гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

ДИГИТАЛНА ИКОНОМИКА

Факултет "Международна икономика и администрация"
Катедра "Информатика и икономика"

 

Специалност: "ДИГИТАЛНА ИКОНОМИКА"

 

Присъждана професионална квалификацияИкономист

 

Ниво на квалификацията: образователно-квалификационна степен "бакалавър"

 

Продължителност на програмата: 4 години

 

Брой кредити: 240

 

Поле на изучаване (ISCED-F): 0311: Economics

 

Конкретни изисквания за прием: 
Завършено средно или висше образование, успешно положен конкурсен изпит. За кандидатстудентски изпит се признават оценките от държавните зрелостни изпити, както и резултати от международни сертификати за езикови и компютърни умения.

 

Конкретен ред за признаване на предходно учене: 
ECTS-координаторът доц. Д-р Мария Брусева  (e-mail: mariya.bruseva@vfu.bg,) на катедра "Информатика и икономика " дава първоначална информация и насоки за възможностите за признаване и присъждане на кредити от предходно обучение.
Признаване на кредити е възможно при представени документи (академична справка или диплома от предишно обучение; международни дипломи и сертификати и др.).
Сертифицирането на знания и умения се осъществява чрез полагане на изпити във ВСУ "Черноризец Храбър" по чужд език, за компютърни умения и специфични за професионалната област знания и умения от катедра "Информатика и икономика ". Катедрата присъжда адекватни за учебния план на специалността кредити, въз основа на резултатите от сертифицирането на знанията и уменията.

 

Изисквания и правила за квалификация*: 
За придобиване на квалификацията са необходими 240 кредита, от тях 188 кредита от задължителни дисциплини, 24 кредита от избираеми дисциплини, 15 кредита от факултативни дисциплини, 3 кредита от учебна практика и преддипломен стаж и 10 кредита за държавен изпит (защита на дипломна работа).

 

Профил на специалността:
Обучението в специалност "Информатика и икономика " цели  придобиватнето на актуални и полезни знания и умения в сферата на националната и международна икономика, информационните технологии, международния и дигитален бизнес, финансите, традиционния и дигитален маркетинг, финансовите пазари, ИТ бизнес анализите, дигиталното предприемачество  и др. Обучението е най-тясно свързано и обусловено от перспективите на икономиката и съвременния бизнес да се развиват и работят в реална и виртуална среда. 
Специалността е предназначена за подготовка и обучение на студенти с професионални интереси в областта на икономиката, информационните технологии и тяхното взаимообвързване като дигитален маркетинг, дигитална икономика, дигитален бизнес, дигитално предприемачество, ИТ бизнес анализи.
В рамките на обучението се акцентира и върху международните икономически центрове, международните финанси, маркетинга и мениджмънта, финансовия мениджмънт на фирмите и банките.  За целта учебният план на специалността включва фундаментални и специализиращи учебни дисциплини.
Обучението в тази специалност се подкрепя активно от представителите на браншовото настоятелство, както на професионално направление „икономика“, така и от професионално направление „Информатика и компютърни науки“.
В учебният план се вижда ясно присъствието на международни експерти като проф. Вредевелд и проф. Макдоналд (дългогодишни партньори на ВСУ), на преподаватели от партньорски университети (САНДА, Китай), както и на експерти от практиката, които ще участват с експертен преглед на ключови теми (Мартин Паев, Sortis Group и Явор Ячев, Pioneer Investment) в дисциплините „Финансови пазари и инвестиране“, „Международни финанси“ и „Капиталово бюджетиране“.
С цел интернационализация на образователният продукт в учебният план са отбелязани конкретни дисциплини, които ще бъдат провеждани на английски език (включително и за български студенти).
По някои от дисциплините са създадени и интегрирани екипи от преподаватели (икономист и информатик).
В учебните програми на дисциплините свързани с финанси, анализ на данни, оценка на риска и други са интегрирани теми, препоръчани от CFA. 
По време на обучението се подбират и подготвят екипи от студенти за участие в състезанието CFA Challenge.
Студентите имат възможност да участват в StartUp събития и да развиват предприемаческите си умения в реална и дигитална среда, а също и да натрупват опит по управление на виртуални екипи.

