гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

Строителство на сгради и съоръжения със специализация "Водоснабдяване и канализация"

АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ

 

 

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения със специализация "Водоснабдяване и канализация"

 

Присъждана професионална квалификация: строителен инженер по водоснабдяване и канализация

 

Ниво на квалификацията: ОКС "бакалавър"

 

Продължителност на програмата: 4 години (осем семестъра)

 

Брой кредити: 240

 

Поле на изучаване (ISCED-F): 0732: Building and civil engineering (06.4 - 582)

 

Конкретни изисквания за прием: диплом за завършено средно или друго висше образование в български или чуждестранни учебни заведения. Приемът е въз основа на кандидатстудентски изпит.

 

Конкретен ред за признаване на предходно учене:  информация се получава от ECTS координатора на катедра "Строителство на сгради и съоръжения" - доц. д-р инж. Росица Петкова-Слипец, тел: +359 52 359 589/ 588, e-mail: sss@vfu.bg;

• процедурата по признаване на кредити се базира на представени документи:

   - диплома или академична справка от предходно обучение;

   - международни дипломи и сертификати за владеене на чужд език (английски език - Cambridge FCE, TOEFL; немски език - Zertifikat Deutsch, Sprahdiplom (DSD), Zweite Stufe; руски език – ТРКИ; френски език - DELF; испански език - DELE);

   - международни дипломи и сертификати за компютърни умения, съответстващи на ECDL (The European Computer Driving Licence).

• присъждането на кредити е съобразно учебния план на специалността и въз основа на представените дипломи и сертификати.

 

Изисквания и правила за квалификация: За да се придобие ОКС "бакалавър" са необходими 240 кредита, от които 180.5 кредита от задължителни дисциплини, 36 кредита от избираеми дисциплини, 13.5 кредита от факултативни дисциплини и 10 кредита от защита на дипломна работа. Изискване за придобиване на професионална квалификация е разработването и защитата на дипломна работа, която представлява цялостен синтез на придобитите знания и пригодността за практическа работа на бъдещия инженер. Голяма част от разработките след това биват изпълнени на практика. До разработване на дипломен проект се допускат само студентите, които са завършили семестриално своето обучение и всички изпити по учебен план са положени успешно. Дипломната защита се провежда пред държавна изпитна комисия и се явява крайният изпит, който е основание за придобиване на ОКС "бакалавър".

 

Профил на специалноста: Обучението по специалност "Строителство на сгради и съоръжения" със специализация "Водоснабдяване и канализация" има за цел да подготви специалисти за нуждите на отрасъла "Водоснабдяване и канализация", който е един от приоритетите в Националната стратегия за развитие на водния сектор в страната, приета през 2012 г. Обучението надгражда фундаменталните инженерни дисциплини, изучавани в общообразователния модул през първите 5 семестъра, със задълбочени познания по специализирани дисциплини в областта на селищните и сградните водоснабдителни и канализационни системи, пречистване на природни и отпадъчни води и др. Студентите получават широкопрофилна базова подготовка по въпросите за питейно-битовото водоснабдяване и отвеждането на отпадъчните води на различни видове обекти, организацията, изпълнението и експлоатацията на системите и съоръженията, изграждащи водната инфраструктура, опазването на повърхностните и подземните водоизточници от замърсяване, методите за пречистване на водите, техническите решения за водовземане и контрол на водните ресурси,  които се явяват и основни критерии при интегрираното управление на водите. Учебният материал по специализираните дисциплини се базира на новите европейски нормативи и стандарти за проектиране, изграждане и експлоатация на системите и съоръженията в отрасъла. Заложените в учебния план практики и стажове, осъществяващи се в български и чуждестранни фирми, предприятия и лаборатории, са предпоставка за високо ниво на практическата подготовка на обучаващите се. Бакалавърската програма "Строителство на сгради и съоръжения" със специaлизация "Водоснабдяване и канализация" има национална акредитация. Дипломиралите се могат да получат проектантска правоспособност съгласно изискванията на Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране ( КАБ и КИИП).

