гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

Международни отношения и право

Факултет "Международна икономика и администрация"
Катедра "Международна икономика и политика"

 

Специалност: Международни отношения и право
Присъждана професионална квалификация: Международни отношения и право
Ниво на квалификацията: образователно-квалификационна степен "бакалавър"


Конкретни изисквания за прием: Завършено средно образование и успешно положени конкурсни изпити.

 

Конкретен ред за признаване на предходно учене:
• формално: дипломи и академични справки от средни и акредитирани висши училища;
• неформално: сертификати за езикова и компютърна грамотност и други ключови компетентности, в съответствие с учебния план на специалността;
• неофициално: чрез полагане на сертификационен изпит по език, компютърни науки или друг вид компетентност пред комисия от ВСУ;
Процедури по неформално и неофициално признаване на предходни спрямо обучението компетентности: 
1. Признаване на кредити на база представени документи:
- академична справка или диплома от предишно обучение;
- международни дипломи и сертификати по чужд език (английски Cambridge FCE, TOEFEL; немски - Zertifikat Deutsch, Sprahdiplom, Zweite Stufe; руски – ТРКИ; френски - DELF; испански - DELE);
- международни дипломи и сертификати за компютърни умения отговарящи на ECDL (The European Computer Driving Licence).
2. Възможно е и сертифициране на знания и умения чрез полагане на изпити по:
- чужд език от Департамент чуждоезиково обучение; - компютърни умения от катедра "Информатика";


Изисквания и правила за квалификация: За придобиване на квалификацията са необходими 240 кредита. От тях 194 кредита са от задължителни дисциплини, 30 кредита от избираеми дисциплини, 6 кредита от факултативни дисциплини и 10 кредита за Държавни изпити.


Профил на специалността: Обучението по специалност "Международни отношения и право" предлага на студентите подготовка, в качеството на необходим комплекс от знания и умения за работа в сферата на дипломацията, външната политика и всички останали сфери и институции на политическия процес. Целта на обучението по специалност "Международни отношения и право" е в условията на глобализация и динамично променяща се външнополитическа конюнктура обучаемите да придобият познания от политически, юридически, икономически, управленски и хуманитарен характер. Това е важно условие за утвърждаване, кариерно развитие и бизнес-стабилитет на младите хора с афинитет към политическата и дипломатическа теория и практика, държавното управление и международната интеграция. Превръщането на Република България в пълноправен член на ЕС създава допълнителни възможности и опции за всеки един образован в областта на външнополитическите знания млад човек да реализира своите житейски идеи и варианти за кариерно развитие в европейски и глобални мащаби.


Основни резултати от обучението
Спектърът от изучавани учебни дисциплини с фундаментален и специализиран характер и възможността за постигане на високо равнище на езикова подготовка са предпоставка за запознаване и усвояване на важни национални и международни иновативни методи и практики на проектиране и общуване от студентите, избрали специалност "Международни отношения и право".
Завършилите специалност "Международни отношения" студенти трябва да знаят принципните положения в областта на политиката, историята, правото, икономиката и управлението, които са необходими за общообразователната и специализиращата им квалификация, да познават миналото и тенденциите в развитието на външнополитическата конюнктура на микро- и макрорегионално и глобално равнище, да владеят правните основи на международния ред и протокола на дипломатическата и консулска служба, имащи пряка връзка към реализацията на различни практики и проекти в областта на външните отношения и палитрата от форми на международно общуване.
Същевременно трябва да могат да се вписват в изискванията за адекватно и ефективно прилагане на регионалните политики и стратегии на ЕС, да отстояват професионално и компетентно интересите на Република България като представители на МВнР на дипломатическа и консулска служба зад граница, да проектират релевантна на външнополитическата и външноикономическа конюнктура интеграционна стратегия, съобразена с доминантните политически, икономически и военни приоритети на страната ни, да организират и координират взаимодействието на външнополитическите институции на страната с органите по сигурността, местната власт, масмедиите и гражданското общество.
Завършилите специалност "Международни отношения и право" специалисти трябва да умеят да ръководят дипломатически и консулски звена зад граница и отдели в МВнР; да усъвършенстват както чуждоезиковата си подготовка, така и изследователската си квалификация и проектантска компетентност в областта на политическите науки, основните теоретични школи в международните отношения и процесите на евроинтеграцията; да се ориентират правилно в динамично изменящите се аспекти на глобалната среда и международната обстановка. Друго важно умение, което се развива в процеса на обучение по специалност "Международни отношения и  право" е създаването на способности и нагласи за административна и творческа работа в различни национални и международни институции и неправителствени организации.