 

Основни резултати от обучението: 
Полученото образование е стабилна основа за успешна реализация в бизнеса, администрацията, икономическите структури и научните институции. Завършилите бакалавърска степен на обучение по ДИГИТАЛНА ИКОНОМИКА притежават необходимата подготовка за приложение на придобитите знания в различни сфери на бизнеса:

 • да работят като ръководители и специалисти в производствени и търговски организации с международна дейност, държавната администрация и международните организации;
 • да осъществяват богата дейност в сферата на маркетинга на различни институции и предприятия благодарение на широкия профил на получаваните знания и умения;
 • да развиват иновативен ИТ бизнес, мениджмънт и маркетинг;
 • да използват огромните възможности на интернет за целите на международния бизнес и маркетинг;
 • да вземат нестандартни решения в сферата на икономическата конкуренция и дигиталния бизнес;
 • да прилагат ИТ иновативни, предприемачески и финансови умения в сферата на бизнеса и икономиката цяло;
 • да работят в ИТ отдели на различни ведомства, фирми, банки, в ИТ фирми за маркетинг, реклама, дигитален бизнес, Уеб услуги и др.

 

Структурна схема на курсовете на специалността с кредити*:

 

 

 

Шифър по ECTS

Учебна дисциплина

Аудиторна заетост

Извън-аудиторна заетост

Кредити

1.

ECO 1037

Микроикономика

60

120

6

2.

MAN 1231

Въведение в мениджмънта

30

60

3

3.

MAN 1071

Въведение в предприемачеството

30

60

3

4.

INF 1496

Дигитална компетентност (на англ.език)

60

120

6

5.

FLT 1002

Чужд език

90

180

9

7.

SPO 1007

Спорт

30

60

3

Общо за I семестър

300

600

30

1.

ECO 1053

Глобализация на икономиката и развитието

45

90

4,5

2.

ECO 1031

Макроикономика

60

120

6

3.

INF 2018

Визуализация и интеракция

45

90

4,5

4.

LAW 1053

Основи на правото

30

60

3

5.

INF 1322

Системи за управление на съдържанието

30

60

3

6.

FLT 1002

Чужд език

60

120

6

7.

SPO 1015

Спорт

30

60

3

Общо за II семестър

300

600

30

Общо за І година

600

1200

60

1.

ECO 1064

Международна икономика

45

90

4,5

2.

ACC 1010

Основи на счетоводството

45

90

4,5

3.

INF 3410

Бази от данни

30

60

3

4.

ACC 1030

Финансова математика

60

120

6

5.

ACC 1014

Финансови отчети

60

120

6

6.

 

Избираема дисциплина 1

30

60

3

7.

 

Избираема дисциплина 2

30

60

3

Общо за III семестър

300

600

30

1.

MAR 1004

Въведение в маркетинга

60

120

6

2.

ECO 1011

Европейска икономическа интеграция (на англ.език)

60

120

6

3.

QMS 1014

Статистика

60

120

6

4.

INF 1092

Управление на финансовия риск

60

120

6

5.

 

Избираема дисциплина 3

30

60

3

6.

 

Избираема дисциплина 4

30

60

3

Общо за IV семестър

300

600

30

Общо за ІI година   

600

1200

60

1.

FIN 1012

Пари и банково дело

60

120

6

2.

 

Технологична инфраструктура

60

120

6

3.

MAR 1163

Международен бизнес

60

120

6

4.

MAN 1303

Дигитално предприемачество (на англ.език)

60

120

6

5.

 

Избираема дисциплина 5

30

60

3

6.

 

Факултативна дисциплина 1

30

60

3

Общо за V семестър

300

600

30

1.

FIN 1145

Финансиране на международната търговия

60

120

6

2.

MAR 1014

Дигитален маркетинг

60

120

6

3.

INF 1308

ИТ сигурност

45

90

4,5

4.

FIN 1010

Международни финанси

45

90

4,5

5.

 

Бизнес информационни технологии

30

60

3

6.

 

Избираема дисциплина 6

30

60

3

7.

 

Факултативна дисциплина 2

30

60

3

Общо за VI семестър

300

600

30

Общо за ІII година

600

1200

60

1.

MAN 1014

Финансов мениджмънт

60

120

6

2.

ECO 1035

Бизнес интелигентни анализи

60

120

6

3.

FIN 1040

Финансови пазари и инвестиране

60

120

6

4.

 

Факултативна дисциплина 3

30

60

3

5.

 

Факултативна дисциплина 4

30

60

3

6.

 

Избираема дисциплина 7

30

60

2

7.

 

Избираема дисциплина 8

30

60

3

Общо за VII семестър

300

600

30

1.

MAN 1057

Електронен бизнес

60

120

6

2.

