гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

Такси Зимен Семестър - 2024/2025

І. Семестриални такси за обучение  в ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ за български  и чуждестранни студенти от Европейски съюз и ЕИП през учебната 2024/2025 година:
 
ПН Специалност І - V курс  VІ курс
ред. зад. дист. ред. зад.
3.2 Психология 1870 1580      
3.6 Право 2020 1730     1630
3.7 Бизнес администрация и мениджмънт 1870 1580 1740    
Публична администрация и мениджмънт   1580 1740    
3.8 Икономика   1580      
Финанси и счетоводство   1580 1740    
Международни икономически отношения   1580 1740    
Международни икономически отношения на френски език 2470        
Международен бизнес на английски език 2470        
 
4.6
Информатика и компютърни науки 2020   1880    
  Информатика и компютърни науки на английски език 2470   2470    
      І - V курс  VІ курс
ПН
 
Специалност
 
ред. зад. дист. ред. зад.
5.7 Архитектура 2600     300  
Интериорен дизайн 2040 1680      
Строителство на сгради и съоръжения 2100 1800      
Строително инженерство на английски език 3150        
Транспортно строителство 2100 1800      
Водоснабдяване и канализация 2100 1800      
Пожарна и аварийна безопасност   1680      
ПБЗН   1680      
Строителен инженеринг (след положително становище от НАОА) 2040 1680      
8.2 Моден дизайн 1800        
Графичен дизайн 2040 1680      
8.3 Хореография 1870 1610      
9.1 Защита на националната сигурност 1870 1580      
ППООР 1870 1580      


Срокове за заплащане на семестриални такси за обучение:
 
I възможност: Еднократно, в пълен размер:
 
 1. За редовна и дистанционна форма на обучение  – до 01.09.2024 г. за зимен семестър и до 31.01.2025 г. за летен семестър
2. За задочна форма на обучение – до началото на очните занятия
 
Забележка: При еднократно плащане на пълен размер на семестриалната такса за първи курс, първи семестър  в ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър” след завършено средно образование, се ползва отстъпка в размер на 5 %  в срок до 31.07.2024 г.
 
II възможност: На отделни вноски, при заявено желание от студентите чрез подадено заявление преди началото на семестъра, по следния график:
 
1. Зимен семестър:
 
1.1. За студенти в първи курс – редовна, задочна и дистанционна форма на обучение:
I вноска – една минимална работна заплата – при записване за първи курс
II вноска – доплащане до пълния размер на семестриалната такса – в срок до 31.10.2024  г.
 
1.2. За студенти след първи курс – редовна и дистанционна форма на обучение:
I вноска – 50 %  от семестриалната такса – в срок до 01.09.2024 г.
II вноска – 50 %  от семестриалната такса – в срок до 15.11.2024 г.
 
1.3. За студенти след първи курс – задочна форма на обучение:
I вноска – 50 %  от семестриалната такса – до началото на очните занятия
II вноска – 50 %  от семестриалната такса – в срок до 15.11.2024 г.
 
2. Летен семестър:
 
2.1. За студенти в редовна и дистанционна форма на обучение:
I вноска  – 50 %  от семестриалната такса  – в срок до 31.01.2025 г.
II вноска – 50 %  от семестриалната такса – в срок до 15.03.2025 г.
 
2.2. За студенти в задочна форма на обучение:
I вноска  – 50 %  от семестриалната такса  – до началото на очните занятия
II вноска – 50 %  от семестриалната такса – в срок до 15.03.2025 г.
 
За неспазване на посочените срокове се дължи обезщетение за забава в размер на законната лихва за всеки просрочен ден.
 
При невнесена в посочените срокове такса за дистанционна форма за обучение, административно се прекъсва достъпа на студентите до сайта за дистанционно обучение.


