гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

Маркетинг и връзки с обществеността в образованието, науката и културата

Факултет: Международна икономика и администрация
Катедра: Информатика и икономика
Професионално направление: Икономика

 

Специалност: Международен маркетинг


Магистърска програма: Маркетинг и връзки с обществеността в образованието, науката и културата

 

Присъждана професионална квалификация: магистър по икономика – маркетинг комуникации

 

Ниво на квалификацията: образователно - квалификационна степен “магистър”

 

Продължителност на програмата
1 година (2 семестъра) – за завършилите специалност от професионално направление „Икономика” – бакалавър;
1,5 години (3 семестъра) – за завършилите специалност от друго професионално направление – бакалавър или магистър.

 

Брой кредити: 
60 кредита – за завършилите специалност от професионално направление „Икономика”– бакалавър или магистър;
90 кредита – за завършилите специалност от друго професионално направление.

 

Поле на изучаване (ISCED-F): 0414 Маркетинг и реклама.

 

Конкретни изисквания за прием: висше образование със среден успех от дипломата за висше образование най-малко „добър”; конкурсен изпит – събеседване.

 

Конкретен ред за признаване на предходно учене: 
• формално: признаване на кредити на база диплома от бакалавърска степен.
• неформално: сертификати за езикова и компютърна грамотност и други ключови компетентности, в съответствие с учебния план на специалността;
• неофициално: чрез полагане на сертификационен изпит по език, компютърни науки или друг вид компетентност пред комисия от ВСУ;
Процедури по неформално и неофициално признаване на предходни спрямо обучението компетентности: 
1. Признаване на кредити на база представени документи:
- академична справка или диплома от предишно обучение;
- международни дипломи и сертификати по чужд език (английски Cambridge FCE, TOEFEL; немски - Zertifikat Deutsch, Sprahdiplom, Zweite Stufe; руски – ТРКИ; френски - DELF; испански - DELE);
- международни дипломи и сертификати за компютърни умения отговарящи на ECDL (The European Computer Driving Licence).
2. Възможно е и сертифициране на знания и умения чрез полагане на изпити по:
- чужд език от Департамент чуждоезиково обучение; 
- компютърни умения от катедра "Информатика и икономика".

 

Изисквания и правила за квалификация
За придобиване на квалификацията са необходими 90 кредита – за завършилите специалност от друго професионално направление (60 кредита – за завършилите специалност от професионално направление „Икономика” – бакалавър); от тях 30 кредита от приравнителни дисциплини за завършилите друго професионално направление; 27 кредита от задължителни дисциплини; 9 кредита от избираеми дисциплини; 6 кредита от факултативни дисциплини; 3 кредита от учебна практика и 15 за държавен изпит.

 

Профил на специалността:
Магистърската програма “Маркетинг и връзки с обществеността в образованието, науката и културата” е предназначена за подготовка на специалисти по маркетинг и връзки с обществеността в сферата на образователни и културни институти и формации, както и за научни институти.
През последните години социалната технология “Връзки с обществеността” навлезе категорично във всички области на българското общество. В сферите на образованието и културата функционират стотици институции и формации, чиито специалисти, които са назначени на основен щат, не умеят да се възползват от възможностите на технологията връзки с обществеността. 
Силната конкурентна среда, както и променящите се обективни обстоятелства, налагат нуждата от добре подготвени специалисти по маркетинг и връзки с обществеността. Тази потребност вече е осъзната и се търсят възможности за повишаване на квалификацията.
Научните институти и други формации изпитват аналогична потребност. Те осъзнават потребността да бъдат по-отворени към обществото, а техните постижения, както и авторитета на най-изявените специалисти, да добиват популярност и признание в страната и в чужбина.
В програмата могат да се обучават и журналисти, които разработват медийна продукция за развитието и постиженията в духовната сфера.

 

Основни резултати от обучението:
Магистърската програма “Маркетинг и връзки с обществеността в образованието, науката и културата” предлага комплекс от икономически, правни и управленски знания и умения. Магистрантите ще обогатят своята професионална култура и ще разширят възможностите си за активно публично поведение, както в типични, така и в специални ситуации. Затова в програмата могат да участват бакалаври и магистри с различни специалности. Позитивен факт за успеха на програмата е обстоятелството, че до сега не са открити аналогични магистратури в други български университети. За преподаватели са поканени изявени експерти от практиката. В обучението са включени дискусионен цикъл с участие на експерти и лидери на национално и международно равнище, както и стаж в институции в страната и чужбина.

