и психотерапия. Ръководител е на програма за следдипломна квалификация „Психологично консултиране при възрастни”. Автор е на над 60 научни публикации, сред които 1 монография, 5 практически ръководства и учебници и 62 статии. Регистрирана е в публичния регистър на психолозите в България (BG-RP-2014) като психолог, клиничен психолог и психолог психотерапевт. Почетен председател е на Българската асоциация по когнитивно-поведенческа психотерапия и член на управителния съвет. Член е на Дружеството на психолозите в България, на  Дружеството по психосоматика и на асоциация „Деметра”.

 

 


 

 

Daniela KaragyaurovaДаниела Карагяурова е доктор по социология, доцент по социална психология. Основните и научни интереси са в областта на социалната психология, психологията на междуличностните отношения, професията „психолог“. Преподавател е по „Социална психология”, „Психология на помагащото поведение”, „Психология на труда”, „Развитие на междуличностните отношения”, „Семейно консултиране” и др. Автор е на книгата „Просоциалното поведение като междуличностно отношение”, учебно помагало по приложна психология и социална практика, студии и статии.

 

 


 

 

viber image15Даниела Андонова е доцент, доктор по психология. Научните и интереси са в областта на психологията на личността, психологическите измервания и общата психология. Преподавател е по „Психология на личността”, „Психологически измервания” и „Психология на оптималното функциониране” във ВСУ „Черноризец Храбър”, катедра „Психология”. Автор е на научни трудове, сред които монография, учебник, студии, статии и доклади, изнесени на национални и международни конференции. По-значимите и научни трудове са монографията „Психология на оптималното функциониране” (2012) и учебникът „Педагогическа психология” (2012).

 

 


 

 

DSC00866Мария Петрова е доцент, доктор по социология. Научните и интереси са в областта на социо-логията на идентичностите, етносоциологията и етнопсихологията, социалната политика. Препо-давател е по „Социология“, „Етнопсихология“, „Социални структури и човешки капитал“ във ВСУ „Черноризец Храбър“, катедра „Психоло-гия”. Води лекции в магистърска програма „Психология и психопатология на развитието”. Автор е на две монографии, един учебник, на студии и статии в научни списания и на доклади в научни конференции. По-значимите и научни трудове са „Етничност и етническа идентичност” (2012), „Въведение в социологията” (2012). Член е на Съюза на учените в България.

 

 


 

 

scan0002Красимир Иванов е завършил медицина и е доцент, доктор по психология. Научните му интереси са в областта на психофизиологията, клиничната психология, психосоматиката, психо-логичното консултиране и психотерапията. Преподавател е по “Консултативна психология”, “Психология”, “Физиологияна психология” и др. Автор е на ръководства и учебници по психологично консултиране и психосоматика. Активен член е на Дружеството на психолозите в България, Българския лекарски съюз, Българската асоциация по когнитивно-поведенческа психотерапия, Българската асоциация по клинична и консултативна психология.

 

 


 

 

photo_LazarovИвайло Лазаров е доцент, доктор по философия. Научните му интереси са в областта на феноменологията (трансцендентална и екзистенциална) и критическата философия. Преподавател е по „Философия”, „Естетика“, „Източни философски и психологически учения“ и „Феноменологична психология” във ВСУ „Черноризец Храбър”, катедра „Психология”. Води лекционни курсове в магистърските програми „Психология и психопатология на развитието” и "Приложна психология (Психология на сигурността)". Автор е на  1 монография, 1 учебник на английски език, 8 студии и над 70 статии и доклади от национални и международни конференции, публикувани в престижни вътрешни и международни издания. Съавтор е на една научна биографично-документална книга, 2 учебника по систематична философия и 4 учебни помагала. По-значимите му научни и учебно-дидактични трудове са „Парадоксалната феноменология на другостта” (2010), “Systematic and Social Philosophy” (2016) и „Философия. Основни проблеми” (2001, в съавторство). Член е на Българското философско общество (БФО), Асоциацията на университетските преподаватели по философия у нас (АУПФБ) и на Съюза на учените – клон Варна.

 

 

Бивши преподаватели


 

 

IMG_6885Ваня Христова е доцент, доктор по психология. Научните и интереси са в областта на психологията на развитието, когнитивната и организационната психология. Преподавател е по „Психология на развитието в детско-юношеска възраст”, „Психология на развитието на възрастните” и „Увод в психологията” в катедра „Психология“ във ВСУ „Черноризец Храбър“. Води лекции в магистърска програма „Психология и психопатология на развитието”. Автор е на научни публикации, сред които монография, учебник, студии, статии, доклади на научни конференции, чийто обединяващ център са кризите през различните периоди на психичното развитие и тяхното успешно преодоляване. По-значимите и научни трудове са монографията „Личността в развитие и криза – детство и юношество“ (2015) и учебникът “Личността в късна зряла възраст – психически  характеристики и предизвикателства“ (2015). Член е на Съюза на учените в България.

 

 


 

 

DSC_0064Маринела Петкова е асистент, доктор по психология. Научните и интереси са в областта на психологията на личността, детската психология, семейното партниране, брачното и предбрачно консултиране, фамилните дисфункции. Преподавател е по „Психология на детско-юно-шеското развитие“, „Педагогическа психология“, „Консултативна психология“ във ВСУ „Черноризец Храбър”, катедра „Психология”.  В професионалната си дейност консултира семейства, при които насилието е често срещано или хронично присъстващо, двойки с репродуктивни проблеми, двойки с партньорски модели на фамилни дисфункции. Работи по проблемите на психичното здраве, психопатологията и психосоматиката. Консултира деца с девиантно поведение, деца в риск, деца със специални образователни потребности. Автор е на над 15 научни публикации. Темата на докторската и дисертация е „Личностни диспозиции и модели на партниране при двойки с домашно насилие”.

 

 


 

 r.pngЙоанна Недялкова е хоноруван асистент, доктор по психология. Научните  и  интереси са в областта на психологията на управлението, психологията на социалните комуникации и юридическата психология. Преподавател е по “Социални комуникации”, „Увод в психологията” и „Юридическа психология” във ВСУ “Черноризец Храбър”, катедра „Психология”. Автор е на десет научни статии. Темата на дисертационния и труд е “Агресията и превенция на лишени от свобода”.