ІІ. Такси за чуждестранни студенти от държави, извън Европейски съюз и ЕИП, за учебната 2024/2025 година
 
 1. Семестриални такси за обучение:
1.1. За чуждестранни студенти от държави, извън Европейски съюз и ЕИП:
 • Бакалавър - 1600 евро
 • Магистър  - 1800 евро
 
1.2. За студенти, обучаващи се в специалност „Строително инженерство“:
 • Бакалавър – 1800 евро 
 • Магистър  – 2000 евро 
 
Чужденци със статут на постоянно или дългосрочно пребиваване на територията на Република България, както и граждани на Република Северна Македония заплащат такси съгласно раздел I. 

2. Такса за защита на дипломна работа и държавен изпит, включително за последващо явяване – 50 % от семестриалната такса за последния семестър на текущата учебна година.
 
3. Годишна такса за обучение в подготвителен курс по езикова и специализирана подготовка на  чуждестранни студенти – 2 500 евро.
 
4. Такса за явяване на изпит за установяване равнище на владеене на английски език или български език като чужд – 200 евро.
 
5. Курсове за обучение по чужд език (български, английски, руски) за чуждестранни граждани: 
•        Индивидуално обучение – 16 евро/учебен час (обучение извън сградата на ВСУ или дистанционно –19 евро/учебен час)
•        Обучение в група:
Група от 2 човека – 14 евро/учебен час (обучение извън сградата на ВСУ или дистанционно – 18 евро/учебен час)
Група от 3 човека –  12 евро/учебен час (обучение извън сградата на ВСУ или дистанционно – 16 евро/учебен час)
Група от 4 човека – 10 евро/учебен час (обучение извън сградата на ВСУ или дистанционно – 14 евро/учебен час)
 
6. При перспективни партньори и пазари могат да се договарят от Президента такси в различен размер от фиксираните в предходните точки.
 
7. При обучение на студенти по Споразумение за партньорство, таксите се определят след съгласуване с партньора.
ІІІ. Такси за изпити и дипломиране за учебната 2024/2025 година
 
ИЗПИТИ ТАКСА
Издаване на индивидуален протокол за явяване на изпит 50 лв.
Приравнителен изпит – за един кредит:
- български и чуждестранни студенти от ЕС и ЕИП
- чуждестранни студенти от държави, извън ЕС и ЕИП
 
35 лв.
35 евро
Такса за защита на дипломна работа и държавен изпит, включително за последващо явяване
 
(с изключение на специалност „Архитектура“)
50 % от семестриалната такса за последния семестър на текущата учебна година
Такса за явяване на Държавна клаузура на студентите от специалност „Архитектура“                  400 лв.
 
Такса за явяване на защита на дипломна работа на студентите от специалност „Архитектура“ 600 лв.
Такса за държавен изпит по чужд език 200 лв.
Сертифициране на знания по дисциплина или части от нея 50 лв.
Такса за явяване на изпит за установяване  равнище на владеене на английски език или български език като чужд   за граждани на страни в ЕС и ЕИП 180 лв.
Сертификатен изпит за равнище на владеене на чужд език  (за студенти и преподаватели) 150 лв.
 
