В период от 3 месеца (от 1.08.2018), тече процес на технологична имплементация на новия сайт. Старата версия е достъпна на адрес: old.vfu.bg
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

Строителство на сгради и съоръжения със специализация "Пътно строителство" Международни отношения и право

АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ

 

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения със специализация "Пътно строителство"

Международни отношения и право

Присъждана професионална квалификация: строителен инженер по пътно строителство

Международни

Ниво на квалификацията: ОКС "бакалавър"

образователно-квалификационна степен

Продължителност на програмата: 4 години (8 семестъра)

 

Брой кредити: 240

 

Поле на изучаване (ISCED-F): 0732: Building and civil engineering (06.4 - 582)

 

Конкретни изисквания за прием: Диплом за завършено средно или друго висше образование в български или чуждестранни учебни заведения. Приемът е след полагане на кандидатстудентски изпит.

  Завършено средно образование и успешно положени

Конкретен ред за признаване на предходно учене: информация се получава от ECTS координатора на катедра ""Строителство на Сгради и Съоръжения" - доц. д-р инж. Росица Петкова-Слипец, тел: +359 52 359 589/ 588, e-mail: sss@vfu.bg;

• процедурата по признаване на кредити се базира на представени документи:

   - диплом или академична справка от предходно обучение;

   - международни дипломи и сертификати за владеене на чужд език (английски език - Cambridge FCE, TOEFL; немски език - Zertifikat Deutsch, Sprahdiplom (DSD), Zweite Stufe; руски език – ТРКИ; френски език - DELF; испански език - DELE);

   - международни дипломи и сертификати за компютърни умения, съответстващи на ECDL (The European Computer Driving Licence).

• присъждането на кредити е съобразно учебния план на специалността и въз основа на представените дипломи и сертификати.

 

Изисквания и правила за квалификация: За да се придобие ОКС "бакалавър" са необходими 240 кредита, от които 180.5 кредита от задължителни дисциплини, 36 кредита от избираеми дисциплини, 13.5 кредита от факултативни дисциплини и 10 кредита от защита на дипломна работа. Изискване за придобиване на професионална квалификация е разработването и защитата на дипломна работа, която представлява цялостен синтез на придобитите знания и пригодността за практическа работа на бъдещия инженер. Голяма част от разработките след това биват изпълнени на практика. До разработване на дипломна работа се допускат само студентите, които са завършили семестриално своето обучение и всички изпити по учебен план са положени успешно. Дипломната защита се провежда пред държавна изпитна комисия и се явява крайният изпит, който е основание за придобиване на ОКС "бакалавър".

 

Профил на специалността: Обучението по специалност "Строителство на сгради и съоръжения" със специализация "Пътно строителство" има за цел да подготви специалисти за нуждите на сектора "Пътно строителство", който е един от приоритетите в Националната стратегия за развитие на транспортната система на страната до 2020 г. Обучението надгражда фундаменталните инженерни дисциплини, изучавани в общообразователния модул през първите 5 семестъра, със задълбочени познания по специализирани дисциплини в областта на проектирането, строителството и експлоатацията на пътища, транспортни възли и железници. Студентите получават широкопрофилна базова подготовка по въпросите, свързани с осъществяването на транспортните връзки в населените места и извън тях, организацията, изпълнението и експлоатацията на системите и съоръженията, изграждащи пътната инфраструктура, въздействието им върху околната среда и човека, които се явяват основни при интегрираното развитие и управление на пътния сектор.

Учебният материал по специализираните дисциплини се базира на новите европейски нормативи и стандарти за проектиране, изграждане и експлоатация на системите и съоръженията на пътната инфраструктура. Бакалавърската програма "Пътно строителство" има национална акредитация. Дипломиралите се могат да получат проектантска правоспособност съгласно изискванията на Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране ( КАБ и КИИП).

 

Основни резултати от обучението:Завършилите специалност "Строителство на сгради и съоръжения" със специализация "Пътно строителство" притежават знания и умения за:

 • работа с най-новите компютърни програми в областта на проектирането
 • прилагане на актуалните строително-технически нормативи във всички етапи на пътното строителство;
 • проектиране на пътно-транспортни системи в населени места и извън тях, отговарящи на изискванията на строителната нормативна база;
 • технология на изпълнение на различни видове пътно-транспортни системи;
 • организация и управление на пътното строителство.