ECO 1221

Международни икономически центрове

30

60

3

3.

 

Смарт специализация (на англ.език)

30

60

3

4.

 SPO 1015

Спорт

20

40

2

5.

 

Факултативна дисциплина 5

30

60

3

Общо за VIII семестър      

170

340

17

Общо за ІV година

470

940

47

Общо семестри

2270

4540

227

Преддипломен стаж – 45 дни

 

90

3

Държавен изпит (защита на дипломна работа)

 

300

10

Общо за целия курс на обучение

2270

4930

240

 

Избираеми дисциплини

 

 

 

1.

INF 1482

Статистически анализ на данни

30

60

3

2.

FIN 1080

Инвестиционна оценка

30

60

3

3.

FIN 1027

Анализ на финансови отчети (на англ.език)

30

60

3

4.

FIN 1075

Счетоводен софтуер

30

60

3

5.

MAR 1166

Цени и ценова политика

30

60

3

6.

АСС 1023

Управление на счетоводството

30

60

3

7.

MAN 1077

Управление на качеството

30

60

3

8.

ECO 3229

Поведенческа икономика

30

60

3

9.

MAN 1441

Социални мрежи в управлението на бизнеса

30

60

3

10.

INF1468

Електронно управление

30

60

3

11.

INF 1429

Управление на бизнес процеси

30

60

3

12.

 

Финансиране на проекти

30

60

3

13.

MAN

Проектна организация и управление

30

60

3

14.

INF 1348

Бизнес системи и технологии за управление на знанието

30

60

3

15.

FIN 1060

Капиталово бюджетиране и инвестиционен избор

30

60

3

 

Факултативни дисциплини         

 

 

 

1.

PSY 1002

Социални комуникации

30

60

3

2.

PHI 1006

Философия

30

60

3

3.

MAN 1049

Управление на човешките ресурси

30

60

3

4.

FLE 1013

Чужд език – специализиран

30

60

3

5.

 

Бизнес в Китай (на англ. Език)

30

60

3

6.

 

Теория на вземане на решения

30

60

3

7.

INF 2134

Управление на ИТ проекти

30

60

3

8.

INF 1489

Аутсорсинг в ИТ индустрията

30

60

3

9.

INF 1023

Операционни системи

30

60

3

10.

INF 1063

Въведение в програмирането

30

60

3

11.

INF 1425

Уеб услуги и облачни технологии

30

60

3

12.

INF 2300

Уеб дизайн

30

60

3

13.

SOC 1010

Комуникативни умения – тренинг

30

60

3

14.

 

Продажбени техники

30

60

3

 

 

Вид обучение: редовно, задочно

 

Правила за семестриалните изпити, оценяването и оценките: 
Правилата са конкретни за всяка учебна дициплина (курсови работи или задачи, реферати, междинни тестове, защита на проекти и др.).

 

Факултативни или задължителни прозорци за мобилност: Няма

 

Стаж: Преддипломен стаж

 

Обучение в работна среда: Учебна практика

 

Професионалните профили на завършилите: 
Завършилите бакалавърска степен на обучение по ДИГИТАЛНА ИКОНОМИКА притежават необходимата подготовка за приложение на придобитите знания в различни сфери на бизнеса:

 • да работят като ръководители и специалисти в производствени и търговски организации с международна дейност, държавната администрация и международните организации;
 • да осъществяват богата дейност в сферата на маркетинга на различни институции и предприятия благодарение на широкия профил на получаваните знания и умения;
 • да развиват иновативен ИТ бизнес, мениджмънт и маркетинг;
 • да използват огромните възможности на интернет за целите на международния бизнес и маркетинг;
 • да вземат нестандартни решения в сферата на икономическата конкуренция и дигиталния бизнес;
 • да прилагат ИТ иновативни, предприемачески и финансови умения в сферата на бизнеса и икономиката цяло;
 • да работят в ИТ отдели на различни ведомства, фирми, банки, в ИТ фирми за маркетинг, реклама, дигитален бизнес, Уеб услуги и др.

 

Възможности за продължаване на обучението: 
Формираните знания, умения и способности в бакалавърската степен на специалността са основа за продължаване на обучението в магистърски и докторски програми.

 

Ръководител на Катедра "Информатика и кономика":
Доц. д-р Галина Момчева
Тел.:052/359-573; 0888 793785
email:galina.momcheva@vfu.bg
Административна сграда на факултет МИА - стая Д9; Технологичен институт – 2 ет.