гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

КОМЕРСИАЛИЗАЦИЯ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ

ФАКУЛТЕТ “МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И АДМИНИСТРАЦИЯ
КАТЕДРА “ИНФОРМАТИКА И ИКОНОМИКА
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 3.8 “ИКОНОМИКА”

 

Специалност :КОМЕРСИАЛИЗАЦИЯ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ

 

Присъждана професионална квалификация: Магистър по икономика

 

Ниво на квалификацията: образователно-квалификационна степен "магистър"

 

Продължителност на програмата:

  • 2 семестъра / 1година - за бакалаври и магистри  от професионалното направление „Икономика”
  • 3 семестъра / 1,5години – за бакалаври и магистри  от други   професионални направления.

Брой кредити:

  • 60 кредита (за обучение в 2 семестъра);
  • 90 кредита (за обучение в 3 семестъра).

 

Поле на изучаване (ISCED-F): 0311: Economics (14.3 - 314)

 

Конкретни изисквания за прием: завършено висше образование – ОКС „бакалавър” или „магистър”.
Желаещите да се обучават в специалността се явяват на интервю.
Кандидати, завършили бакалавърска програма в други професионални направления се обучават допълнително и предварително в приравнителен семестър

 

Конкретен ред за признаване на предходно учене
Катедра "Информатика и икономика" дава първоначална информация и насоки за възможностите за признаване и присъждане на кредити от предходно обучение след изпратен мейл/заявка от кандидата. Студентите могат да използват предходно обучение от различни университети в ЕС, прилагащи ECTS кредитната система. Признаването на кредити е допустимо и след завършване на СЕРТИФИКАЦИОННА ПРОГРАМА на ВСУ, курсове или получаване на индустриални или професионални сертификати (след разглеждане и одобрение от катедрата).

 

Изисквания и правила за квалификация*: За придобиване на квалификацията за бакалаври и магистри  от професионалното направление  са необходими  60 кредита, от тях  30 кредита от задължителни дисциплини, 9 кредита от избираеми дисциплини, 6 кредита от факултативни дисциплини и 15 кредита за защита на дипломна работа  
Общият брой кредити, събрани от студента през 2-та семестъра трябва да бъде 45 кредита, а заедно със защитата на дипломна работа се осигуряват необходимите 60  кредита за ОКС “Магистър ”, според изискванията на ЗВО. 
За придобиване на квалификацията за бакалаври и магистри  от други  професионални направления са необходими 90 кредита, от тях 30 кредита от  задължителни приравните дисциплини, 30 кредита от задължителни дисциплини, 9 кредита от избираеми дисциплини, 6 кредита от факултативни дисциплини и 15 кредита за защита на дипломна работа. 
Общият брой кредити, събрани от студента през 3-те семестри трябва да бъде 75 кредити, а заедно със защитата на дипломна работа се осигуряват необходимите 90 кредити за ОКС “Магистър ”, според изискванията на ЗВО.
Завършилите специалност “КОМЕРСИАЛИЗАЦИЯ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ” се дипломират чрез разработване и защита на дипломна работа (магистърска теза).

 

Профил на специалността:   
Обучението на студентите в магистърската програма „Комерсиализация на интелектуалната собственост” се провежда в партньорство с Руския икономически университет "Г. В. Плеханов" - Москва. Обучението се провежда на руски език и е в съответствие с европейската система за натрупване и трансфер на кредити (ECTS), която дава възможност за мобилност на студенти и преподаватели, осъществяване на практики и стажове (вкл. в институциите на ЕС и чуждестранни компании), участие в майсторски класове, конференции, семинари, кръгли маси и др.
Прилагат се разнообразие от методи и подходи в обучението, които включват мултимедийно представяне на лекционния материал, онлайн подкрепящо съдържание, дискусии, работа в екипи, ролеви игри, решаване на казуси, съвместно преподаване с експерти от практиката и др.

 

Основни резултати от обучението:

  • По време на обучението в задължителните дисциплини студентите придобиват знания и умения в областта на икономиката, правото и управлението на интелектуалната собственост. Студентите придобиват практически умения за разработване, ползване и прилагане на съвременните знания за комерсиализация на интелектуалната собственост.

Предлаганите дисциплини на студентите са в синхрон с набелязания фокус за комерсиализация на интелектуалната собственост. Подготвят се кадри за управление в икономиката, право на интелектуалната собственост, управленско консултиране, патентно-информационни изследвания.
Процесът на обучение в магистърската програма „Комерсиализация на интелектуалната собственост“ е основан на доверителен постоянен контакт между обучаеми и обучители така, че обучените магистри да са  придобили необходимите им умения и компетентности за  прилагане на знанията им в областта на комерсиализация на интелектуалната собственост.
Обучението е съпроводено с възможности за допълване на професионалните умения чрез участие в семинари и майсторски класове за нови технологии провеждани от доказани експерти от практиката.