ІV. Такси за административни услуги за учебната 2024/2025 година
 
АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ТАКСА
Издаване на дубликат на:  
- фактура 20 лв.
- студентска книжка 60 лв.
- сертификат за равнище на владеене на чужд език 60 лв.
- диплома
- европейско дипломно приложение
200 лв.
150 лв.
- свидетелство за професионална квалификация 150 лв.
- удостоверение за допълнително обучение или специализация 60 лв.
- свидетелство за завършен подготвителен курс за специализирана и езикова подготовка по български език за чужденци 60 лв.
- сертификат от курс за допълнително обучение 60 лв.
Издаване на диплома преди официалната дата за връчване на дипломите  (след получаване на холограмни стикери) 300 лв.
Издаване на академична справка  (до 3 дни) 120 лв.
Издаване на академична справка 60 лв.
Издаване на академична справка с цел продължаване на обучението в друго висше  училище Без такса
Издаване на уверения на студенти в първи курс Без такса
Издаване на различни видове документи – уверения и служебни бележки, удостоверяващи студентското положение на лицето 10 лв.
Издаване на различни видове документи – уверения и служебни бележки, удостоверяващи студентското положение на лицето с цел продължаване на обучението в друго висше училище Без такса
Издаване на различни видове документи на чужд език –служебни бележки и други 50 лв.
Преместване от една в друга специалност 100 лв.
Преместване от една в друга форма на обучение 90 лв.
Прекъсване по желание 30 лв.
Напускане на студент по негово желание:  
- след приключване на учебната година 30 лв.
- преди края на учебната година 300 лв.
Повторно активиране на курс в дистанционно обучение 30 лв.
Изготвяне на проект за приравнителен план на база представени документи 150 лв.
Изготвяне на проект на индивидуален план за ускорено обучение 150 лв.
Изготвяне на заверени копия от учебна документация за представяне пред институция 200 лв.
Експресно издаване на сертификат за равнище на владеене на чужд език  (до 3 дни) 50 лв.
Издаване на сертификат на ВСУ за равнище на владеене на чужд език  (превод на чужд език) 30 лв.
 
V. Административни такси за кандидатстудентски прием за учебната 2024/2025 година:
 
КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ПРИЕМ ТАКСА
1. Такси за български граждани и граждани на ЕС и ЕИП
Обработка на документи 30 лв.
Кандидатстване с оценка от:
 • кандидатстудентски изпит, положен във ВСУ
 • кандидатстудентски изпит, положен в друго ВУ
 • държавен зрелостен изпит
 • дипломен проект
 • сертификат за чужд език и/или компютърни умения
47 лв.
2. Такси за граждани на държави, извън ЕС и ЕИП
Обработка на документи на студенти, кандидатстващи за специалности в ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър” (след завършено средно образование) 60 евро
Обработка на документи на студенти, кандидатстващи за специалности в ОКС „Магистър” (след завършено висше образование) 85 евро
3. Други административни такси
Признаване на придобито висше образование или завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища с цел продължаване на обучението във ВСУ 130 лв.
Признаване на придобито средно образование в чуждестранно средно училище с цел продължаване на обучението във ВСУ 60 лв.
Издаване на документ за резултатите от кандидатстудентски изпит 120 лв.
 
 
VI. Обезщетения и неустойки за учебната 2024/2025 година:
 
 1. При неспазване на сроковете за заплащане на семестриални такси за обучение се дължи обезщетение за забава в размер на законната лихва за всеки просрочен ден.
 2. При преместване на студент от ВСУ “Черноризец Храбър“ в друго висше училище се дължи неустойка в размер на 100 % от семестриалната такса.
 

Такси за обучение и дипломиране може да се заплащат само по банков път по следните начини:
 

1.Чрез вносна бележка по банкова сметка в ТБ „Централна кооперативна банка“ АД:
 
Получател: ВСУ „Черноризец Храбър“
BIC: CECBBGSF
IBAN код: BG20CECB979010A3494100 – в лева
IBAN код: BG34CECB979014A3494100 – в евро (за чуждестранни студенти)
IBAN код: BG90CECB979010A3494101– в лева (за студенти от Филиал Смолян)

 
На вносната бележка задължително трябва да бъдат написани следните данни за издаване на фактура:
име, презиме, фамилия на студента; 
ЕГН на студента; 
специалност; 
семестър; 
редовно, задочно или дистанционно обучение.
 
Забележка: Когато вносителят е друго лице, задължително се изписват имената на студента, за когото се отнася плащането.
 
2.Чрез ПОС терминално устройство – ВСУ, стая 110 Каса
 
 

Получаване на фактури

Получаване нафактури - стая № 110 – касата на ВСУ
Работно време: понеделник - петък
от 8:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 16:30 ч.