Придобитите знания и умения могат да се прилагат за решаване на проблеми при проектирането, изграждането и експлоатацията на пътно-транспортни системи;

 

Структурна схема на курсовете на специалността с кредити*:

Шифър по ECTS

Учебна дисциплина

Аудиторна заетост

Извънаудиторна заетост

Кредити

1

 

2

3

4

6

1

MAT1004

Дескриптивна геометрия и техническо чертане

30

60

3

Дескриптивна геометрия и техн. чертане –курсова задача

30

60

3

2

MAT1014

Математически анализ - I част

60

120

6

3

MAT1008

Линейна алгебра и аналитична геометрия

45

90

4,5

4

CHE1028

Химия в строителството

30

60

3

5

INF1062

Информационни системи и технологии

30

60

3

6

 

Избираема дисциплина І

45

90

4,5

7

SPO1007

Спорт

30

60

3

 MAN1465

Транспортни системи

Общо за I семестър

300

600

30

1

MAT1025

Математически анализ - II част

45

90

4,5

2

GED1001

Геодезия

30

60

3

3

PHY1002

Теоретична механика - I част

30

60

3

Теоретична механика - I част – курсова задача

30

60

3

4

PHY1007

Строителна физика

40

80

4

5

INF1470

Информационни системи и технологии в строителството

30

60

3

6

 

Избираема дисциплина ІІ

45

90

4,5

7

 

Избираема дисциплина ІІІ

30

60

3

8

SPO1007

Спорт

20

40

2

ECO2007

Икономика на строителството

Общо за II семестър

300

600

30

Общо за I година

600

1200

60

1

PHY1003

Теоретична механика - II част

30

60

3

Теоретична механика - II част - курсова задача

30

60

3

2

MAS1008

Съпротивление на материалите - I част

45

90

4,5

Съпротивление на материалите – I част - курсова задача

30

60

3

3

GEO2003

Инженерна геодезия

30

60

3

Инженерна геодезия - практика

15

30

1,5

4

CIE1044

Сградостроителство и архитектура

30

60

3

Сградостроителство и архитектура - курсова задача

15

30

1,5

5

 

Факултативна дисциплина І

30

60

3

6

 

Избираема дисциплина ІV

30

60

3

7

SPO1007

Спорт

15

30

1,5

MAN1042

Управление на качеството

Общо за III семестър

300

600

30

1

CIE1019

Строителни материали

60

120

6

2

MAS1009

Съпротивление на материалите - II част

30

60

3

Съпротивление на материалите - II част - курсова задача

30

60

3

3

CIE1061

Хидравлика и ВиК

30

60

3

Хидравлика и ВиК - практика

15

30

1,5

4

 

Избираема дисциплина V

45

90

4,5

5

 

Избираема дисциплина VІ

45

90

4,5

6

 

Факултативна дисциплина ІІ

30

60

3

7

SPO1007

Спорт

15

30

1,5

CIE1175

Системи за оценка на устойчивото строителство

Общо за IV семестър

300

600

30

Общо за II година

600

1200

60

1

CIE1015

Строителна статика - I част

30

60

3

Строителна статика - I част - курсова задача

30

60

3

2

CIE1020

Строителни машини

30

60

3

Строителни машини - практика

15

30

1,5

3

 CIE1208

Стоманобетон

45

90

4,5

Стоманобетон - к.проект

30

60

3

4

CIE1027

Земна механика и фундиране - I част

30

60

3

Земна механика и фундиране - I част – курсов проект

15

30

1,5

5

 

Избираема дисциплина VІІ

30

60

3

Избираема дисциплина VІІ – курсов проект

15

30

1,5

6

 