 

Структурна схема на курсовете на специалността с кредити*:

 

Шифър по ECTS

Учебна дисциплина

Аудиторна заетост

Извън аудиторна заетост

Кредити

 

 

Задължителни дисциплини

 

 

 

1

LAW3341

Право на интелектуалната собственост

30/15

90

4,5

2

LAW3360

Международно право на интелектуалната собственост

15/15

60

3

3

ECO3234

Икономика на интелектуалната собственост

30/15

90

4,5

4

ECO3237

Комерсиализация на интелектуалната собственост

15/15

60

3

5

MAN3479

Методология и методи на изследванията в мениджмънта

30/15

90

4,5

6

MAN3155

Управление на промените

15/15

60

3

7

MAN3480

Управление на интелектуалната собственост

15/15

60

3

8

FLE3001

Делово и професионално общуване на чужд език

15/30

90

4,5

 Общо  задължителни дисциплини

300

600

30

 

 

Избираеми дисциплини

 

 

 

1

ECO3210

Глобални проблеми на съвременността

   30

         60

3

2

ECO3235

Закономерности и особености в развитието на пазара на  интелектуална собственост

15/15

60

3

3

LAW3361

Патентно-информационни изследвания

0/30

60

3

4

ECO3236

Експертиза на обектите на интелектуалната собственост

15/15

60

3

5

 ECO3238

Оценка на стойността на интелектуалната собственост

15/15

60

3

 ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ (избират се три дисциплини)

90

180

 9

 

 

Факултативни дисциплини

 

 

 

1

INF3492

Интелектуална собственост в интернет

15/15

60

3

2

SEC3201

Сигурност на фирмената информация

15/15

60

3

3

ECO3239

Служебни резултати от интелектуалната дейност

15/15

60

3

4

FIN3340

Одит на системите за управление на интелектуална собственост

15/15

60

3

5

 

Майсторски клас

15/15

60

3

 Общо ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ (избират се две дисциплини)

60

120

6

 

 

Защита на дипломна работа

 

450

15

Общо за целия курс на обучение:

450

1350

60

 

 

 

 

ПРИРАВНИТЕЛНИ УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ (за бакалаври, незавършили специалност от професионалното направление)

 

 

 

1

ECO1226

Икономика

30/15

90

4,5

2

ECO1227

Международни икономически отношения

30/15

90

4,5

3

MAR1004

Маркетинг

30/15

90

4,5

4

ACC1134

Счетоводство

30/15

90

4,5

5

LAW1053

Основи на правото

30/15

90

4,5

6

INF1496

Дигитална компетентност

15/15

60

3

7

FIN 1036

Финанси

30/15

90

4,5

Общо приравнителни дисциплини:

300

600

30


Общо за целия курс на обучение за бакалаври, незавършили специалност от професионалното направление:

750

1950

90

 

 

* Във Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" един кредит съответства на 30 часа студентска натовареност, което включва 10 часа аудиторна заетост (лекции и семинарни занятия) и 20 часа извънаудиторна заетост.

 

Вид обучение: задочно

 

Правила за семестриалните изпити, оценяването и оценките:

Оценяването на семестриалните изпити се извършва на основата на писмени изпити (тестове, задачи, проекти), провеждани в аудитория или онлайн среда и покриващ целия учебен материал. При стартиране на обучението във всяка отделна дисциплина се предоставят и разясняват критериите за оценка. В крайната семестриална оценка се отчитат и резултатите от текущо оценяване през семестъра и активното участие на студентите в него. Курсовите работи и курсовите задачи могат да бъдат представени и оценени и преди изпита. Студентът има право да заяви желание за повишаване на оценката си чрез Фронт-офиса

 

Факултативни или задължителни прозорци за мобилност: 
Студентите могат да участват в мобилност по програма Еразъм, което им дава възможност за опознаване на европейския бизнес и успешна реализация в междукултурна среда. Имат възможност за включване в допълнителни стажове и практики, ежегодно организирани в:

  • Германия – провинции Северен Рейн-Вестфалия и Баден-Вюртемберг в бизнес организации, търговско-индустриални камари, общински и областни администрации;
  • Руска Федерация: Москва, Санкт-Петербург;
  • Брюксел – в европейските институции и др.

 

Практики и стажове:
Магистърската програма  „Комерсиализация на интелектуалната собственост“  дава много добри възможности за практики и стажове в лабораториите на катедрата и в реална работна среда на партньорски фирми, в това число руските и българските центрове за комерсиализация на интелектуалната собственост на РНИИИС. Осигурени са и възможности за стажове в страната и чужбина, академии и летни  училища по актуални теми в професионално направление „Икономика“. Университетът и катедрата осигуряват ползотворни контакти на студентите с експерти от практиката. Успешно преминалите през различните форми на обучение получават припознаване на кредити по дадени дисциплини от учебния план и сертификати, а  това несъмнено рефлектира при формирането на професионалните им компетентности и в  професионалното  СV   на обучаемите.
По време на обучението си студентите трябва да проведат производствена и научно-изследователска практика.
Обучаемите могат да се възползват и от възможностите на европейската образователна програма „Еразъм“, която осигурява мобилност, обучение и практика в областта.

 

Възможности за продължаване на обучението
 Магистърската програма  „Комерсиализация на интелектуалната собственост“ дава възможности за продължаване на обучението на успешно завършилите в други магистърски програми или специализации в същото или в други професионални направления и/или докторски програми за придобиване на научна и образователна степен "доктор".

 

Ръководител на магистърската програма:
доц. д-р Магдалена Иванова
email:  magdalena_ivanova@hotmail.com

 

Ръководител катедра „Информатика и икономика“:
доц. д-р Галина Момчева
ВСУ „Черноризец Храбър”, кабинет Д-9
телефон – 052/ 359-573; 0888 793 785
email: galina.momcheva@vfu.bg
gmomcheva@gmail.com

 

Секретар на катедра "Информатика и икономика":
инж. Павлета Кръстева
ВСУ „Черноризец Храбър”, кабинет Д-8
телефон – 052/359 -572; 0878 417 494
e-mail: pavleta.krasteva@vfu.bg 
pavleta.krasteva@gmail.com

 

Еразъм координатор:
доц. д-р Ива Монева
ВСУ „Черноризец Храбър”, кабинет А-215
e-mail: ivamoneva@abv.bg

 

ECTS координатор:
доц. д-р Младен Тонев
ВСУ „Черноризец Храбър”, кабинет А-213
e-mail: mladen_tonev@abv.bg