 

         Професионална реализация на завършилите
Завършилите специалност "Международни отношения и право" успешно и напълно адекватно отговарят на изискванията за кариерно развитие в съответствие с длъжностните характеристики на актуално и трайно търсени специалисти в различни сфери:
• сферата на дипломатическите и консулски служби и представителства зад граница;
• сферата на външната политика, сигурността и евроинтеграцията – към съответните министерства;
• сферата на медиите и политическия маркетинг;
• сферата на научно-изследователските и проектантски звена, свързани с външната политика, външноикономическите отношения и евроинтеграцията;
• сферата на образованието и обучението по политически науки и международни отношения;
• филиалите и структурите на чуждите фирми, опериращи на територията на Република България;
• възможност за реализация в задгранични неправителствени организации и бизнес-структури.

 

Възможности за продължаване на обучението: успешно завършилите бакалавърската степен на обучение могат да продължат в магистърска степен по близка специалност редовно или задочно обучение. При по-широки интереси завършилите бакалавърска степен по "Международни отношения и право" могат да продължат обучение в магистърска степен и по други професионални направления във ВСУ, съгласно действащите условия и изисквания.

 

 

 

Шифър по ECTS

Учебна дисциплина

Аудиторна заетост

Извънаудиторна заетост

Кредити

1

LAW 2013

История на българската държава и право

60/30

180

9

2

LAW2030

Обща теория на правото І

45/15

120

6

3

INF1022

Информатика 

15/15

60

3

4

24E_RE-1semA1

Втори чужд език

0/60

120

6

 

24E_NE-1sem

Втори чужд език

0/60

120

6

5

SPO1007

Спорт

0/30

90

3

6

 

Избираема дисциплина 1

30/0

60

3

Общо за I семестър

150/150

630

30

1

LAW2030

Обща теория на правото ІІ

30/15

90

4,5

2

POL1084

История на международните отношения

45/0

90

4,5

3

POL1113

Теория на международните отношения

45/0

90

4,5

4

POL1085

История на политическите идеи

30/0

60

3

5

ECO1053

Глобализация на икономиката и развитието

45/0

90

4,5

6

24E_RE-2semA1

Втори чужд език - I ниво

0/60

120

6

 

24E_NE-2sem

Втори чужд език - I ниво

0/60

120

6

7

SPO1007

Спорт

0/30

90

3

Общо за IІ семестър

180/120

630

30

 

 

Общо за І година

330/270

1260

60

1

POL1040

Политическа антропология

30/0

60

3

2

LAW2022

Международно публично право

75/15

180

9

3

LAW2001

Административно право и процес І

60/15

150

7,5

4

14E_3semAE_B12

Първи чужд език - специализиран

0/60

120

6

5

24E_RE-3semA2

Втори чужд език

0/45

90

4,5

 

24E_NE-3sem

Втори чужд език

0/45

90

4,5

Общо за IІІ семестър

180/120

2940

30

1

LAW2015

Конституционно право І

60/0

120

6

2

SEC1011

Теория на международната сигурност

30/0

60

3

3

POL1087

Международни организации и малцинствени проблеми

30/0

60

3

4

LAW2001

Административно право и процес ІІ

60/15

150

7,5

5

14E_4semAE_B12

Първи чужд език - специализиран

0/30

60

3

6

24E_RE-4semA2

Втори чужд език - II ниво

0/45

90

4,5

 

24E_NE-4sem

Втори чужд език - II ниво

0/45

90

4,5

7

 

Избираема дисциплина 2

30/0

60

3

Общо за IV семестър

210/90

600

30

 

 

Общо за ІІ година

390/210

3540

60

1

LAW2037

Право на ЕС

60/15

150

7,5

2

POL1109

Теория на външната политика част - І част

30/0

60

3

3

LAW2015

Конституционно право ІІ

75/0

150

7,5

4

14E_5semAE_B2

Първи чужд език - специализиран

0/45

90

4,5

5

24ERE-5sem…

Втори чужд език - специализиран

0/45

90

4,5

 

24E_NE-5 sem

Втори чужд език - специализиран

0/45

90

4,5

6

 

Избираема дисциплина 3

30/0

60

3

Общо за V семестър

195/105

600

30

1

POL1110

Теория на външната политика част - ІІ част

45/0

90

4,5

2

POL1001

Близък Изток и Централна Азия

45/0

90

4,5

3

POL1017

Европейско политическо сътрудничество

45/0

90

4,5

4

POL1070

Външна политика на България

45/0

90

4,5

5

14E_6semAE_B2

Първи чужд език - специализиран

0/45

90

4,5

6

24E-RE-6semB11spec

Втори чужд език - специализиран

0/45

90

4,5

 

24E_NE- 6 sem

Втори чужд език - специализиран

0/45

90

4,5

7

 

Избираема дисциплина 4

30/0

60

3

Общо за VІ семестър

210/90

600

30

 

 

Общо за ІІІ година

405/195

1200

60

1

LAW2051

Финансово право

75/30

210

10,5

2

POL1041

Югоизточна Европа – политики и практики

45/0

90

4,5

3

14E_7semAE_B2

Първи чужд език - специализиран

0/45

90

4,5

4

24E-RE-7semB12spec

Втори чужд език - специализиран

0/45

90

4,5

 

