гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

Такси Зимен Семестър - 2024/2025

Семестриални такси за обучение в ОКС„Магистър“ след висше образование:
 
ПН Специалност Език на преподаване Семестриална такса
ред. зад. дист.
Факултет "Социални, стопански и компютърни науки"
3.2. Психология и психопатология на развитието BG 1240    
Приложна психология BG 1240    
Психологично консултиране BG 1240    
Позитивна психология BG 1240    
3.7. Европейска администрация и управление на проекти BG   1240  
Управление на международни бизнес проекти BG 1400 1240  
ENG 1850    
Реклама и връзки с обществеността в управлението на бизнеса BG 1400 1240  
Управление на културния туризъм BG 1400 1240  
Инфраструктура на администрацията BG     1240
Мениджмънт и международен маркетинг BG     1240
3.8. Предприемачество BG   1420  
Кръгова икономика BG   1420  
Финансов и банков мениджмънт и маркетинг BG     1240
Международни финанси ENG     1850
Счетоводство и финансови отчети BG   1240  
Финансов одит BG   1240  
Данъчен и митнически контрол BG   1240  
4.6. Киберсигурност BG   1540  
Дигитален маркетинг и уеб дизайн BG     1240
Софтуерно инженерство и мениджмънт BG     1240
Наука за данните (Data Science) ENG     2180
Юридически факултет
9.1. Митническо разузнаване и разследване BG   1240  
Интелигентни системи за сигурност BG   1240  
Съдебни компютърни автотехнически експертизи BG   1240  
Съдебни криминалистически експертизи BG   1240  
Съдебни икономически експертизи BG   1240  
Съдебни компютърно-технически експертизи BG   1240  
Съдебни пожаро-технически експертизи BG   1240  
Съдебни психологически експертизи BG   1240  
Съдебни строително-технически експертизи BG   1240  
Криминалистика (след положително становище от НАОА) BG   1240  
Защита на пострадали от престъпления (след положително становище от НАОА) BG   1240  
Защита правата на човека (след положително становище от НАОА) BG   1240  
Противодействие на киберпрестъпността (след положително становище от НАОА) BG   1240  
Геополитически измерения на националната сигурност  (след положително становище от НАОА) BG   1240  
Архитектурен факултет
5.7. ССС-Строителни конструкции BG   2000  
Водоснабдяване и канализация BG   2000  
Строителен инженеринг BG   1900  
Пожарна и аварийна безопасност BG   2000  
3D технологии за проектиране и производство BG   1400  
8.2. Изкуства и събитиен мениджмънт ENG   1850  
8.3. Сценични изкуства, мениджмънт и продуцентство BG   1560  
Филиал Смолян
3.7. Европейска администрация - управление на публични проекти BG   1390  
3.8. Данъчен и митнически контрол BG   1390  
5.7. Водоснабдяване и канализация BG   2400  
9.1. Съдебни криминалистически експертизи BG   1390  
 
ІІ. Такси за чуждестранни студенти от държави, извън Европейски съюз и ЕИП, за учебната 2024/2025 година
 
 1. Семестриални такси за обучение:
1.1. За чуждестранни студенти от държави, извън Европейски съюз и ЕИП:
 • Бакалавър - 1600 евро
 • Магистър  - 1800 евро
 
За студенти, обучаващи се в специалност „Строително инженерство“:
 • Бакалавър – 1800 евро 
 • Магистър  – 2000 евро 
 
 1. Чужденци със статут на постоянно или дългосрочно пребиваване на територията на Република България, както и граждани на Република Северна Македония заплащат такси съгласно раздел I.
 
2. Такса за защита на дипломна работа и държавен изпит, включително за последващо явяване – 50 % от семестриалната такса за последния семестър на текущата учебна година.
 
3. Годишна такса за обучение в подготвителен курс по езикова и специализирана подготовка на  чуждестранни студенти – 2 500 евро.
 
4. Такса за явяване на изпит за установяване равнище на владеене на английски език или български език като чужд – 200 евро.
 
5. Курсове за обучение по чужд език (български, английски, руски) за чуждестранни граждани: 
•        Индивидуално обучение – 16 евро/учебен час (обучение извън сградата на ВСУ или дистанционно –19 евро/учебен час)
•        Обучение в група:
Група от 2 човека – 14 евро/учебен час (обучение извън сградата на ВСУ или дистанционно – 18 евро/учебен час)
Група от 3 човека –  12 евро/учебен час (обучение извън сградата на ВСУ или дистанционно – 16 евро/учебен час)
Група от 4 човека – 10 евро/учебен час (обучение извън сградата на ВСУ или дистанционно – 14 евро/учебен час)
 
6. При перспективни партньори и пазари могат да се договарят от Президента такси в различен размер от фиксираните в предходните точки.
 
7. При обучение на студенти по Споразумение за партньорство, таксите се определят след съгласуване с партньора.
ІІІ. Такси за изпити и дипломиране за учебната 2024/2025 година
 
ИЗПИТИ ТАКСА
Издаване на индивидуален протокол за явяване на изпит 50 лв.
Приравнителен изпит – за един кредит:
- български и чуждестранни студенти от ЕС и ЕИП
- чуждестранни студенти от държави, извън ЕС и ЕИП
 
35 лв.
35 евро
Такса за защита на дипломна работа и държавен изпит, включително за последващо явяване
 
(с изключение на специалност „Архитектура“)
50 % от семестриалната такса за последния семестър на текущата учебна година
Такса за явяване на Държавна клаузура на студентите от специалност „Архитектура“ 400 лв.
 
