В период от 3 месеца (от 1.08.2018), тече процес на технологична имплементация на новия сайт. Старата версия е достъпна на адрес: old.vfu.bg
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

Пожарна безопасност и защита на нaселението

Архитектурен факултет
Катедра "Строителство на сгради и съоръжения"

 

Специалност: Пожарна безопасност и защита на нaселението

 

Присъждана професионална квалификация: инженер по пожарна безопасност и защита на населението

 

Ниво на квалификацията: ОКС "бакалавър"

 

Продължителност на програмата: 4 години (8 семестъра)

 

Брой кредити: 240

 

Поле на изучаване (ISCED-F): 1032: Protection of persons and property (861)

 

Конкретни изисквания за прием: Завършено средно образование или друго висше образование в български или чуждестранни учебни заведения. Приемът е въз основа на кандидатстудентски изпит.

 

Конкретен ред за признаване на предходно учене: информация се получава от ECTS координатора на катедра "Строителство на сгради и съоръжения" - доц. д-р инж. Росица Петкова-Слипец, тел: +359 52 359 589/ 588, e-mail: sss@vfu.bg;

• процедурата по признаване на кредити се базира на представени документи:

   - диплома или академична справка от предходно обучение;

   - международни дипломи и сертификати за владеене на чужд език (английски език - Cambridge FCE, TOEFL; немски език - Zertifikat Deutsch, Sprahdiplom (DSD), Zweite Stufe; руски език – ТРКИ; френски език - DELF; испански език - DELE);

   - международни дипломи и сертификати за компютърни умения, съответстващи на ECDL (The European Computer Driving Licence).

• присъждането на кредити е съобразно учебния план на специалността и възоснова на представените дипломи и сертификати.

 

Изисквания и правила за квалификация: За да се придобие ОКС "бакалавър" са необходими 240 кредита, от които 182 кредита от задължителни дисциплини, 32 кредита от избираеми дисциплини, 16 кредита от факултативни дисциплини и 10 кредита от защита на дипломна работа. Изискване за придобиване на професионална квалификация е разработването и защитата на дипломна работа, която представлява цялостен синтез на придобитите знания и пригодността за практическа работа на бъдещия инженер. Голяма част от разработките след това биват изпълнени на практика. До разработване на дипломна работа се допускат само студентите, които са завършили семестриално своето обучение и всички изпити по учебен план са положени успешно. Дипломната защита се провежда пред държавна изпитна комисия и се явява крайният изпит, който е основание за придобиване на ОКС "Бакалавър".

 

Профил на специалността: Обучението по специалност "Пожарна безопасност и защита на населението" (ПБЗН) има за цел да подготови специалисти, притежаващи задълбочени знания както по фундаментални инженерни дисциплини, така и по специализирани дисциплини в областта на пожарната безопасност, противопожарното и аварийно-спасително оборудване, аварийно-спасителните действия, пожароустойчивост и др. Обучението е по учебен план, който отразява опита на водещи ВУЗ в страната и чужбина и който осъществява идеята за широкопрофилна подготовка на бъдещите инженери. Усвояват се интегрирани знания по строително инженерство и по пожарна безопасност и защита на населението. Специално внимание се отделя на проектирането, експлоатацията и експертната оценка на жилищни, обществени и промишлени сгради и съоръжения, съобразно тяхната пожарна безопасност. Заложените в учебния план практики и стажове, осъществяващи се в български и чуждестранни фирми, предприятия и лаборатории, са предпоставка за високо ниво на практическата подготовка на обучаващите се.

Бакалавърската програма "Пожарна безопасност и защита на населението" има национална акредитация. Дипломиралите се могат да получат проектантска правоспособност съгласно изискванията на Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране ( КАБ и КИИП).

 

Основни резултати от обучението: Завършилите специалност "Пожарна безопасност и защита на нaселението" притежават знания и умения за:

  • правилен подбор на строителните материали с цел гарантиране на огнеустойчивост на строителната конструкция при пожарно въздействие;
  • работа с най-новите компютърни програми в областта на строителното и противопожарно проектиране;
  • прилагане на актуалните строителнотехнически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар на строителнате конструкции и строежи;
  • развитие на пожарите;
  • противопожарна и аварийно-спасителна тактика;
  • пожаротехническа експертиза;
  • организация и управлението на службите и дейностите по пожарна безопасност и защита на населението.