Факултативна дисциплина ІІІ

30

60

3

Общо за V семестър

300

600

30

1

CIE1016

Строителна статика - II част

30

60

3

Строителна статика - II част - курсова задача

30

60

3

2

CIE1025

Дървени и пластмасови конструкции

30

60

3

Дървени и пластмасови конструкции – курсов проект

15

30

1,5

3

CIE1028

Земна механика и фундиране - II част

30

60

3

Земна механика и фундиране - II част  - курсов проект

30

60

3

4

CIE1211 

Градско движение и улици

30

60

3

Градско движение и улици – курсов проект

30

60

3

5

 

Избираема дисциплина VІІІ

30

60

3

Избираема дисциплина VІІІ – курсов проект

15

30

1,5

6

 

Факултативна дисциплина ІV

30

60

3

Общо за VI семестър

300

600

30

Общо за III година

600

1200

60

1

CIE1199 

Стоманени конструкции

45

90

4,5

Стоманени конструкции – курсов проект

15

30

1,5

2

CIE1215 

Технология и организация на пътното строителството

30

60

3

Технология и организация на пътното строителството – курсов проект

15

30

1,5

Технология и организация на пътното строителството - практика

15

30

1,5

3

CIE1216

Стоманобетонни конструкции

30

60

3

Стоманобетонни конструкции – курсов проект

30

60

3

4

CIE1217 

Проектиране на пътища

30

60

3

Проектиране на пътища - курсов проект

30

60

3

Проектиране на пътища - практика

15

30

1,5

5

 

Избираема дисциплина ІХ

30

60

3

6

 

Факултативна дисциплина V

15

30

1,5

Общо за VII семестър

300

600

30

1

CIE1014

Стоманобетонни мостове

30

60

3

Стоманобетонни мостове - курсов проект

15

30

1,5

2

CIE1219

Проектиране и строителство на жп линии

30

60

3

Проектиране и строителство на жп линии - курсов проект

15

30

1,5

3

 

Строителство на пътища

30

60

3

Строителство на пътища - курсов проект

20

40

2

4

 CIE1221

Експлоатация на пътища

30

60

3

Експлоатация на пътища – курсова задача

15

30

1,5

Експлоатация на пътища - практика

15

30

1,5

Общо за VIII семестър

200

400

20

Общо за IV година

500

1000

50

Дипломна работа

 

300

10

Общо за целия курс на обучение:

2300

4900

240

Избираеми дисциплини ( избират се една от групата)

I.1

FLE1002

Чужд език - Английски език

90

180

9

I.2

FLG1001

Чужд език - Немски език

90

180

9

I.3

FLR1001

Чужд език - Руски език

90

180

9

I.4

FLS1001

Чужд език - Испански език

90

180

9

I.5

ARC1232

Автоматизирано проектиране

45

90

4,5

I.6

CIE1185

Автоматизация на инженерния труд

45

90

4,5

II.1

FLE1003

Чужд език - Английски език

90

180

9

II.2

FLG1001

Чужд език - Немски език

90

180

9

II.3

FLR1001

Чужд език - Руски език

90

180

9

II.4

FLS1001

Чужд език - Испански език

90

180

9

II.5

SEC1140

Охрана на труда и опазване на околната среда

45

90

4,5

II.6

SEC1212

Защита от природни бедствия, катастрофи и пожари

45

90

4,5

III.1

INF1491

Компютърни програми в проектирането

30

60

3

III.2

INF1492

Компютърно моделиране на строителни конструкции

30

60

3

IV.1

МАТ1171

Математическа теория на транспортните потоци

30

60

3

IV.2

MAN1180

Мениджмънт и управление на инвестициите

30

60

3

 V.1

CIE1204

Пожарна безопасност на сгради и съоръжения

45

90

4,5

 V.2

ADM1192

Европейски програми за проектно финансиране

45

90

4,5

 VI.1

CIE1205

Инженерна геология и хидрогеология

30

60

3

 VI.2

CIE1206

Съвременни технологии в пътното строителство

30

60

3

VII.1

MAN1465

Транспортни системи

30

60

3

Транспортни системи – курсова задача

15

30

1,5

VII.2

CIE1209

Инфраструктурни проекти

30

60

3

Инфраструктурни проекти - курсова задача

15

30

1,5

VIII.1

CIE1212

Управление на строителните отпадъци

30

60

3

Управление на строителните отпадъци – курсов проект

15

30

1,5

VIII.2

CIE1213

Обследване и изпитване на транспортни съоръжения

30

60

3

Обследване и изпитване на транспортни съоръжения - курсов проект

15

30

1,5

IX.1

CIE1218

Съвременни методи за проектиране в пътното строителство

30

60

3

IX.2

CIE1303

Управление на човешките ресурси

30

60

3

Факултативни дисциплини (избира се една от групата)