 

Структурна схема на курсовете на специалността с кредити*:

 

Шифър по ECTS

Учебна дисциплина

Аудиторна заетост

Извънаудитор-на заетост

Кредити

1

ECO 3150

Глобални проблеми на съвременността

30

60

3

2

SOC 3020

Социални взаимодействия и работа

в екип

30

60

3

3

MAR 3145

Държавно управление и администрация в образованието, науката и културата

30

60

3

4

MAR 3125

Връзки с обществеността и реклама в образованието, науката и културата

30

60

3

5

MAR 3147

Имиджът на образователни, научни и културни институции

30

60

3

6

MAN 3257

Мениджмънт на образователни, научни и културни институции

30

60

3

7

MAR 3149

Маркетингови проучвания в образованието, науката и културата

30

60

3

8

MAR 3140

Комуникативна култура

30

60

3

9

 

Избираема 1 от I модул

30

60

3

10

 

Избираема 2 от I модул

30

60

3

Общо за I семестър

300

600

30

1

MAR 3127

Брандингът на образователни и културни институции в интегрираните маркетингови комуникации

30

60

3

2

 

Избираема 1 от II модул

15

30

1,5

3

 

Избираема 2 от II модул

15

30

1,5

4

 

Факултативна 1

30

60

3

5

 

Факултативна 2

30

60

3

   

Модул практическо обучение и дипломиране

6

 

Учебен стаж

 

90

3

7

 

Подготовка и защита на магистърска теза

 

450

15

Общо за II семестър

120

780

30

Общо за целия курс на обучение:

420

1380

60

 

 

Приравнителни дисциплини за бакалаври от други професионални направления

1

MAN 2040

Предприемаческа дейност

60

120

6

2

MAN 2035

Управление на човешките ресурси

60

120

6

3

ECO 1047

Микро и макроикономика

60

120

6

4

MAR 2025

Международен маркетинг

60

120

6

5

MAN 1010

Рекламна комуникация

60

120

6

Общо за приравнителен семестър

300

600

30

ОБЩО ЗА ЦЕЛИЯ КУРС НА ОБУЧЕНИЕ ЗА БАКАЛАВРИ ОТ ДРУГИ ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

720

1980

90

   

 

I. МОДУЛ ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ (избират се 2 от 4 )

1

PCI 3039

Медии и конфликти

30

60

3

2

MAN 3253

Социален мениджмънт и национални традиции

30

60

3

3

MAN 3225

Лидерство и бизнес комуникация

30

60

3

4

LAW 3254

Правни норми в науката и културата

30

60

3

   

II. МОДУЛ ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ (избират се 2 от 6)

1

MAR 3155

Медийно митологизиране на реалности

15

30

1,5

2

MAR 3151

Управление на културни процеси - възможности и рискове

15

30

1,5

3

MAR 3137

Световни стандарти в образованието, науката и културата

15

30

1,5

4

MAR 3153

Имиджът на българското образование и адаптиране към различни реалности

15

30

1,5

5

MAR 3135

Популяризиране на международно равнище постиженията на българското образование, наука и култура

15

30

1,5

6

MAR 3157

Научно и културно събитие и изграждане на обществена подкрепа чрез медиите

15

30

1,5

   

Факултативни дисциплини (избират се 2 от 5)

1

MAR 3131

Дигитален маркетинг и онлайн комуникация

30

60

3

2

MAR 3159

Креативна комуникация и бизнес в образователни и културни институции

30

60

3

3

MAR 3133

Европейски, културни и образователни политики

30

60

3

4

MAN 3255

Електронно управление

30

60

3

5

MAR 3161

ПР мениджмънт на музикални и филмови звезди

30

60

3

 

 

* Във Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" един кредит съответства на 30 часа студентска натовареност, което включва 10 часа аудиторна заетост (лекции и семинарни занятия) и 20 часа извънаудиторна заетост.

 

Вид обучение: редовно; задочно.

 

Правила за семестриалните изпити, оценяването и оценките
По време на обучението – контролни работи, курсови работи; в края на обучението по съответните дисциплини – писмени и устни изпити.

 

Факултативни или задължителни прозорци за мобилност:
Студентите могат да участват и в мобилност по програма Еразъм, което им дава възможност за опознаване на европейския бизнес и успешна реализация в междукултурна среда. Имат възможност за включване в допълнителни стажове и практики, ежегодно организирани в:

  • Германия – провинции Северен Рейн-Вестфалия и Баден-Вюртемберг в бизнес организации, търговско-индустриални камари, общински и областни администрации;
  • Руска Федерация: Москва, Санкт-Петербург;
  • Брюксел – в европейските институции и др.

 

Стаж: 
Преддипломният стаж се провежда в ПР отделите на Президентството, Парламента, Министерския съвет на Република България и в други престижни държавни институции, национални обществени медии и водещи образователни, културни и научни институти. Студентите придобиват реална представа за практиката в професията, както и получават ценни практически съвети от професионалистите в областта на връзките с обществеността и маркетинга в сферата на образованието, науката и културата. След приключване на учебния стаж студентите се явяват на защита на преддипломния стаж пред комисия.

 

Обучение в работна среда: 
Студентите провеждат учебна практика в национални и регионални ПР и маркетингови агенции.

 

Професионални профили на завършилите:
Завършилите магистърска програма “Маркетинг и връзки с обществеността в образованието, науката и културата” могат да се реализират като специалисти по маркетинг и връзки с обществеността в сферата на образователни и културни институти и формации, както и за научни институти.

 

Възможности за продължаване на обучението: В научна и образователна степен „доктор”.

 

Програмен директор: доц. д-р Георги Калагларски
ВСУ „Черноризец Храбър”, кабинет А-106
телефон – 052/ 359-617; 
e-mail: kalaglarsky@yahoo.com

ECTS – координатор: инж. Павлета Кръстева
ВСУ „Черноризец Храбър”, кабинет Д-8
телефон – 052/359 -572; 0878 417 494
e-mail:  pavleta.krasteva@vfu.bg 
pavleta.krasteva@gmail.com