 

Основни резултати от обучението: Завършилите специалност "Строителство на сгради и съоръжения" със специализация "Водоснабдяване и канализация" притежават знания и умения за:

 • правилен подбор на строителните материали с цел гарантиране на достатъчна проводимост, надеждност и дълготрайност на водоснабдителните и канализационни системи;
 • работа с най-новите компютърни програми в областта на проектирането на водоснабдителни и канализационни системи;
 • прилагане на актуалните строително-технически нормативи във всички етапи на строителството на водоснабдителни и канализационни системи;
 • проектиране на водоснабдителни и канализационни системи, отговарящи на изискванията на строителната нормативна база;
 • технология на изпълнение на сградни и селищни водоснабдителни и канализационни системи;
 • организацията и управлението на В и К строителството.

Придобитите знания и умения могат да се прилагат за решаване на проблеми във водоснабдяването, отвеждането и пречистването на отпадъчни води от сгради и съоръжения, както и за изразяване на професионални становища и заключения по проблеми в сферата на водоснабдяването и канализацията.

 

Структурна схема на курсовете на специалността с кредити*:

Шифър по ECTS

Учебна дисциплина

Хорариум

Хорариум

Кредити

1

 

2

3

4

6

1

MAT1004

Дескриптивна геометрия и техническо чертане

30

60

3

Дескриптивна геометрия и техн. чертане -курсова задача

30

60

3

2

MAT1014

Математически анализ - I част

60

120

6

3

MAT1008

Линейна алгебра и аналитична геометрия

45

90

4,5

4

CHE1028

Химия в строителството

30

60

3

5

INF1062

Информационни системи и технологии

30

60

3

6

 

Избираема дисциплина І

45

90

4,5

7

SPO1007

Спорт

30

60

3

CIE1041

Саниране на сгради и съоръжения

Общо за I семестър

300

600

30

1

MAT1025

Математически анализ - II част

45

90

4,5

2

GED1001

Геодезия

30

60

3

3

PHY1002

Теоретична механика - I част

30

60

3

Теоретична механика - I част - курсова задача

30

60

3

4

PHY1007

Строителна физика

40

80

4

5

INF1470

Информационни системи и технологии в строителството

30

60

3

6

 

Избираема дисциплина ІІ

45

90

4,5

7

 

Избираема дисциплина ІІІ

30

60

3

8

SPO1007

Спорт

20

40

2

ECO2007

Икономика на строителството

Общо за II семестър

300

600

30

Общо година

600

1200

60

1

PHY1003

Теоретична механика - II част

30

60

3

Теоретична механика - II част - курсова задача

30

60

3

2

MAS1008

Съпротивление на материалите - I част

45

90

4,5

Съпротивление на материалите - I част - курсова задача

30

60

3

3

GEO2003

Инженерна геодезия

30

60

3

Инженерна геодезия - практика

15

30

1,5

4

CIE1044

Сградостроителство и архитектура

30

60

3

Сградостроителство и архитектура - курсова задача

15

30

1,5

5

 

Факултативна дисциплина І

30

60

3

6

 

Избираема дисциплина ІV

30

60

3

7

SPO1007

Спорт

15

30

1,5

MAN1042

Управление на качеството

Общо за III семестър

300

600

30

1

CIE1019

Строителни материали

60

120

6

2

MAS1009

Съпротивление на материалите - II част

30

60

3

Съпротивление на материалите - II част - курсова задача

30

60

3

3

CIE1222

Химия на водата

45

90

4,5

4

 

Избираема дисциплина V

45

90

4,5

5

 

Избираема дисциплина VІ

45

90

4,5

6

 

Факултативна дисциплина ІІ

30

60

3

7

SPO1007

Спорт

15

30

1,5

CIE1175

Системи за оценка на устойчивото строителство

Общо за IV семестър

300

600

30

Общо I I година

600

1200

60

1

CIE1015

Строителна статика - I част

30

60

3

Строителна статика - I част - курсова задача

30

60

3

2

CIE1020

Строителни машини

30

60

3

Строителни машини - практика

15

30

1,5

3

CIE1224

Стоманобетон и стоманобетонни конструкции

45

90

4,5

Стоманобетон и стоманобетонни конструкции - курсов проект

30

60

3

4

CIE1027

Земна механика и фундиране - I част

30

60

3

Земна механика и фундиране - I част - курсов проект

15

30

1,5

5

 