Придобитите знания и умения могат да се прилагат за:

  • решаване на проблеми в областта на пожарната обезопасеност, противопожарното проектиране, пожарогасенето, пожароизвестяването и аварийно-спасителните операции в сгради, обекти и съоръжения;
  • изготвяне на професионални становища и заключения по проблеми в сферата на пожарната безопасност на строителните конструкции.

 

Структурна схема на курсовете на специалността с кредити*

 

Шифър по ECTS

Учебна дисциплина

Аудиторна заетост

Извънаудиторна заетост

Кредити

1

CIE1029

Дескриптивна геометрия и техническо чертане

30

60

3

Дескриптивна геометрия и техн. чертане -курсова задача

30

60

3

2

MAT1011

Математически анализ - I част

60

120

6

3

TEC1023

Противопожарно техническо въоръжение

60

120

6

4

CHE1029

Химия на горенето

45

90

4.5

5

INF2013

Информационни системи и технологии

30

60

3

6

SPO1010

Пожаростроева подготовка и пожароприложен спорт - І част

45

90

4.5

Общо за I семестър

300

600

30

1

MAT1012

Математически анализ - II част

45

90

4.5

2

PHY1008

Теоретична механика

30

60

3

Теоретична механика – курсова задача

30

60

3

3

PHY1004

Строителна физика

45

90

4.5

4

INF1062

Информационни системи и технологии в строителството

30

60

3

5

SPO1010

Пожаростроева подготовка и пожароприложен спорт - ІІ част

50

100

5

6

 

Избираема дисциплина І

45

90

4.5

7

 

Факултативна дисциплина І

25

50

2.5

Общо за IІ семестър

300

600

30

Общо за І година

600

1200

60

1

MAS1017

Съпротивление на материалите

30

60

3

Съпротивление на материалите - курсова задaча

30

60

3

2

CIE1053

Строителни материали и състоянието им при пожар

60

120

6

3

CIE2024

Сградостроителство и архитектура

30

60

3

Сградостроителство и архитектура - курсова задача

15

30

1.5

4

CIE1059

Топлопренасяне и термодинамика

60

120

6

5

 

Факултативна дисциплина ІІ

30

60

3

6

 

Избираема дисциплина ІІ

45

90

4.5

Общо за IІІ семестър

300

600

30

1

CIE1032

Пожарна безопасност на сгради и съоръжения

60

120

6

2

CIE1061

Хидравлика и противопожарно водоснабдяване

45

90

4.5

Хидравлика и противопожарно водоснабдяване - курсова задача

15

30

1.5

3

MED2002

Долекарска помощ

30

60

3

4

SEC1073

Развитие на пожарите

45

90

4.5

Развитие на пожарите - курсова задача

30

60

3

5

 

Избираема дисциплина ІІІ

30

60

3

6

 

Факултативна дисциплина ІІІ

45

90

4.5

Общо за IV семестър

300

600

30

Общо за ІІ година

600

1200

60

1

CIE1015

Строителна механика

30

60

3

Строителна механика – курсова зaдача

15

30

1.5

2

CIE1037

Пожароустойчивост и пожарна защита на строителните конструкции

45

90

4.5

Пожароустойчивост и пожарна защита на строителните конструкции - курсов проект

15

30

1.5

3

TEC1022

Противопожарни машини

30

60

3

Противопожарни машини - практика

15

30

1.5

4

CIE1033

Пожарна безопасност на обекти

45

90

4.5

5

TEC1020

Производствена и противопожарна автоматика

75

150

7.5

6

 

Избираема дисциплина ІV

30

60

3

Общо за V семестър

300

600

30

1

MAS1014

Пожаро и взриво защита на ел. инсталации и уреди

45

90

4.5

Пожаро и взриво защита на ел. инсталации и уреди - курсова задача

15

30

1.5

2

CIE1038

Противопожарна тактика - Ічаст

30

60

3

Противопожарна тактика - Ічаст – курсов проект

30

60

3

3

LAW1097

Противопожарно право

30

60

3

4

FOR1010

Пожарна и аварийна безопасност на технологичните процеси

60

120

6

5

 