I.1

INF1493

Приложна електротехника и електроника

30

60

3

I.2

CIE1196

Технология на довършителните работи

30

60

3

II.1

CIE1207

Правна и нормативна уредба в строителството

30

60

3

II.2

SEC1210

Теория на риска

30

60

3

III.1

CIE1210

Строителни изолации

30

60

3

III.2

MAN1466

Управление на персонала

30

60

3

IV.1

CIE1214

Организация и безопасност на пътното движение

30

60

3

IV.2

CIE1198

Пожарна безопасност и екология

30

60

3

V.1

INF1494

Компютърни системи в oрганизацията и управлението на строителството

15

30

1,5

V.2

CIE1188

Психология на кризисните и екстремални ситуации в строителството

15

30

1,5

* Във Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" един кредит съответства на 30 часа студентска натовареност, което включва 10 часа аудиторна заетост (лекции и семинарни занятия) и 20 часа извънаудиторна заетост.

 

 

Вид обучение: редовно/задочно

Правила за семестриалните изпити, оценяването и оценките: Учебният план на специалността включва дисциплини от различни научни области, с което се изпълнява изискването на интердисциплинарност и широкопрофилност на обучението. Това определя и разнородни изсисквания при крайносто оценяване на знанията на студентите. Подробно описание на методите и критериите за оценка по всяка една дисциплина, както и  възможността за информиране за мотивите на оценяване са дадени в съответната учебна програма.

Общи изисквания към обучаемите:

Факултативни или задължителни прозорци за мобилност: На студентите се предоставя възможност за участие в програмите за студентска мобилност на ВСУ "Черноризец Храбър".

 

Стаж: В учебния план по някои от специалните дисциплини са предвидени практики, които се провеждат вбългарски и чуждестранни фирми, предприятия и лаборатории, работещи в областта на проектирането, строителството и експлоатацията на пътища и пътни съоръжения.

 

Обучение в работна среда: В учебния план на бакалавърската програма "Строителство на сгради и съоръжения" със специализация "Пътно строителство" по всички специални дисциплини е предвидено разработване на курсови проекти и задачи. Темите на курсовите проекти, както и на дипломната работа са заимствани от реалната строителната дейност.

 

Професионални профили на завършилите: Завършилите обучението могат да се реализират в държавния и в частния сектор като проектанти, инвеститори и ръководни кадри в областта на пътното строителство, изграждането на градските комуникации и съоръжения и други подобни; като служители и експертни лица в инвеститорски, контролни и надзорни служби; като преподаватели в средни и висши училища, научни сътрудници в изследователски институти и др.

 

Възможности за продължаване на обучението:

Всеки успешно завършил обучение в ОКС "бакалавър" по програмата "Строителство на сгради и съоръжения" със специализация "Пътно строителство" притежава необходимите способности за продължаване на обучението си в по-високата степен на квалификация – ОКС "магистър" по специалности:

 • "Строителни конструкции";
 • "Пътно строителство";
 • "Водоснабдяване и канализация" с два профила: "Водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения" и "Пречистване на води"
 • "Строителен инженеринг"
 • Противопожарна техника и автоматика

След придобиване на ОКС "магистър" има условия за получаване на образователна и научна степен "доктор" след обучение по докторски програми:

 • "Строителни конструкции";
 • "Строителни материали, изделия и технология на производството им";
 • "Техника на безопасността на труда и противопожарна техника".

 

Програмен директор:

Ръководител катедра "Строителство на сгради и съоръжения"

доц. д-р инж. Милена Кичекова

Секретар: Радостина Стефанова

Тел.: 052-359-621/589

E-mail: sss@vfu.bg