Избираема дисциплина VІІ

30

60

3

Избираема дисциплина VІІ - курсов проект

15

30

1,5

6

 

Факултативна дисциплина ІІІ

30

60

3

Общо за V семестър

300

600

30

1

CIE1016

Строителна статика - II част

30

60

3

Строителна статика - II част - курсова задача

30

60

3

2

CIE1226

Хидравлика - I част

30

60

3

Хидравлика - I част - курсова задача

30

60

3

3

CIE1028

Земна механика и фундиране - II част

30

60

3

Земна механика и фундиране - II част - курсов проект

30

60

3

4

CIE1227

Инженерна хидрология

30

60

3

Инженерна хидрология - курсов проект

15

30

1,5

5

 

Избираема дисциплина VІІІ

30

60

3

Избираема дисциплина VІІІ - курсов проект

15

30

1,5

6

 

Факултативна дисциплина ІV

30

60

3

Общо за VI семестър

300

600

30

Общо II I година

600

1200

60

1

CIE1230

Хидравлика - II част

30

60

3

Хидравлика - II част - курсова задача

30

60

3

2

CIE1231

Водоснабдяване и канализация на сгради

45

90

4,5

Водоснабдяване и канализация на сгради - курсов проект

30

60

3

Водоснабдяване и канализация на сгради - практика

15

30

1,5

3

CIE1232

Стоманени и дървени конструкции

30

60

3

Стоманени и дървени конструкции - курсов проект

30

60

3

4

CIE1233

Водоснабдяване на населени места

30

60

3

Водоснабдяване на населени места - курсов проект

30

60

3

Водоснабдяване на населени места - практика

15

30

1,5

5

 

Факултативна дисциплина V

15

30

1,5

Общо за VII семестър

300

600

30

1

CIE1234

Канализация на населени места

30

60

3

Канализация на населени места - курсов проект

30

60

3

2

CIE1235

Пречистване на водите

30

60

3

Пречистване на водите - курсов проект

30

60

3

3

CIE1220

Технология и организация на ВиК строителство

30

60

3

Технология и организация на ВиК строителство - курсов проект

20

40

2

4

 

Избираема дисциплина ІХ

30

60

3

Общо за VIII семестър

200

400

20

Общо I V година

500

1000

50

Дипломна работа

 

300

10

Общо за целия курс на обучение

2300

4900

240

 

 

 

 

Избираеми дисциплини (избират се една от групата)

I.1

FLE1002

Чужд език - Английски език

90

180

9

I.2

FLG1001

Чужд език - Немски език

90

180

9

I.3

FLR1001

Чужд език - Руски език

90

180

9

I.4

FLS1001

Чужд език - Испански език

90

180

9

I.5

ARC1232

Автоматизирано проектиране

45

90

4,5

I.6

CIE1185

Автоматизация на инженерния труд

45

90

4,5

II.1

FLE1003

Чужд език - Английски език

90

180

9

II.2

FLG1001

Чужд език - Немски език

90

180

9

II.3

FLR1001

Чужд език - Руски език

90

180

9

II.4

FLS1001

Чужд език - Испански език

90

180

9

II.5

SEC1140

Охрана на труда и опазване на околната среда

45

90

4,5

II.6

SEC1212

Защита от природни бедствия, катастрофи и пожари

45

90

4,5

III.1

INF1491

Компютърни програми в проектирането

30

60

3

III.2

INF1492

Компютърно моделиране на строителни конструкции

30

60

3

IV.1

MAT1172

Избрани глави от математиката

30

60

3

IV.2

MAN1180

Мениджмънт и управление на инвестициите

30

60

3

V.1

CIE1204

Пожарна безопасност на сгради и съоръжения

45

90

4,5

V.2

ADM1192

Европейски програми за проектно финансиране

45

90

4,5

VI.1

CIE1205

Инженерна геология и хидрогеология

30

60

3

VI.2

CIE1223

Съвременни технологии във ВиК строителството

30

60

3

VII.1

CIE1005

Инженерни инсталации в сгради

30

60

3

Инженерни инсталации в сгради - курсов проект

15

30

1,5

VII.2

CIE1209

Инфраструктурни проекти

30

60

3

Инфраструктурни проекти - курсов проект

15

30

1,5

VIII.1

CIE1212

Управление на строителните отпадъци

30

60

3

Управление на строителните отпадъци – курсов проект

15

30

1,5

VIII.2

CIE1228

Пътно и ж.п. строителство

30

60

3

Пътно и ж.п. строителство - курсов проект

15

30

1,5

IX.1

 