Избираема дисциплина V

30

60

3

6

 

Избираема дисциплина VI

30

60

3

7

 

Факултативна дисциплина ІV

30

60

3

Общо за VІ семестър

300

600

30

Общо за ІІІ година

600

1200

60

1

CIE1039

Противопожарна тактика - ІІ част

45

90

4.5

Противопожарна тактика - ІІ част - курсов проект

30

60

3

2

CIE1034

Пожарна безопасност на отоплителни и вентилационни инсталации

45

90

4.5

Пожарна безопасност на отоплителни и вентилационни инсталации - курсов проект

15

30

1.5

3

SEC1047

Аварийно спасителна техника

30

60

3

Аварийно спасителна техника - практика

30

60

3

4

SEC1058

Пожарна безопасност и екология

45

90

4.5

5

 

Избираема дисциплина VІІ

30

60

3

6

 

Факултативна дисциплина V

30

60

3

Общо за VІІ семестър

300

600

30

1

FOR1009

Пожаро-техническа експертиза

60

120

6

2

SEC1049

Аварийно спасителна тактика

30

60

3

Аварийно спасителна тактика - курсов проект

30

60

3

3

 

Избираема дисциплина VІІІ

30

60

3

4

 

Избираема дисциплина ІХ

50

100

5

Общо за VІІІ семестър

200

400

20

Общо за ІV година

500

1000

50

Дипломна работа

 

300

10

Общо за целия курс на обучение

2300

4900

240

Избираеми дисциплини (избира се една от групата)

 

код

Избираема дисциплина - І ­­

45

90

4.5

І.1.

FLE1002

Чужд език - Английски език

45

90

4.5

І.2.

FLG1001

Чужд език - Немски език

45

90

4.5

І.3.

FLR1001

Чужд език - Руски език

45

90

4.5

І.4.

FLS1002

Чужд език -Италиански език

45

90

4.5

І.5.

INF1099

Компютърни програми в проектирането

45

90

4.5

І.6.

CIE1185

Автоматизация на инженерния труд

45

90

4.5

 

 

Избираема дисциплина - ІI ­­

45

90

4.5

ІІ.1.

FLE1002

Чужд език - Английски език

45

90

4.5

ІІ.2.

FLG1001

Чужд език - Немски език

45

90

4.5

ІІ.3.

FLR1001

Чужд език - Руски език

45

90

4.5

ІІ.4.

FLS1002

Чужд език -Италиански език

45

90

4.5

ІІ.5.

ARC1232

Автоматизирано проектиране

45

90

4.5

ІІ.6.

LAW1111

Защита от природни бедствия, катастрофи и пожари

45

90

4.5

   

Избираема дисциплина - ІII

30

60

3

III.1

MAN1065

Организация и управление на ПБЗН

30

60

3

III.2

MAN1185

Мениджмънт на ПБЗН

30

60

3

   

Избираема дисциплина - ІV

30

60

3

IV.1

TEC1017

Комуникационни и информационни системи в ПБЗН

30

60

3

IV.2

MAN1180

Мениджмънт и управление на инвестициите

30

60

3

 

 

Избираема дисциплина - V

30

60

3

V.1

 

Взаимодействие на службите по ПБЗН с други органи и организации и връзки с обществеността

30

60

3

V.2

ECO2004

Европейски програми за проектно финансиране

30

60

3

 

 

Избираема дисциплина - VІ

30

60

3

VI.1

 

Техника на безопасност в ПБЗН

30

60

3

VI.2

SEC1211

Кризисен мениджмънт

30

60

3

 

 

Избираема дисциплина - VІІ

30

60

3

VII.1

PHY3001

Индивидуални и колективни средства за защита

30

60

3

VII.2

ECO2007

Икономика на противопожарната защита

30

60

3

 

 

Избираема дисциплина - VІІІ

30

60

3

VIII.1

SEC1212

Мениджмънт при кризисни и екстремални ситуации

30

60

3

VIII.2

HIS1099

История на пожарното и спасително дело в Република България

30

60

3

 