24E_RE-7 sem

Втори чужд език - специализиран

0/45

90

4,5

5

 

Факултативна дисциплина 1

30/0

60

3

6

 

Факултативна дисциплина 2

30/0

60

3

Общо за VІІ семестър

180/120

600

30

1

POL1064

Ислямът в Европа

45/0

90

4,5

2

SEC1067

Политика на ЕС в областта на сигурността и вътрешните работи

45/0

90

4,5

3

14E_8semAE_B2

Първи чужд език - специализиран

0/20

40

2

4

 

Факултативна дисциплина 3

30/0

60

3

 

Преддипломен стаж

0/60

120

6

6

27_FLT-1-vi-ezik

Държавен изпит - първи чужд език

 

 

3

 

 

Теоретичен държавен изпит

 

 

7

 

 

Всичко ДИ

 

300

10

Общо за VІІІ семестър

120/20

700

30

 

 

Общо за ІV година

300/140

1300

60

 

 

Общо за целия курс на обучение:

1425/875

7300

240

 

 

Избираеми дисциплини

 

 

 

 1

POL1119

Политически системи и режими

30/0

60

3

 2

PHI1003

Етика

30/0

60

3

 3

POL1047

Политически организации и институции

30/0

60

3

 4

POL

Граждански контрол върху държавните органи

30/0

60

3

 6

LAW2009

Дипломатическо и консулско право

30/0

60

3

 

 

 

 

 

 

* Във Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" един кредит съответства на 30 часа студентска натовареност, което включва 10 часа аудиторна заетост (лекции и семинарни занятия) и 20 часа извънаудиторна заетост.

 

Правила за семестриалните изпити, оценяването и оценките: Общи изисквания към обучаемите:
• Задълбочени познания по съответния предмет: функции, графики, оптимизационни задачи;
• Редовно посещаване на учебните занятия, навременно влизане в час и дисциплина по време на занятията. Закъсненията за час, шумът по време на лекция и отвличането на вниманието на колегите намаляват ефективността на учебния процес и не се толерират.

• Изпълнение на поставените задачи в срок, активно участие в занятията и предварително запознаване с материала, който предстои да се преминава.
• Инициативност за решаване на възникващите проблеми и трудности.
• Строго придържане към принципите на академичната етика и колегиалност.
Контролът е текущ и заключителен. Текущият контрол е върху самостоятелната работа на студентите и се осъществява с тестове за проверка на знанията. Алтернативна форма за формиране на текущия контрол е контролна работа в клас. Не се зачитат резултатите от тестовете за самостоятелна подготовка, когато същите се разминават драстично с резултатите от контрола в клас. Датата на контролната работа се обявява най-малко една седмица предварително.


Заключителният контрол се осъществява чрез изпит в рамките на сесиите. Студентите, които са правили контролната работа в клас и са получили над 60% от максималните точки в рамките на семестъра, могат да се освободят от семестриален изпит.


Условието за семестриална заверка е обучаемият да е получил поне десет точки от текущия контрол.


Формиране на оценката:
Таблицата по-долу показва значението на резултатите от текущия и заключителния контрол за формирането на оценката.


Вид контрол

Точки

Текущ контрол

40

Изпит в рамките на сесиите

60

При освободените от изпит оценката се формира единствено от текущия контрол, а на поправителните и ликвидационните изпитни сесии – единствено от изпитите в рамките на сесиите.
Крайната оценка по дисциплината се формира по следната схема:


Точки

Оценка

90.00 - 100.00

Отличен 6

80.00 - 89.99

Мн. добър 5

70.00 - 79.99

Добър 4

60.00 - 69.99

Среден 3

0.00 - 59.99

Слаб 2

 

Изисквания за завършване: До полагане на държавен изпит се допускат студенти, които са положили успешно всички изпити от учебния план на специалността за ОКС «Бакалавър», защитили са успешно преддипломния стаж и са заплатили всички изискуеми такси – семестриални такси и таксата за полагане на държавен изпит. Общият брой кредити, събрани от студента както във ВСУ, така и в други, партниращи на ВСУ по Програма «Еразъм» университети и висши училища преди явяването на държавен изпит трябва да бъде най-малко 230 кредита. Успешно положените държавни изпити носят допълнителните 10 кредита, които при предходни 230 кредита, допълват броя на кредитите до необходимите 240 кредита за ОКС «Бакалавър» според изискванията на ЗВО.

 

Вид обучение: редовно/задочно/дистанционно.

 

Ръководител на Kатедра "Международна икономика и политика"
доц. д-р Снежанка Овчарова
тел. 052/359-576
e-mail: sn.ovcharova@gmail.com
секретар на катедрата:
Павлета Кръстева
Тел.052 /359 572
e-mail: pavleta.krasteva@gmail.com