Съвременни методи за проектиране на ВиК системи

30

60

3

IX.2

CIE1303

Управление на човешките ресурси

30

60

3

Факултативни дисциплини ( избира се една от групата)

I.1

INF1493

Приложна електротехника и електроника

30

60

3

I.2

CIE1196

Технология на довършителните работи

30

60

3

II.1

CIE1207

Правна и нормативна уредба в строителството

30

60

3

II.2

SEC1210

Теория на риска

30

60

3

III.1

CIE1210

Строителни изолации

30

60

3

III.2

MAN1466

Управление на персонала

30

60

3

IV.1

ARC2022

Енергоефективно строителство

30

60

3

IV.2

CIE1198

Пожарна безопасност и екология

30

60

3

V.1

INF1494

Компютърни системи в oрганизацията и управлението на строителството

15

30

1,5

V.2

CIE1188

Психология на кризисните и екстремални ситуации в строителството

15

30

1,5

 

 

* Във Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" един кредит съответства на 30 часа студентска натовареност, което включва 10 часа аудиторна заетост (лекции и семинарни занятия) и 20 часа извънаудиторна заетост.

 

 

Вид обучение: редовно/задочно

 

Правила за семестриалните изпити, оценяването и оценките: Учебният план на специалността включва дисциплини от различни научни области, с което се изпълнява изискването на интердисциплинарност и широкопрофилност на обучението. Това определя и разнородни изсисквания при крайносто оценяване на знанията на студентите. Подробно описание на методите и критериите за оценка по всяка една дисциплина, както и  възможността за информиране за мотивите на оценяване са дадени в съответната учебна програма.

и изисквания към обучаемите:

Факултативни или задължителни прозорци за мобилност: На студентите се предоставя възможност за участие в програмите за студентска мобилност на ВСУ "Черноризец Храбър".

 

Стаж: В учебния план по някои от специалните дисциплини са предвидени практики, които се провеждат вбългарски и чуждестранни фирми, предприятия и лаборатории, работещи в областта на противопожрното проектиране и екплоатация.

 

Обучение в работна среда: В учебния план на бакалавърската програма по всички специални дисциплини е предвидено разработване на курсови проекти и задачи. Темите на курсовите проекти, както и на дипломната работа са заимствани от реалната проблематика в областта на водоснабдяването и канализацията.

 

Професионални профили на завършилите: завършилите обучението могат да се реализират в държавния и в частния сектор като ръководни и изпълнителски кадри в проектантски бюра, строително-монтажни и надзорни фирми, строителни лаборатории; специалисти в експлоатационните ВиК дружества; служители и експерти в инвеститорски, контролни и надзорни служби; специалисти в министерства и в техни поделения; експерти в общински администрации; преподаватели в професионални гимназии и др.

 

Възможности за продължаване на обучението:

Всеки успешно завършил обучение в ОКС "бакалавър" по програмата "Строителство на сгради и съоръжения" със специализация "Водоснабдяване и канализация"  притежава необходимите знания и способности за продължаване на обучението си в по-високата степен на квалификация – ОКС "магистър" по специалности:

 • "Строителни конструкции";
 • "Пътно строителство";
 • "Водоснабдяване и канализация" с два профила: "Водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения" и "Пречистване на води"
 • "Строителен инженеринг"
 • "Противопожарна техника и автоматика"

След придобиване на ОКС "магистър" има условия за получаване на образователна и научна степен "доктор" след обучение по акредитираните докторски програми:

 • "Строителни конструкции";
 • "Строителни материали, изделия и технология на производството им";
 • "Техника на безопасността на труда и противопожарна техника".

 

Програмен директор:

Ръководител катедра "Строителство на сгради и съоръжения"

доц. д-р инж. Милена Кичекова

Секретар: Радостина Стефанова

Тел.: 052-359-621/589

E-mail: sss@vfu.bg