 

Избираема дисциплина - ІХ

50

100

5

IX.1

 

Противопожарно проектиране

50

100

5

IX.2

 

Пожарна безопасност на паметници на културата

50

100

5

Факултативни дисциплини (избира се една от групата)

Факултативна дисциплина - І

25

50

2,5

I.1

PSY1026

Психология и посттравматично стресово разстройство в ПБЗН

25

50

2,5

I.2

 

Химическа, биологическа и радиационна защита

25

50

2,5

Факултативна дисциплина - ІI

30

60

3

II.1

TEC1006

Приложна електротехника и електроника

30

60

3

II.2

LAW1055

Правна и нормативна уредба в строителството

30

60

3

Факултативна дисциплина - ІII

45

90

4.5

III.1

TEC2003

Машинни елементи

45

90

4,5

III.2

TEC1012

Транспортни съоръжения

45

90

4,5

Факултативна дисциплина - ІV

30

60

3

IV.1

SEC1065

Оценка на риска от пожари

30

60

3

IV.2

SEC1025

Охрана на труда и опазване на околната среда

30

60

3

Факултативна дисциплина - V

30

60

3

V.1

ECO3008

Икономика на ПБЗН

30

60

3

V.2

PSY1025

Психология на кризисните и екстремални ситуации в строителството

30

60

3

Чужди езици

 

 

 

1

FLE 1002

Чужд език - Английски език

18

36

9

2
Чужд език - Английски език
18
36
9
3
Чужд език - Английски език
18
36
9
4
FLG 1001 Чужд език - Немски език 18 36 9
5 FLR 1001 Чужд език - Руски език 18 36 9

3

FLS 1001

Чужд език - Инспански език

18

36

9

 

* Във Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" един кредит съответства на 30 часа студентска натовареност, което включва 10 часа аудиторна заетост (лекции и семинарни занятия) и 20 часа извънаудиторна заетост.

 

Вид обучение: редовно/задочно

 

Правила за семестриалните изпити, оценяването и оценките: Учебният план на специалността включва дисциплини от различни научни области, с което се изпълнява изискването на интердисциплинарност и широкопрофилност на обучението. Това определя и разнородни изсисквания при крайното оценяване на знанията на студентите. Подробно описание на методите и критериите за оценка по всяка една дисциплина, както и възможността за информиране за мотивите на оценяване са дадени в съответната учебна програма.

 

Факултативни или задължителни прозорци за мобилност: На студентите се предоставя възможност за участие в програмите за студентска мобилност на ВСУ "Черноризец Храбър".

 

Стаж: В учебния план по някои от специалните дисциплини са предвидени практики, които се провеждат вбългарски и чуждестранни фирми, предприятия и лаборатории, работещи в областта на противопожрното проектиране и екплоатация.

 

Обучение в работна среда: В учебния план на бакалавърската програма "Пожарна безопасност и защита на нaселението" по всички специални дисциплини е предвидено разработване на курсови проекти и задачи. Темите на курсовите проекти, както и дипломната работа са заимствани от реалната противопожарна  дейност.

 

Професионални профили на завършилите: Завършилите обучението могат да намерят професионална реализация като проектанти по част "Пожарна безопасност" на сгради и съоръжения, като инженерни кадри във фирмени пожарни и аварийно-спасителни служби, в поделенията на ГД "Пожарна Безопасност  и Защита на Населението", в надзорни фирми и др.

 

Възможности за продължаване на обучението: всеки успешно завършил обучение в ОКС "бакалавър" притежава необходимите способности за продължаване на обучението си в по-високата степен на квалификация – ОКС "магистър" по специалност  "Противопожарна техника и автоматика" и всички магистърски програми, обявени във ВСУ. След придобиване на ОКС "магистър" има условия за получаване на образователна и научна степен "доктор" след обучение по докторска програма "Техника на безопасността на труда и противопожарна техника".

 

Програмен директор:

Ръководител катедра "Строителство на сгради и съоръжения"

доц. д-р инж. Милена Кичекова

Секретар: Радостина Стефанова

Тел.: 052-359-621/589

E-mail: sss@vfu.bg