Такса за явяване на защита на дипломна работа на студентите от специалност „Архитектура“ 600 лв.
Такса за държавен изпит по чужд език 200 лв.
Сертифициране на знания по дисциплина или части от нея 50 лв.
Такса за явяване на изпит за установяване  равнище на владеене на английски език или български език като чужд   за граждани на страни в ЕС и ЕИП 180 лв.
Сертификатен изпит за равнище на владеене на чужд език  (за студенти и преподаватели) 150 лв.
 
ІV. Такси за административни услуги за учебната 2024/2025 година
АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ТАКСА
Издаване на дубликат на:  
- фактура 20 лв.
- студентска книжка 60 лв.
- сертификат за равнище на владеене на чужд език 60 лв.
- диплома
- европейско дипломно приложение
200 лв.
150 лв.
- свидетелство за професионална квалификация 150 лв.
- удостоверение за допълнително обучение или специализация 60 лв.
- свидетелство за завършен подготвителен курс за специализирана и езикова подготовка по български език за чужденци 60 лв.
- сертификат от курс за допълнително обучение 60 лв.
Издаване на диплома преди официалната дата за връчване на дипломите  (след получаване на холограмни стикери) 300 лв.
Издаване на академична справка  (до 3 дни) 120 лв.
Издаване на академична справка 60 лв.
Издаване на академична справка с цел продължаване на обучението в друго висше  училище Без такса
Издаване на уверения на студенти в първи курс Без такса
Издаване на различни видове документи – уверения и служебни бележки, удостоверяващи студентското положение на лицето 10 лв.
Издаване на различни видове документи – уверения и служебни бележки, удостоверяващи студентското положение на лицето с цел продължаване на обучението в друго висше училище Без такса
Издаване на различни видове документи на чужд език –служебни бележки и други 50 лв.
Преместване от една в друга специалност 100 лв.
Преместване от една в друга форма на обучение 90 лв.
Прекъсване по желание 30 лв.
Напускане на студент по негово желание:  
- след приключване на учебната година 30 лв.
- преди края на учебната година 300 лв.
Повторно активиране на курс в дистанционно обучение 30 лв.
Изготвяне на проект за приравнителен план на база представени документи 150 лв.
Изготвяне на проект на индивидуален план за ускорено обучение 150 лв.
Изготвяне на заверени копия от учебна документация за представяне пред институция 200 лв.
Експресно издаване на сертификат за равнище на владеене на чужд език  (до 3 дни) 50 лв.
Издаване на сертификат на ВСУ за равнище на владеене на чужд език  (превод на чужд език) 30 лв.
 
V. Административни такси за кандидатстудентски прием за учебната 2024/2025 година:
 
КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ПРИЕМ ТАКСА
1. Такси за български граждани и граждани на ЕС и ЕИП
Обработка на документи 30 лв.
Кандидатстване с оценка от:
 • кандидатстудентски изпит, положен във ВСУ
 • кандидатстудентски изпит, положен в друго ВУ
 • държавен зрелостен изпит
 • дипломен проект
 • сертификат за чужд език и/или компютърни умения
47 лв.
2. Такси за граждани на държави, извън ЕС и ЕИП
Обработка на документи на студенти, кандидатстващи за специалности в ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър” (след завършено средно образование) 60 евро
Обработка на документи на студенти, кандидатстващи за специалности в ОКС „Магистър” (след завършено висше образование) 85 евро
3. Други административни такси
Признаване на придобито висше образование или завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища с цел продължаване на обучението във ВСУ 130 лв.
Признаване на придобито средно образование в чуждестранно средно училище с цел продължаване на обучението във ВСУ 60 лв.
Издаване на документ за резултатите от кандидатстудентски изпит 120 лв.
 
 
VI. Обезщетения и неустойки за учебната 2024/2025 година:
 
 1. При неспазване на сроковете за заплащане на семестриални такси за обучение се дължи обезщетение за забава в размер на законната лихва за всеки просрочен ден.
 2. При преместване на студент от ВСУ “Черноризец Храбър“ в друго висше училище се дължи неустойка в размер на 100 % от семестриалната такса.
 

Такси за обучение и дипломиране може да се заплащат само по банков път по следните начини:
 

1.Чрез вносна бележка по банкова сметка в ТБ „Централна кооперативна банка“ АД:
 
Получател: ВСУ „Черноризец Храбър“
BIC: CECBBGSF
IBAN код: BG20CECB979010A3494100 – в лева
IBAN код: BG34CECB979014A3494100 – в евро (за чуждестранни студенти)
IBAN код: BG90CECB979010A3494101– в лева (за студенти от Филиал Смолян)

 
На вносната бележка задължително трябва да бъдат написани следните данни за издаване на фактура:
име, презиме, фамилия на студента; 
ЕГН на студента; 
специалност; 
семестър; 
редовно, задочно или дистанционно обучение.
 
Забележка: Когато вносителят е друго лице, задължително се изписват имената на студента, за когото се отнася плащането.
 
2.Чрез ПОС терминално устройство – ВСУ, стая 110 Каса
 
 

Получаване на фактури

Получаване нафактури - стая № 110 – касата на ВСУ
Работно време: понеделник - петък
от 8:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 16:30 ч.