В период от 3 месеца (от 1.08.2018), тече процес на технологична имплементация на новия сайт. Старата версия е достъпна на адрес: old.vfu.bg
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

Мода и мениджмънт в модата Международни отношения и право

Архитектурен факултет
Катедра "Изкуства"

 

Специалност: Мода и мениджмънт в модата Международни отношения и право

 

Присъждана професионална квалификация: моден дизайнер, мениджър

 

Ниво на квалификацията: бакалавър

-квалификационна степен "бакалавър"

Продължителност на програмата: 4 години, 8 семестри

 

Брой кредити: 60 кредита за академична година, 240 кредита за целия курс на обучение

 

Поле на изучаване (ISCED-F): 0212: Fashion, interior and industrial design

 

Конкретни изисквания за прием: Завършено средно образование. Приемът е въз основа на събеседване и представяне на творческо портфолио.  Завършено средно образование и успешно положени конкурсни изпити.

Конкретен ред за признаване на предходно учене:

• информация се получава от ECTS координатора на катедра "Изкуства" – доц. Мария Кърджиева, стая А-113, тел: +359 52 359 584, e-mail: m_kardjieva@abv.bg;
• процедурата по признаване на кредити се базира на представени документи:
- диплома от предходно обучение;
- международни дипломи и сертификати за владеене на чужд език (английски език - Cambridge FCE, TOEFEL; немски език - Zertifikat Deutsch, Sprahdiplom, Zweite Stufe; руски език – ТРКИ; френски език - DELF; испански език - DELE);
- международни дипломи и сертификати за компютърни умения, съответстващи на ECDL (The European Computer Driving Licence).
• присъждането на кредити е съобразно учебния план на специалността и въз основа на представените дипломи и сертификати.

Изисквания и правила за квалификация: защита на дипломна работа

 

Профил на специалността: В тази специалност се подготвят висококвалифицирани специалисти в следните направления: Дизайн на облекло и аксесоари; Производство на облекла; Реклама в областта на модата; Маркетинг и мениджмънт в областта на модния бизнес.

 

Основни резултати от обучението:

Завършилите студенти придобиват знания и умения за:

• Проектиране на модни колекции;

• Анализ на модните за сезона тенденции;

• Изграждане на моден стайлинг;

• Създаване и разчитане на конструктивни чертежи;

• Технологично изработване на облекла;

• Организиране на ревюта и търговски изложения;

• Анализиране на съвременни процеси в дизайна;

• Управление на процесите в модния бранш;

• Информатика (Corel Draw, PhotoShop);

• Преподаване в специализирани средни училища;

• Формиране на предприемачески, маркетинг, стратегически и бизнес планове;

• Управление на модни фирми.

 

Структурна схема на курсовете на специалността с кредити:

Шифър по ECTS

Учебна дисциплина

Аудиторна заетост

Извънаудиторна заетост

Кредити

1

FAR 1060

Моден h - проектиране - І част

90

180

9

2

FAR 1077

Рисуване - І част

30

60

3

3

FAR 1074

Реклама в модата

30

60

3

4

INF 2010

Информатика - I част (Corel Draw)

60

120

6

5

 

Чужд език

60

120

6

6

SPO 1007

Физическо възпитание и спорт - народни и модерни танци

30

60

3

Общо за I семестър

300

600

30

1

FAR 1060

Моден дизайн - проектиране - І част

75

150

7,5

2

MAN 1030

Основи на управлението

60

120

6

3

MAR 1002

Маркетинг

60

120

6

4

 

Чужд език

60

120

6

5

SPO 1007

Физическо възпитание и спорт - народни и модерни танци

45

90

4,5

Общо за IІ семестър

300

600

30

 

 

Общо за І година

600

1200

60

1

FAR 1061

Моден дизайн - проектиране - ІІ част

120

240

12

2

FAR 1078

Рисуване - IIчаст

60

120

6

3

MAN 1071

Предприемачество

30

60

3

4

INF 2011

Информатика - II част (PhotoShop)

30

60

3

5

ART 1004

История на костюма

30

60

3

6

ART 1007

История на изкуството - І част

30

60

3

Общо за IІІ семестър

300

600

30

1

FAR 1061

Моден дизайн - проектиране - ІІ част

120

240

12

2

FAR 1078

Рисуване - ІІ част

60

120

6

3

ART 1004

История на костюма

30

60

3

4

FAR 1044

Цветознание

30

60

3

5

FAR 1058

Конструиране на облекло -  I част

60

120

6

Общо за IV семестър

300

600

30

 

 

Общо за ІІ година

600

1200

60

1

FAR1050

Моден дизайн и стайлинг - І част

60

120

6

2

MAN 1051

Управление на човешките ресурси

60

120

6

3

AMG 1007

Бизнес планиране

60

120

6

 

 

Избираеми дисциплини

120

240

12

Общо за V семестър

300

600

30

1

FAR1050

Моден дизайн и стайлинг - І част

120

240

12

2

FAR 1058

Конструиране на облекло -  II част

60

120

6

 

 

Избираеми дисциплини

120

240

12

Общо за VІ семестър

300

600

30

 

 

Общо за ІІІ година

600

1200

60

1

FAR 1051

Моден дизайн и стайлинг - ІІ част

90

180

9

2

ART 1008

История на изкуството - ІІ част

30

60

3

 

 

Избираеми дисциплини

120

240

12

 

 

Факултативна дисциплина

60

120

6

Общо за VІІ семестър

300

600

30

1

FAR 1051

Моден дизайн и стайлинг - ІІ част

80

160

8

 

 

Факултативни дисциплини

120

240

12

Общо за VІІІ семестър

200

400

20

 

 

Общо за ІV година

500

1000

50

 

 

Защита на дипломна работа

 

300

10

 

 

Общо за целия курс на обучение:

2300

4900

240

 

 

Избираеми дисциплини, избират се  6 от 12

 

 

 

1

FAR 1030

Адресно проектиране в модата

60

120

6

2

FAR 1092

Технология на облеклото

60

120

6

3

INF 1101

Компютърно моделиране в модата

60

120

6

4

FAR 1038

Дизайн на аксесоари

60

120

6

5

FAR 1071

Продуктови иновации в модната индустрия

60

120

6

6

FAR 1065

Модна графика

60

120

6

7

FAR 1010

Комбинаторика

60

180

6

8

FAR 1066

Модна фотография

60

120

6

9

FAR 1055

Живопис

60

120

6

10

FAR 1059

Моделиране на облекло

60

120

6

11

 

Чужд език

120

120

12

12

MAN 1073

Производствен мениджмънт

60

120

6

 

 

Факултативни дисциплини,  избират се  3 от 6

 

 

 

1

FAR 1037

Мулаж

60

120

6

2

ART 1010

Прогнозиране

60

120

6

3

FAR 1068

Портфолио

60

120

6

4

FAR 1081

История на модата

60

120

6

5

FAR 1043

Текстилен дизайн

60

120

6

6

MAN 1072

Презентации в модния бизнес

60

120

6

 

 

 

Чужди езици

 

 

 

1

FLS 1001

Чужд еизк - Испански език

120

240

12

2

FLE 1002

Чужд език - Английски език

120

240

12

3

FLE 1003

Чужд език - Английски език

120

240

12

4

FLE 1004

Чужд език - Английски език

120

240

12

5

FLG 1001

Чужд език - Немски език

120

240

6

6

FLR 1001

Чужд език - Руски език

120

240

6

 

 

Вид обучение: редовно

 

Правила за семестриалните изпити, оценяването и оценките: В периода на обучението си, студентите са подложени на текущ контрол, защита на курсови задачи и проекти и писмени изпити.

Общи изисквания към обучаемите:

Факултативни или задължителни прозорци за мобилност: Мобилност по програма Еразъм

 

Стаж: няма

 

Обучение в работна среда: няма

 

Професионални профили на завършилите: Завършилите студенти могат да се реализират като дизайнери - проектанти на облекло и аксесоари, конструктори и технолози в шевното производство, стилисти, модни консултанти, рекламни експерти, преподаватели, маркетинг специалисти в областта на модата, кадри с квалификация в сферата на управлението.

 

Възможности за продължаване на обучението: магистърски програми

 

Програмен директор:

Ръководител на катедра "Изкуства": доц. Капка Манасиева

Приемен ден: вторник, кабинет А 110, от 10 до 12 часа.

Тел.: 052/359-642

е-mail: mti@vfu.bg